Hotărârea nr. 43/2010

Hotărârea 43/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 541/2008 (darea în folosinţă gratuită a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca în vederea desfăşurării activităţii Direcţiei de Asistenţă Socială organizată ca Serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T Â R Â R E privind modificarea Hotărârii nr. 541/2008 (darea în folosință gratuită a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca în vederea desfășurării activității Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 541/2008 (darea în folosință gratuită a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca în vederea desfășurării activității Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 27368/45/08.02.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 541/2008 (darea în folosință gratuită a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca în vederea desfășurării activității Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

II O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I. Se modifică art. I. pct. 2), 3) și 4) al 1 lotărârii nr. 541/2008, după cum urmează: ,,2) Imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Șt. O. losif nr. 1-3, aliat în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, cu destinația de Centru de zi pentru persoane vârstnice nr. 1 - servicii sociale specializate, este înscris în C.F individuală nr. 124095 și C.F. colectivă nr. 124094 Cluj și se identifică parțial cu apartamentele nr. 9, 10 și II, după cum urmează:

parte din apartamentul nr. 9, cu nr. topo 212/1/1X, cu părțile indivize comune în cotă de 22,30/100 parte, cu suprafața utilă de 140,80 mp., compus din: un birou cu suprafața de 11,92 mp., un birou cu suprafața de 9,99 mp., un birou cu suprafața de 8,75 mp., un birou cu suprafața de 7,46 mp., un birou cu suprafața de 5.64 mp., un birou cu suprafața de 6,67 mp., un WC cu suprafața de 2.62 mp. cotă din holul în suprafața de 5,25 mp. folosit în comun cu apartamentele nr. 10 și nr. 11 (1,68 mp.), un depozit cu suprafața de 31.45 mp., un depozit cu suprafața de 27,57 mp. și un depozit cu suprafața de 27,05 mp.;

apartamentul nr. 10. nr. topo 212/1/X, cu suprafața utilă totală de 160.39 mp. cu părțile indivize comune în cotă de 14,30/100 parte;

apartamentul nr. 11. nr. topo 212/l/XI, cu suprafața utilă totală de 80.44 mp., cu părțile indivize comune în cotă de 7.17/100 parte;

teren-curte în suprafață totală de 55 mp. aferent apartamentelor menționate mai sus, cu nr. topo 212/2, înscris în CF nr. 4400 Cluj.

Valoarea totală de inventar a imobilului identificat mai sus este de 122.700.50 lei.

  • 3) Imobilul situat în municipiul Cluj Napoca, str. Decebal nr. 21. aflat în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, cu destinația de Centru de zi pentru persoane vârstnice nr. 2 - servicii sociale specializate. înscris în CF colectivă nr. 123039 și CF individuală nr. 123040. cu nr. topo 9838/3/1/V1. cu valoare de inventar de 410.000.00 lei;

  • 4) Imobilul situat în municipiul Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108. aliat în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, cu destinația de Centru de zi pentru persoane vârstnice nr. 2 - servicii sociale specializate. înscris în CF colectivă nr. 125090 și CF individuală nr. 125091. cu nr. topo 4797/1/VI și 4798/1/V1, având suprafața utilă de 63,23 mp., cota indiviză de 3,21/100, cu valoare de inventar de 169.934.85 lei;”

Art. II. Restul prevederilor hotărârii rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Direcția de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.UZ

Nr. 43 din 16 februarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)