Hotărârea nr. 48/2010

Hotărârea 48/2010 - Stabilirea unor despăgubiri pentru ocuparea abuzivă a locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie, proprietatea municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor despăgubiri pentru ocuparea

abuzivă a locuințelor și spațiilor cu altă destinație, proprietate a municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea unor despăgubiri pentru ocuparea abuzivă a locuințelor și spațiilor cu altă destinație proprietatea municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 30195 din 11.02.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune stabilirea unor despăgubiri pentru ocuparea abuzivă a locuințelor și spațiilor cu altă destinație, proprietate a municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă nivelul despăgubirilor pentru ocuparea fără forme legale a locuințelor și spațiilor cu altă destinație, proprietate a municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

  • - locuințe: 2 lei/mp./zi;

  • - spații cu altă destinațe: 8 lei/mp./zi.

Art.2- Despăgubirile prevăzute la art.l al prezentei hotărâri se stabilesc de la data constatării ocupării fără forme legale a imobilului, prin proces - verbal de constatare, în baza unei fișe de calcul. Fișa de calcul se comunică prin scrisoare recomandată și, în cazul refuzului acceptării acesteia, prin afișare la adresa imobilului, considerându-se însușită din momentul comunicării, respectiv afișării acesteia.

Art.3 - Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 231/1995 așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 24/1999 și Hotărârea nr. 202/2000.

Art.4 - Se împuternicește Executivul Primăriei să întocmească Regulamentul privind evacuarea spațiilor cu altă destinație și a locuințelor proprietate a municipiului Cluj-Napoca, ocupate fără forme legale.

Art.5 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr.48 din 16 februarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată

cu 27 voturi)