Hotărârea nr. 47/2010

Hotărârea 47/2010 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 364/2009 (ridicarea şi transportul vehiculelor fără stăpân şi abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUN IC I PIU LUI

(’LU.I-NAPOCA

hotărâri

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 364/2009

(ridicarea și transportul vehiculelor Iară stăpân și abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Lxaminând proiectul dc hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 364/2009 (ridicarea și transportul vehiculelor Iară stăpân și abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 21987/482/01.02.2010 al Direcției Poliția comunitară, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. .364/2009 (ridicarea și transportul vehiculelor Iară stăpân și abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privai al municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile ari. 10 din Legea nr. 421/2002. modificată și completată de l egea nr. 309/2006. privind regimul juridic al vehiculelor Iară stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al stalului ori al unităților administraliv-lcrilorialc. ale II.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002, ale II.G. nr. 955 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice dc administrare a domeniului public și privat dc interes local;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei dc specialitate;

Potrivii dispozițiunilor ari. 36. .39 alin. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘ I li:

Arl.l Se modifică și sc completează art. 4 al Hotărârii nr. .364/2009 (ridicarea și transportul vehiculelor Iară stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

..Ari. 4 în lipsa proprietarului sau a deținătorului legal al vehiculului ridicat. Municipiul Cluj-Napoca va proceda la valorificarea vehiculului și a bunurilor din interiorul acestuia, conform prevederilor Legii nr. 421/2002. modificată și completată de Legea nr. 309/2006. ale 11.G. nr. 156/2003 ari. 16. Sumele obținute în funcție de modalitatea de valori licăre, vor li virate în contul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu operațiunile de ridicare și transport. Această procedură se aplică și în cazul vehiculelor ridicate în baza Hotărârii nr. 149/2009.”

Alt. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Poliția comunitară.

Direcția tehnică. Direcția economică și R.A.D.P. Cluj-Napoca.

.1 r. A uror a/Vărm ure

Nr. 47 din 16 februarie 2010

(I lotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)