Hotărârea nr. 44/2010

Hotărârea 44/2010 - Retragerea dreptului de folosinţă gratuită a SCC NAPOCA SA Cluj-Napoca asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de folosință gratuită a S.C.C. Napoca S.A. Cluj-Napoca, asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Str. Albac nr. 21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită a S.C.C. Napoca S.A. Cluj-Napoca, asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Str. Albac nr. 21 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 28988/45/10.02.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune retragerea dreptului de folosință gratuită a S.C.C. Napoca S.A. Cluj-Napoca, asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Str. Albac nr. 21;

Reținând prevederile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând interesul public în realizarea de locuințe sociale și neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în Hotărârea nr. 418/2003 de către S.C.C. Napoca S.A. Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se retrage dreptul de folosință gratuită a S.C.C. Napoca S.A. Cluj-Napoca, asupra celor 30 de camere din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Str. Albac nr. 21.

Art. 2. Se mandatează executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca să modifice Protocolul încheiat în data de 24.02.2004 în baza Hotărârii nr. 418/2003, raportat la prevederile art. 1 și să preia cele 30 de camere pe bază de proces-verbal de preluare.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.
Nr. 44 din 16 februarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)