Hotărârea nr. 425/2010

Hotărârea 425/2010 - Darea în folosinţă gratuită a imobilului sitruat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 32, aflat în administrarea consiliului local, în vederea desfăşurării activităţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

“Consolidarea zonelor supuse alunecărilor de teren pe drumul Făget, spre Sf. Ion și strada Făget din municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidarea zonelor supuse alunecărilor de teren pe drumul Făget, spre Sf. Ion și strada Făget din municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 174827 din 02.09.2009 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidarea zonelor supuse alunecărilor de teren pe drumul Făget, spre Sf. Ion și strada Făget din municipiul Cluj-Napoca"-,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidarea zonelor supuse alunecărilor de teren pe drumul Făget, spre Sf. Ion și strada Făget din municipiul Cluj-Napoca", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 425 din 8 septembrie 2009

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 425 / 2009


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “Consolidarea zonelor supuse alunecărilor de teren pe drumul Făget, spre Sf. Ion și strada Făget din municipiul Cluj-Napoca'''

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: zona Făget, drum spre Sf. Ion și strada Făget, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

VALOARE TOTALĂ A INVESTIȚIEI conform devizului general:

7.502.410,00 LEI (cu TVA) / (1.773.703,00 EURO)

Din careC+M 7.196.887,00 LEI (cu TVA) / (1.701.472,00 EURO)

(cursul euro publicat de BNR la data de 21.08.2009; 1 euro = 4,2298 lei)

Lucrările propuse a se executa pentru consolidarea zonelor supuse alunecărilor de teren pe drum spre Sf. Ion și strada Făget sunt următoarele:

 • - Consolidarea zonelor cu teren alunecător se va executa cu coloane forate DN 1008; forarea se va executa la o rază de acțiune de aproximativ 5 ml.

 • -  Execuție radier de rigidizare a coloanelor forate;

 • -  Execuție dren sub șanț, cameră de cădere, gură de scurgere, racordare la canalizarea existentă, șanț periat din beton, structura rutieră la drum și trotuar, montare parapeți și semnalizare rutieră.

Caracteristicile principale ale construcțiilor:

 • 1. Clasa tehnică a drumului IV

 • 2. Categoria de importanță C

 • 3. Consolidare cu coloane forate DN 1008

 • - strada Făgetului cu H col = 8,00 ml și lungimea consolidării L= 211,5 ml

 • - drum Făget spre Sf. Ion cu Hcol = 12 ml și lungimea consolidării L=83 ml

 • 4.  Lățimea părții carosabile 6,00 ml

 • 5. Lungimea drumului modernizat

- strada Făgetului L= 283,00 ml

 • - drum Făget L= 160,00 ml

 • 6.  Lațimea acostamente 2X 1,00 ml

 • 7.  Șanț pereat cu lățimea de 2,45 ml și adâncimea de 0,90 ml

 • 8.  Dren sub șanțul pereat de 1,00 X 3,20 ml

 • 9.  Declivitatea medie a străzii 5-9 %

Capacități (în unități fizice și valorice):

drum Făget spre Sf. Ion


 • 1. Consolidare cu coloane forate pe lungimea de L= 83 ml și adâncimea

 • 2. Suprafața carosabilă = 1.698 mp

 • 3. Suprafața acostamente = 566 mp

 • 4. Șanț pereat cu beton C16 / 20 și lungimea de L = 314 ml

 • 5. Dren sub șanț L = 260 ml

 • 6. Parapet deformabil L= 83 ml

Strada Făgetului

 • 1. Consolidare cu coloane forate pe lungimea de L= 211,5 ml și adâncimea de forare de 8,00 ml

 • 2.  Suprafața carosabilă = 960 mp

 • 3.  Suprafața acostamente = 320 mp

 • 4.  Șanț pereat cu beton C16 / 20 și lungimea de L = 160 ml

 • 5.  Dren sub șanț L = 260 ml

Parapet deformabil L= 83 ml

Eșalonarea invesției :

anul I : 3.751,21 mii lei cu TVA

anul II: 3.751,21 mii lei cu TVA

Durata de realizare a investiției: total 11 luni

 • -  drum Făget spre Sf. Ion: 5 luni

 • -  strada Făget: 6 luni

Finanțarea investiției: bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.