Hotărârea nr. 46/2010

Hotărârea 46/2010 - Stabilirea structurii Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

privind stabilirea structurii Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea structurii Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 110 din 09.02.02010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune stabilirea structurii Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere;

Reținând prevederile H.G. nr. 962/2001 actualizată cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

II O T Ă R Ă Ș I E :

Art 1. Se aprobă structura Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere, după cum urmează:

Președinte: LASZLO ATTILA. viceprimar

Membri: Marcelus Lucian Suciu- Consilier local -PDL

Steluța Gustica Cătăniciu- Consilier local -PNL

Claudia Anastase- Consilier local -PSD

Reprezentant al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Cluj

Reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Muncă Cluj

Directorul Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății

Șef Birou Solicitări locuințe

Consilier juridic

Secretar: funcționar public din cadrul Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 46 din 16 februarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)
Contrasemnează: ecretarul municipiului, ă^Tărmure