Hotărârea nr. 42/2010

Hotărârea 42/2010 - Însuşirea documentaţiei tehnice pentru înscrierea terenului şi a construcţiei situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 3A, în cartea funciară.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Â R Â R E privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea terenului și a construcției situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 3A, în cartea funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea terenului și a construcției situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 3A, în cartea funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 28317/45/09.02.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice pentru înscrierea terenului și a construcției situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 3A, în cartea funciară;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr. 115/1938 privitor la cărțile funciare, ale Ordinului nr. 134/2009 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară și ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b’’, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se însușește documentația tehnică pentru înscrierea terenului și a construcției în cartea funciară a imobilulului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Aurel Vlaicu nr. 3A. identificat cu nr. topo 23698/1 și 23700/1. înscris în CF nr. 48268 Cluj. în suprafață totală dc 1 1580 mp., după cum urmează:

imobilul identificat cu nr. topo 23698/1/1 și 23700/1/1, alei și spații verzi. în suprafață de 10480 mp., care se va reînscrie în CF nr. 48268 Cluj-Napoca. în favoarea Statului Român, în administrarea operativă a Consiliului popular al municipiului Cluj-Napoca;

imobilul identificat cu nr. topo 23698/1/2 și 23700/1/2, teren în str. Aurel Vlaicu nr. 3A, cu Cinematograful Mărăști. cu regim de înălțime S+P+E. pe fundații din beton armat, structura dc rezistență din stâlpi și grinzi de beton, planșeu prefabricat și acoperiș terasă. în suprafață de 1100 mp., care se va înscrie în CF nou Cluj-Napoca. în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Documentația tehnică pentru înscrierea terenului și a construcției în cartea funciară. întocmită de expert topograf autorizat Buzea Eugcn-Cosmin, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr.42din 16 februarie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 42/2010

_______________________________________________EXEMPLAR PRIMĂRIE

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PFNTRU ÎNSCRIEREA TERENULUI Șl CONSTRUCȚIEI

ÎN CARTEA FUNCIARĂ

AMPLASAMENT:

STR. AUREL VLAICU, NR. 3A MUN. CLUJ - NAPOCA JUD. CLUJ

C.F. NR. 48268 CLUJ

NR. TORO. 23698'1, 23700/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

I

i

EXECUTANT:

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

> »

PARTEA SCRISĂ:

 • ■  Fișa proiectului                                                  1 pag.

 • ■  Conținutul documentației                                    1 pag.

 • ■ Memoriul tehnic                                             1 pag.

 • ■ C.F. 48268 Cluj-Napoca                                  8 pag.

-  H.C.L. nr. 475/22.10.2009                                   2 pag.

 • ■  Protocol de predare primire                                  2 pag.

 • ■  Autorizația de construire nr. 2955/70/23.02.1978            1 pag.

 • ■  Proces verbal de recepție preliminară nr. 14017/1983        2 pag.

 • ■ Tabel de mișcare a parcelelor                               1 pag.

PARTEA DESENATĂ:

■ Plan de încadrare în zonăplanșa 1

Plan de situație conform C.F. J

planșa 2

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

planșa 3

Relevee nivelțsubsol 1, subsol II, parter, etaj)

4 planșe

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru înscrierea terenului și a construcției în Cartea Funciară, lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidență la nr. 5/2009.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al mun. Cluj - Napoca prin primar Sorin Apostu, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, P.F.A. str. Lazăr Gheorghe, nr. 9, ap. 14, mun. Cluj-Napoca, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în mun. Cluj - Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 3A, având ca suprafață măsurată 1100mp.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru înscrierea terenului și a construcției în Cartea Funciară.

 • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se află situat în mun. Cluj -Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 3A, între vecinii la:

 • - Nord - Domeniul public al mun. Cluj-Napoca,

 • - Est - Domeniul public al mun. Cluj-Napoca,

 • - Sud - Domeniul public al mun. Cluj-Napoca,

 • - Vest - Domeniul public al mun. Cluj-Napoca.

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este întabulat pe Statul român în administrarea operativă a Consiliului popular al mun. Cluj-Napoca, în C.F. nr. 48268 Cluj-Napoca, nr. topo. 23698/1, 23700/1, având suprafața de 11.580mp. Conform prezentei documentații se propune înscrierea terenului și a construcției în Cartea Funciară, în favoarea MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA, în administrarea Consiliului local, conform tabelului de mișcare anexat.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

- Au fost culese date privind actele pe care le deține proprietarul și au fost notate vecinătățile.

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificării punctelor necesare determinării suprafețelor și redactării planului de situație.

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de triangulație: 1 (Punct vechi) și 2 (Punct vechi). Din punctele de stație 1 și 2, cu ajutorul telemetrului electro-optic, s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970, iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul acordului de orientare și a coordonatelor punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - au fost elaborate planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor;

 • - a fost întocmit tabelul de mișcare al parcelelor;

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

Ianuarie 2010

Cluj - Napoca


întocmit:

ing. Buzea Eugen-Cosmin

/."r cErtificat -/ax P deautoR>^R|fe SERIACJ NR.187

f-       b/c

WA     BUZEA

%eugen#oswn

A;


CLUJ UAlDCâ -------?----------------

T7>    «      1                Piața Mărești

roaia de avere Bt>1 urge>t81(

9o“ C/uj-Napoc


fagure


i, ț.


| &42/i. i 4624/2.

4493/2. f •> ■    ■<- ‘ V

4641 /


Teren Teren Teren Teren Teren Teren T®rsz’ ■ Teren Teren Teren Teren Teren Teren Teren


Teren

Teren


Te ren Teren Teyea

. - ? -

Teren


1568

2154

2377

2313

2644

2381

2662

1565 1J561 1856 1842 168» 1417.

1413

1631

585

238

48*42?

 • 43.

■■ ■ .-••./u- • r.

 • 44.

 • 45.

.   ț-M*

 • 46.

48.

6o25^ 6®26/2. 6o27/2. 6® 28/2.

6e3e/2.

6o31/2. 6o32.Teren

Teren "

Teren

Teren.. .

Teren

Teren

Teren


6©34/2.

51.

6®35/2.

. 'Teren

52.

6937.’

V - Teren

53. ■

6®38.

Teren

5<

6o»5.

Teren

55.

6®4».

Teren

56.

6®44.

Teren

57.

6o45/l.

Teren

58.

6o45/2.

rTeren

59?; :

60 5©/2.

\ T - Teren.

60.

6®5i/?i

Teren

61.

6053/2.

țjG Teren

62?

"

60 56/2. 6i5®.,

Teren

63.

6062/2?

Teren

64.

6064/2.

Teren

65.,/

6.64/2,

Teren

66.

6e7o/ 2.

Teren

67. •

6o71. .

Teren

68.

6o?2.

y,    Teren

65.

P®73? ?

Teren

7®.

|6®74.

Teren

71.

6® 75 A.

Teren

72.

£145 A.

Teren

73.

□144/2.

-■    Teren

74.

£143/^

Teren

75.

•142/2.

Bl 41/2.

Teren

761

il4o/2?

>-     Teren

77.

il57/2.

Teren


512

9*2

556

255

245

1734

80 a

_7®7


18&1

53® 1245caioâL_

A):

O □ J>/= =--,//

1_____ .

/

-)

w-.;

5 E

>cc .E

—3-£ — *- 00

XX) 5^

;.............

t-E

E o.

’c'.’SJ;-}

Z °

Z ~

l1*;  '        ■

78 a

6156.,

Teren

,r .

79.

6155»

Teren

-    -’C ?A7’

1777 77

8©.

6154.

Teren

81.

6155?

Teren

82.

62Ș2/1

'2, Teren

85.

62§o/2

> Teren

8'4.

6251 i-

Teren

85^

6248.

Teren , ,

86.

6268/2

Teren

a?<

4512/2

-ti   Teren

88 «

4512/5,

'2. Teren

®9?~

*5“/

5'   Teren

i.

9©.

45*9-

Teren

■:

91.

451^

Teren

92*

4499.

Teren

95.

45©1/2

Teren

94.

45o"2.

Terek

95.

45©5/2

Teren

95.

6© 4i;

Teren

96.

6© 42.

Tarar

92.

464ț.

Teren

98.

4643,

Teren

4647.

■99.

4646.

Teren

1®».

4645-

Târen

lol.

4644.

Teren

Io2.

4645.

Teren

1®3.

45©4.

45©5/l

Teren

1©4.

4Ș®572

45ol/l

Teren

1©5.

45©67 .

■    Teren

Io6.

45©7/l

Teren

1®7.

45®7/2

Teren

Io8.

45157

Teren

1©9.

4516/2

Teren

llo.

446©"

Teren

/ -

4461.

ci ■

111.

4457/2

Teren

112?

4455/2

Teren

115?

4454/2

Teren

114.

4488/1

Teren


Suprafața    -

cadastrală în jugăre

de 1600 stânjini 0

N 0 t ă

jugăre

stinjini

□ 7-

921

. «*■ f ; ițv.. ;»r.ih

A?» '' 55'

6571

\ •/*;___L..'-          —

657:

-ii... 1

657:

• et

315-

857'

-

29a

• î 1?

-

Sol

-

92

-

769

-

25©

-

428

-

424

■ ■ ' •■,: -

-

82o

-

291 ■'

■       ’-.r ': ’

-

295

-

414

-

41©

-

9e2

-

669

-

712"

-

777

.J

-

586

■*; *.* .       ‘             kt- ’_,i |

■ - ■

275,

-

216.

2o9

• ț- •

5,92

•• .! ■ ; >*

: —■

1388

■ • -        4 •-».        ••

■ -

S06

' • ’i.                            • 1

4o§

; . •

4©5

-

8 ©a

-

364

-

1886

-

21©

9©'©

364

• —'v • •.

(Foaia -A)'
CU

73

E «u

O

•=3                ' ■ -.A-.     1        . - ,   .

Suprafața cadastrală in jugăre de 7600 sțânjini '□

■■. N 0 t ă "

1013'

\°.‘9

o

E cx-—-

~ț~ : ■ ■

'3 u.

Z °

3 _9 Z

XXÎ.T

■ i o-

îj .

’ 5 •

— - ■ • .

na

• .

115.

4488/2

Te rea. '

572

116.

465e/2

Teren           ■...... „

(4*62^.

117.

£©29/1,

(2'

„Teren... .       ■  ...;.<  , ■ /• .

?■'b..

644

■ T                     T‘- îr

118.

6©36/2

Șr

Teren. ....                ,>./ ; 4 < -

■' - .■

-35^

„11%

6© 46. •

.Teren " .";.Ț            -r- .'

■-

1©43

•■'/vi 0'..

’j,                          ’

r ia©.

r/6©47/2

Ț^.rea

-

424

' j.                   . •        : *• ■■ * ■’

6o48/2

,    Teren

2o4o

—O

5 ■                 ■ ' •             '■

122..

6o49/2

Teren            '

-

688

'■ ■

123.

6©52/2

Teren

-

882

• • ’ ■;■ ■ '

'r

' 124.

6o54/2

Teren                    *

-

242

•.......... • '

125.-

61Ș2.

Teren ■                     :       _ ..

«51

r*’r   i?-; 1

.1    ..•      . O-t.

126..

6©55/2

Țerea

... \ 2Ș6

... ! - ■ :

127.

8151.

Teren

82?

•' /■ -■ c;

■ /.I •

128.

6149;.

Teren                              J'-’’

633

129.

61481

Teren

-

II08

r '

13®.

^6060/2

Teren

-

1145

131.

606I/2

-

Teren

-

815

r

132.

6o63/2

Teren

-

9»3

133.

6146/2

Teren

-

292

13%

446?. -

Tețșa

-

892

135*

4453/2

Teren

638

136.

4452/2

Teren

-

618

157.

44Ș6/2

Teren

-

lo3

13%

459a.

Teren

-

'  96S

139-

4595.

■ -

Teren

723

i . P ' '.‘v-* -.’

14©.

4664.

Teren                          .7   -P

1426

’ ,1 » . ; ‘.'îf/fș-i!?-. -

■t

141.

4624/1,

Terei

-

1596

4625/3

.      . ■ ' ■. A

: ■.

1*?.

6159 • '

Teren.i ■

279®

.-"vii i/.,.

•J

143.

6249/2

6250/1/2. 6252/2/2, „,c -

596

6253/1.

2,

6254/2/2, 6255/1/2.---

144.

4496/2

Teren       ' "''///„j.-

-

51»

145.

4511 i.’;

Teren           ;         ■

-

1309

14%

4498.:-

Teren

-

1o93

‘                 .vr,

14?,

4543/4

IstoB» ,               ■

T

7ol

148.

4493/3>

'2.

4493/1. Teren

-7400

149.

4494.

Teren

- li

0772.

15%

151.

4495/2

4495/1

6 • -

Teren

Teren

3677 " 7465

t-------

Teren

4©fe

t*' 1* <   /

153  4454/2

»•

Teren

-

364

15%

I 4487/2

■-

Teren

23©

-

1             / 'i

.////.

1

J       5


.•J
Coala Cărții Funduare


No.


J


ȘG-

If5"Sac
<-- • ■’/M ■ Ltfltll Zlfco //


flec-[loL


Ui

I


V tytu.s/Ut(J-


1
'36/ivp


i


1

i


5 ■


i


îL»c constr. Bloc P.

Loc


c<ans.tr.:Bla<i i. 1.

Loc rezervat ?entru grădiniță

Alei, sjații verzi


2365#..

23*59.

2302-


25țayr


23*51.


23666.

| '    2? "’îx

23654.


Suprafața '•adăstraiă In jugăre de 1600 stânjini □


le 26

90 5". ■ 2500.;


#479

. . . -. .a


Strada

Loc censtr-Blec B. 2

•             ,   •                t *r                  .          :¥        i

Lee--cejestr. Bloc -B.1. Loccenstr.Bloc A. 4.

Bec constrlBJ.ee A. Alei, a>atli verzi .

Loc constr.Bloc D. 4, Loc-censtr.Bloc B, Alei, s>ații verzi _ Loc censtr.Bloc 11.6.

Loc cohstXvBloc K..2.


285»

820


/bA


26Ș®

920

860

580

750

733 2060 ' iioo^L

390


-W.


/b5


6,


Alei,. cjetii verzi


Loc rezervat jentru școala și grădiniță,


Loc o&natr.Bloc I,.3.,


lioc'.eoasit.Blec 1,6 str^Tretușului

nr.3./ 3.\f\


Lee censtr.Bloc R.l, str. Tretușulu:. -


915CL


7100


100?


 • 1099

 • 1100


Lecconstr..Bloc R. 2.

Centrșla te mică-

-Alai, sfatii verzi' ~


228#


./


Loc conatr.Blec Y.4.


17# o


st


•\        ’ylii

.1099


/■l
Suprafața cadastrală îh jugăre de_ L600 ștânjini□_


55i

5*.

35.


Eic cons'țr.Blec Y.5.- str./Er«tușu ■’ lui ar»5.


Alei, spatii,verzi /'f  ; '■

Strada Tratusului..      M:,

•                    ■■"•- ■■. ■. ' * ....     ,     .;.■■/•/ ■ j

Eflc censțr.Blac S.2. striTratușu


Loc censtr.Bloc S.ll —~i--


v Tei-ejBăxi rexervate pentru eensîii-ie Blacuri.


Terenuri resrrvate pentru canstr ilacuri.


xxx-x

Ha--

i


1100

' ■ >,- •

7550

2400

155»


89O


2200


5110


1S5O


23$^/ 1/06/r vțW

I a :          l

1

.      rp

3 ca

■ «.£

II

bC E ° § ?.Z-2

te--

I

V

bufe

ll

l'bCASi

AC,

^OS3I

i

\F


Intrat la_16 nai 1Ș79 nr.4o64 cf

In baza Decretului de ei>r©>ruere nr.422/1979 a cererii OJCVL Cliijj si a blănuriler de injartiru <iu“țâbelele ane±e, *âsd>ra?imobilelor de ‘sub A.4. 1'- 4o, cu nr.noi'tbjegnafice atribuite in urna cbbasa rii si ă redistribuirii, transcrise din i cflsr&tăts' in tabelul anexa, se intabulează dreptul de >re>rietațe, in favoarea:

ST AIULUI HOMAR         -

f-j'in-adnlnistrarea aberativa a

. Consiliului >e,ular al nun,Clug-Na>oca,

-1 -l r—■llv r .<■ ~"■ - ■- 1———————

Cu nr.973=4/1981"cf. ' '

"Iii bâză blănurilor de injțartire, inabilul de su A.'1.25, cu'nr; tey; 23651~’&a' d'e8ii>e«te'■ si''se transcrie ii cf.nolectiva nr. 46370 in favoarea Statului

Cu nr.975-6/1981-cf.

, In baze blănurilor Se injartire, inebilul de su A.1.12 se â&sXijeste si se transcrie in cf.colec-țivjB- JU?. 46372^ in f avaare a Statului Renan.'

-----i------- -           --------------------------------------------

r .             ■«•'**’        ’     ’

Cu nr.l299-13«»/l?81-cf..

"7IȘ—baza ilanunj.lfcr'îfe invertire, inobilul de su A,1.17 cu nr.to23655» șe deslijeste si se transcrie in cf,colectiva nr.46535 in favaarea Statului Senar

! J           «JJ ' I          '■■■■

Cu nr.2o43-4/1981 ci

'In baba blănurile!^ de' in?artire. inabilul de sub A.I.27 cu iir.to>. 23654 se desliieste ai se' transcrie in cf.colectiva nr.46542 in favoarea Statului;- Banan.

IM baza"?lsnurilor de-in?artire, inabilul'de aud A.1.26 sa nr.tb».23658,'se deBlijeste si se transcrie in cf.colectiva ar.46353 in favoarea Statului Banan.

In baZa^ jlanurilor ae infartire, inabilul de sub A.I, 21 se deslijeste si se transcrie; in cf colectiva nr.46362 /nr.te>.23659/ in favaarea Stațuluf Renan, ... __.. _

>-      ____________■ ,                    :      u,'      -

No. ..._______.........

CLUJ


No. serial

■ - -; -» — • ■■■■■ -. ■ « ■. .

NOTĂ

Cu nr.511/198©     :

iM.ifetis plânurilor^țle iapartire, iMol>ilul de sub Ailî/JT cu ;-iir^ț®>;_256Ș2 se' deslipeste si se transcrie iri cf.colectiva nr.4J767 in favoarea

..Sțatului/^Man,^^-..;^.^-^^.^       ,Xt:

•■ SîJ       ' <

■ . ', -■ ?•

lo,..

, ' . • ■.

.< ■ . ■• '•»•'

•  ț:        "1 " • :

Gu nr/476-7-/1982-cf/ .;

-:■'•■■   i"—--- ------;

'■■■•■'■• 4

11/

In beza' planurilor de iapartire, imobilul de ,sub A.I.32 se deslipeste si se transcrie ia cf. colectiva nr'.4895© In favoarea Statului Hoitan. ... Znr,.țpjț,23653.,^.

■ ?., :....; .', .'■        :. i .f. -

: 4     > l ‘ - f

< /A •*.,/► <-<. r- .— Vt' țAAft/f» •"•■>

1 ,12

Intrat la"16 februarie 1982 nr.gy*- cf.

Xn'"baia” Cererii1 înregistrata' sub nr.de mai sus imobilul" a,.e"sut/ A.'I.'55> cu nr.top.23667, '•se ■d.ee-lipeste •si'se transcrie in cf.nr.519o4 in favoarea Statului Somau.

■1 ' »

■Vb ■

UaJ U

fa,\              îtu/u^Q ÎUuCÎa -

Ăl <** ■ /W       f

/%>$             4/

/K'F’&Âr/                                    ,

,>'r’/.fy. ■&$ 6<^e-

. f

■'fayir s

r

syA- /< /&?trrz+ri /u           y^-

./fajf if 'k, ^rc?Âs**t,                          '. --

■ ■ ■ • ~ ;:.^-.^-.J.’;.::.~:.

i X ;

•       ' ■               .’■            ? . ■ .j

•            ■ •*        <

• ..

'■                                                        r

î

-

Nor serial

> • “■


»• <


,i‘k


i

?•'• ,, W •■'Z.....


NOTĂ '

. ; - •-■:■•.

■ L ' -t i.' j

* . <

..■•%''■ ■.' .«■


f'

r.


ryfi         & y Ty,

m. &

'~~^r&7(7^/<z2L(/(7^u      cyy/

e ai-7-

</z ' - S--r~~      /

x /(/t7WlW' (           /


'" •' 7

•£*


^iA/Gț^


OM&-


; __...y       -ț**

• V ': • ' '


a y ^ /

4e          // ?/


p

<"p .


•șt


jr


-,-r :


•<


No.-:....

i

J1A

'----------


V>- <% • U •        VU •

'X<\ .Jwv<i^              C-Qiv Ix vj~- "-Vo^b o-^

—*

Wo-^~ K- e^xkiW^ X. %oV" \j_\

X-k-h<>-' CjLxxxjk. LLAjwWVțy >

— Cax_            M |    <^^4

cU_      t^y.

ky; ><kk_ .Qjo^^I !.( <^UaA' <v7 CLu^n^ ,

fe^V-v-y.            : -       ;

VwAXlX Col. \b*^'

J\X_> '\[\Q'VAOU^_ XJV\ C-X V->UO<?)


CLUJ


«<_Q- s* >

\?5?


,-r-.


"—NOTĂ

-------c-------------.-------------------------------

' •■• <■      ' 'ti.-'•■ A?? •'-3beff^V \     >

r^is'

Ase jbKoC. Vk (XcjuaUx     k^NÎ^^Ur-

țî-xx \<Xre®ULCL.

/


Iv


rwo.••V


i

î-r


Z^a/7a /«* Uv 799Î7 ‘■-M A»,. #5^ /

X /a^’T.C/I Cc/AaZhC^/a/^ZCv? ck L&UCW*^

Iam y»/, / 9957"^*"^-<Z^Z'7î‘A*             I'CțlI-;

cd juw*. - tl' x^/o^oit /-> tfcap- cld d/xu-^u. .. ^7 ' A'y><'C 4 "■ a ^C^/^S-AivZ^r Z/a~>'^ ■-1'1'-'

^1-  *-■’ Ă4 îzVvt^) t          t'^’^'- t*Wl AAZIAviAAjA

, ,   T-.*^> ■ /j. 2s5 L l 7yA 2 'i C1 yt lf ----z.-

2^367^/ 2-3 4 ^<f/ Wl, :^>l^y f       npo^

-V^/. jV yw.y,-. c, yAC A 29 / 3 Ș Au^r-

— a*-’’        S'"9 * Iri C l *1 J Z, 14At*-

x .v>, zv*ț»'«/«-/u      fi          ;

’ ~ ’• ■! .". .< ~. ~~ '

t*f /*v». /^rp Vt? a, 2- 3 \T j t iyctr, 1317^ ViClf-,      f         l}t$3 •* iiSm*”* AtArt,/-

'       /   '                . J       » ■   ,    „   -

l^r n~H rf~Fy'i .•*                                <-i jm*-hr    zic wj z

•- bf*,. țy^T?                  f"


lo - OS > MO i Hb- k 1

^o_          QsWw^ cU'X

<5<Au-    o4) îjr<XK^jX_. VH'iS'           do_ A/y-aAxL

V^Aok.              ^-A., ^O- ocA<Jb-<K oĂIi\a-o^

|W- WĂ5 \   \ m oV iK'bWr dx VxUA.

„      'Ax?- JL/s^ou^ i O- Co^^oAAux


W^A.cA '^C'Mjj^- dLby>

^~J A'!i.-f..(_ GXaJA-drVx 0°V ĂO-X Nw. | 0\0 \ Vn • 7b ■ i<xjo X x^Va ^mKLu ^CuA^vuL^Vilfi^xk- :A:dddd£xx ^.A\o

J-XXziÂ^ cdL. ~Maj^ vAkAj\“ țjUcpQCQj “V. O- ț$2S\NiîjAK *A-A'klAX- C'AlxxAr \ AavAUÎL cb- c^Jr~ $VAț njc d^uAvĂjț. ■(SjA'- aOoAo <LeA<_ ^<C~CAâu., nl aX~ Â?W\Y^k^v /Ap'G' (juu^ JjX'WlCTrA-

— dx o<aA W-:       m \\\\ ( X7C,^s\\ \

1Y>GU\\ A ^dTx\\ f          Lb(A^\\(

Foaia de proprietate         \ *y cA^x 'v A^oVx X/jiAV XK(h


INO. X


No. serial Tv"


B _

njc JlS.fîrvr>lX><_ i'm.

ÎOAiAjul-


•• .

-'•••■ f


kw- V\ njc JCS-tyv«

OCJUnUsx Co\k /JuMtxarvA      vr*-

P^p\kjAc~<JLojJ .JcsunGdY\5\i£XM^?_ .   ____

v 7 — 7 — i

•—VvvioASjjJt- C*_L Kjj-. văp ! Ugw. 1A<o£Ă1

LK'Jul .

<t5\'1KVWUju\ ’Ldhah.


—?              >/< f a*-i**Z< w.ay

0>-           A^yir         u^/*v. *>

/~ *yr Cl>i 9 Ș* <**’*'-» /k am—# -Z

Xx «* ., ?r/z

vT J< • <.r*7.s .• '•■

e.’-v


>U . o^.o'i ,^ooS U ©V^ •                (av\

O—<<     oLk             Q.Q<^' r^'

*cloK țYY,:^.^ rw.^y

U     CzK_^

,

oU YtA^'Uxrt L             '

\4< Vk

I


*Ț-o V <ico%

ex. T^-j . Al

SL( c>l • <2opH }

VW ■    . Cd oTL T. JU VA /V + h o

’l A cAîxdLl (\      d/'-t« KA dU.

\s VVu <


^rv -e CÎA \jt y

OAu ^V<X 4^v (/V-xJ^X-^


^TU^Acda. v

Îvă AC'Wvk

Ia nP'^ ■          Ss>!.ka^ o '

V_^Acl\       TV—V <Xa£?

Vcf' /^Q’4^0.

——..—.22■■••- •> ->■•?;


CJLA

\A VîO V«

\ tA-A^ O


i

■?


- -i •


3;


3'


•J


Foaia de proprietate

■ : ' •4 ;

.i—.


Fi

' hlNo


CLUJ


f • -


-'NA'

serial


-Yvu>


c

\

OTĂ '

Kt

. .

•■'<' ■.' 1 ’.;• £ ~* ;

• ’ (

/

i


1 Ca^-C

■t.             \


31.

'~7--


33.


34.


Inftwflc Oy03,s2z0^ îta          C*

In baza sentinței civile nr.                     iiin /2e» £> 3

Dos. nr.           I ^OJ t> ’^idlcS'^If'î

Investiți cm feiroulo executor . oiupfo lowbiluluful «le sub AA |~0 se intabulezi «reptui de proprietate, cu taiei de drept

) ck'm auxA cj.


, Cort "M.

3 tu. \j, £u/ ^•^VVO ,


tuu          nrr. f/'DS 5J

Bcth_cc4- -V-€JM_lA.C_ to31? /s. /z Ter-o

/ Lf fi cj_<w2 . CorT


Or . -U jp. luc i

" '^fOCu^î 04a£ -^O6CCA<<X


b, Aaj&u. ^v-rrr . cVfi. -


, n r.    8 3 £ 4 ~ '■*<-

•AH-tOp iMoir'U


n< • 4t>^-         . g03t|    | 2

a                     I            -

'.       .  0£H CX<

(k.Ckrdr                -A A- U_L

V^cGjClaAju^' pv~ o pr I șArxfr ,


^*-prr.

nAlA^'-t Foaia de proprietate

-p» V o

_, , _ ev;rvv .

A’ /T-f 0.04 7/ cit

CotLC {.A.2        j

l^.lroA    3ior^or^./M c/

t v\           CJLAA A cuA xyv . A

Qvk £■  -, ■• £G>C. CzD j' <ACjOv) cF~

X/2/.<o3. 2oo/

, cvcft.-Pnr, Ha <•* A. cx-ct. ' w/, > 'P>- Al, (JL. ^Yv.-e A 'Tț- <Y>rv'-x_u< Alt AaA A , AcZoc J ÂA/ Q A ’i    A c . U 1 2. tx <C oCt

î lvuMs Ga oG aA -A- -t 3 o OA-tjg-l •_

<vr, Ag^ A, Aa/Z/ASA/^/A l <j< 'Aor - cG | V\ o- / 1~ 2 g *“^p ■ A> t? vAAc G 9tCjJA °-^-  G6-\ ^7/^1

irc<J^c/JLu4 jivo țr*;       .

ftr . O. (UAJL<. 2_3G^8 fi ; <2 3^ A -C^£>JLoJ </v dJL                                        (‘^

c{ • rrr< &dCT- /tx_tcA Ărr?/(Ari/ /Uâu fi fix--TAv‘A>pA- AA jrCOUxCX.         -%?/

A fiiAM v-  A Am. aa c< <a ,

>'

r • ■


h<!;


Comuna/ Oraș/ Municipiu
Cartea funciară cu nr.


Comuna/ Oraș/ Municipiu


Cartea funciară <
Nr.crt.


/,


c.


/'


• . /

— ■ : :-r.-


'.A


? .j...


■ ■>. ’tCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind preluarea cinematografelor Dacia, Favorit, Mărăști și Victoria din domeniul privat al statului și din administrarea R.A.D.E.F. „Româniafilm” București, în domeniul public al municipiului CIuj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind preluarea cinematografelor Dacia, Favorit, Mărăști și Victoria din domeniul privat al statului și din administrarea R.A.D.E.F. „Româniafilm” București, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia, Cătăniciu -Litidiean Krandușa Alina. CLra Manuel, Csorna Botond. E) Hayes Anhtir Roland, Florea loan Horea, Gliga Florin-Valentin, Irsay Miklos, Lâszlo Attila, Lăpușan Remus Gabriel, Marcu Valtăr, Moisin Radu Marin, Molnos Lajos, Niculescu Nicoleta, Pântea Petru Iacob, Peter Teofil Claudiu, Pop loan, Popa Adrian, Popa Liviu, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Somogyi Gyula, Suciu Marcelus Lucian, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin loan și Vușcan Gheorghe loan;

Analizând Referatul nr. 206975/45/19.10.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune preluarea cinematografelor Dacia, Favorit, Mărăști și Victoria din domeniul privat al statului și din administrarea R.A.D.E.F. „Româniafilm” București, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 303/2008 privind aprobarea O.U.G. nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea O.G nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea O.G nr. 39/2005 privind cinematografia;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 4 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă preluarea cinematografelor Dacia, Favorit, Mărăști și Victoria, din domeniul privat al statului și din administrarea R.A.D.E.F. „Româniafilm” București, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, după cum urmează:

Cinematograful DACIA: Sala de spectacol cinematografic, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii fn. și terenul aferent, în suprafață de 1065 mp, conform Protocolului de predare-primire nr. 200661/12.10.2009;

Cinematograful FAVORIT: Sala de spectacol cinematografic, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4-6, și terenul aferent, în suprafață de 120 mp, înscrise în CF 6203 Cluj, nr. topo. 9931/1, CF colectivă nr. 8297, cu părți indivize comune de 58/152-a parte și în CF nr. 128599, nr. topo 9930/1/XXX, CF colectivă nr. 128598, cu părți indivize comune de 2,20%, conform Protocolului de predare-primire.nr. 200656/12.10.2009;

Cinematograful MĂRĂȘTI:__Sala de spectacol cinematografic, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu fn. și terenul aferent, în suprafață de 1100 mp, conform Protocolului de predare-primire nr. 200650/12.10.2009;


Cinematograful VICTORIA: Sala de spectacol cinematografic, situată în municipiul Cluj-Napoca, bd. Eroilor nr. 51 și „terenul aferent, în suprafață de 140 mp, înscrise în CF nr. 155962, nr. topo 48/1, conform Protocolului de predare-primire nr. 200669/12.10.2009.

Art. 2. Se însușesc protocoalele de predare-primire ale cinematografelor Dacia, Favorit, Mărăști și Victoria, care constituie anexele 1-4 și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Bunurile mobile cuprinse în inventarul sălilor de cinematograf se preiau în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca și în administrarea consiliului local, conform anxelor 5-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Activul și pasivul fiecărei săli de cinematograf se preiau în administrarea Consiliului local.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr. 475 din 22 octombrie 2009 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Anexa 3 la Hotărârea nr. 475/2009

■MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA                    R.A.D.E.F. “ROMÂNIAFILM”

-PRIMAR-                                            vZBUCURJEȘTI

Nr. 200650/12.10.200.9     .                                    Nr. /ggJz /•/%'   'Ă2&7

PROTOCOL DE PREDARE PRIMIRE

încheiat astăzi 12.10.2009

Preambul: •                 .                  -                         •

Prezentul se încheie în vederea aducerii la-îndeplinire a dispozițiilor Legii nr. 3.03/2.Q0.8,..privind .transmiter.ea.cinematografelor. din domeniul privat al statului și din administrarea R.A.D.E.F. “Româniafilm”, în domeniul public al autorităților locale ale unor orașe, municipii și în administrarea consiliilor locale.

................Protocolul se încheie între:--------------•------------------------------------- ’

^^^^"^-“d^^KEiErJRUmagi^Eilml’GcuZsăfiui^■fetoL Mâgheru nr; -12P147"': sector 1;: înregișȚfrață la Registrul. Comerțului szb nr. J40/10995/1991, CUI 2351453, având contul nr,' R035RNCB5010000000910001, deschis la B.C.R. Filiala Sector 1 București, telefon/fax 02131^4482. reprezentată prin TTJRAȘCU Marius Crisțî

~.. ^^2^orAlewr.al,3.IE.GRLU:x..Ma±uei^-DHvuivi^coiiOHiic-șr VtAf)_RoXana -"Consilier"' Juridic...— mandatați de Consiliul de-Administrație al' RrA.DTE.F.' '“RdmâiiiaFilm” prin Hotărârea nr. 7/18.06.2009, în calitate de PREDATOR

Și

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Sorin Apostu, cu sediul în Cluj-Napoca, str.

Moților nr. 1-3,400001, județ Cluj, în calitate de PRIMITOR

Art. 1. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul prezentului protocol îl constituie predarea-primirea sălii de spectacol cinematograficRAȘTI, împreună cu terenul și bunurile mobile aferente, prevăzute în Procesul-verbale de predare-primire, din domeniul privat al statului și în administrarea R.A.D.E.F. “RomâniaFilm”. în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

Bunurile mobile aflate în inventarul sălii de spectacol cinematografic, prevăzute

■—în-Procesele-verbale de predare-primire, trec în proprietatea privată a municipiului Cluj-________' ' .

—Napoca-șrîn adnimis^tfăfeâ_CdnsiliuIui Local-al municipiului Cluj-Napoca.

'- -"‘ •- Activu și pasivul aferent sălii de spectacol trec în administarea Consilului Local al municipului Cluj-Napoca.

Art. 2. TEMEIUL LEGAL.........___________________________________— -................................

.Temeiul legal al prezentului protocol îl constituie Legea nr. 303/2008 privind__________________

^prebarea'^Ofdonaniei de urgenta a Guvemului-^îr.—7/2008 pentru modificarea’ și

completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru


modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvetnului nr. 39/2005 .privind cinematografia.

La baza încheierii prezentului protocol a stat, procesul-verbal de predare-primire nr. 200647 încheiat ia data de 09. lu.2v09, care race parte din prezentul protocol.

• Prezentul protocol a fost încheiat astăzi 12.10.2009 în 6 (șase) exemplare, egal -_____z._____autentice, câte.3...(trei) p.entru.fîecare..parte_^-.    ......


DIRECTOR EC

Ec. Marcel nEG^UTI

““Hi


CONSILIER JURIDIC.


SERVICIUL JURBDIC-CONTENCIOS


Dacia CRIȘAN
CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

— Comitetul Executiv —v. . ?** »            ■ • ■ .*-.14^

Autorizație penfru executare de lucrâri

Nr. 29m/^i„ j23.11.1978___


Consiliul popular Județean Cluj - Secția tehnică investiții __________________________ cu sediul în ............... Nr. 5-5....................... 18.11.1978


Ca urmare cererii adresată de ...................................

,      CluJ-Napoca

localitatea .........................................-.....................-................ Str.

Județul GIUJ................................. înregistrat sub nr.

In baza avizului ______Ș^CC_idla__23..II»19

executarea lucrării


Moților


955


din


se autorizează


c inema t ograf 5 oo locuri......în „Piața.....Măr ăști


Str Piața Mărăști


nr.

din localitatea .9^^J“Nap®Ca

.oinpusă din:

1

X*.

i

1

- sistematizare verticală

18. ooo

- alei pietonale

...........................................5.ooo    nnnlV.

- cinematograf 5oo locuri

3.578.000    OUJu-j

- rețele termice

83.5oo

- branșament apă

15. ©oo

- racord canal

11.000

- canalizare exterioară

46.ooo

- rețele exterioare apă rece

B.Ooo

- cote

în conformitate cu documentația tehnică, cuprinzînd

piesele scrise și desenate vizate de noi spre neschim-

bare precum și avizele și aprobările legale specificate

pe verso sau in borderoul anexat care fac parte inte-

grantă din autorizația de față.

Valoarea totală a lucrărilor pentru care se ac

orda autorizația de fața

de lei 4.075.000       ...............

Introducerea în proiectul de execuție a tutu

ror condițiilor impuse prin avizele legale și aetul de


£

 • 1

3

 • 2

s


’ I -                ’

aprobare a documentației tehnice se face pe răspunderea beneficiarului și a proiectantului.

Proiectant: .....________________ proiect nr______________________________________________________________ faza .......................

Executant: antrepriză...............................................................................................

Prezenta autorizație este valabilă timp de un an de la data eliberării ei.

Nerespectarea prevederilor autorizației de față inclusiv a documentației care a stat la baza eli-


berării ei, se va urmări conform prevederilor ort. 16 din Decretul nr. 144/958.

S-a eliberat autorizația de față împreună cu documentația tehnică reținîndu-se:

borderou §i plan de situație
Piesele vizate, avizele ți aprobările:
EXECUTANTUL LUCRĂRILOR ESTE OBLIGAT

..................' |

scris cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii lucrărilor .autoritate. Comg

— De a anunța in

teiul Executiv al Consiliului popular al localității pe teritoriul unde se realizează lucrările,

— De a păstra în


perfectă stare în biroul șantierului pe toată durata executării lucrărilor, au? torizația și documentația pe care le va prezenta la cererea organelor însărcinate cu controlul construg țiilor. Piesele scrise și desenate ale documentației autorizate nu vor fi folosite in nici un fel de șantier l| executarea lucrărilor.

De a restitui titularului la terminarea definitivă a lucrărilor autorizația pentru executarea Iul crării cu documentația pentru a fi anexată la dosarul cărții construcției.


Taxa autorizației conform art. 357 din Decretul nr. 18/1952, modificat prin Decretul nr. 79/1958, îq valoare lei ------------------------- a fost achitată la _____________________________________________7.777..................... 7..7 cu chitanța nr___


■            ;   *•••».       ■  '“‘i    *?

OBIECTUL DE INVESTIȚII


- feW&ATCGKAff ‘5Q0 loc uri MĂ-RaSTI


' -- QBIECTUȚ'SUPUS RECEPȚIEI

TQGBAj? 5oo loatiri,


■\


PROCES-VERBAL DE

■4    ..

•• I I                  <


I. DATE GENERALE


1. Comisia numită de


. I,j. i ■■ ■ I pentru recepționarea obiectivului dc.țnvesti,!

ticr Eariști II Uluj-japoca


RECEPȚIE PRELIMINARĂ M


_____prin „DȘCișlâ.

;ii “intitulat _.......................,Ț__


..............._

.   • J .-•••,   cinematograi- »,              .

yivesti^ii “intitulat _________Z,____________ și’situat m

!          _a fost convocată la data de29 «Sil » 198 O.


■ :           T                        ‘    v:* ’»T ...'.                       “ui, • •

pentru a proceda la recepția preliminară a^juc rarilor de construcții-montaj aferente

„...5.0p....lsCUT3, pPnțru care Dro’ectant general este

_______________________________,____... antreprenor geneițal este ________Tt G, (1T și beneficiar de investiții este ^ox«J».r S» 1« I».,

2. Comisia și-a desfășurat activitatea! în intervalul 29«aII»

..... !*h+*------i-t

, . _____ . _____________ -


j.


....... .....------------7— —--------------— “---

 • 3. Valoarea situației de plată a' lucrărilor de construcții-montaj supuse’recepției pro-

. ■                                        Nil ttrt nu Ji, st-hiâflbv s’-id-ăO : nî'.rtbrrdfl •

vizoni este conform anexei nr. 1 de 1 :     !                                           .

 • 4. Lucrările de consțrucții-montpj supysc acestei rpeepții au fost în prealabil preluate de beneficiar de la antreprenor pe’ipaza pic cesului-verbal de predare-primire.din___.

' ti* ■'3t? J


II. CONSTATĂRI

li.

A. Cu privire la documentației tehnico-economică necesară la recepția preliminară a lucrărilor de constructii-muntai 8 i-Ost

■■... ;_______


Comisia consideră că actele prezenta e sini? ((Ht-rațMIȚ suficiente pentru aprecierea ca-lucrărilor si a dispus l?ecepțiu^_____ ____________________________,   .

lității lucrărilor și a dispus

----- î-!L r L i

i’i.-    --'-T

'   ' . ’                                    ‘                            . x \   . lJT .7

. I -J.1       .           ''

• • . ' . ■ • •« • . . .

ȚT    r

IXIJ     .   .     ..    .!                                 ...

■ îli .      1

Z.                                                                                               .     •                   •’                        •»

B. Cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru .prezentarea la recepție.


1. Executarea lucrărilor de construcții și instalații cuprinse în "devizul general •      ■ ’ll'1 :i ; |i ■      ■                                                                                        >■;< »

 • a) - lucrările sint terminate :    <2,a.

r i | ;               I: - -          ' “                                    .'" ‘              *>                                  ■ I i;


 • b) următoarele lucrări conform anexelor. 2, nu sint terminate denumirea articolului de

deviz și arătarea cantității, cu aprecierea mjpc rianței lucrărilor în cauză) ;■       '      > .. n


 • 2. Efectuarea prealabilă a rodajului mecanic al instalațiilor și utilajelor tehnologice;

 • 3. Unitățile care condiționează folosirăți sau exploatarea obiectului, sînt (nu sint) integral asigurate           2; sigura to '____________   _________ _____

 • 4. Terminarea lucrărilor aferente spații lor . cu altă destinație incluse în construcția obiectului recepției (îmc-azut-bloGuSIiwlldC-lacuihțâ) nU est a uazlil ______\__________

Concluzie : Pe baza constatărilor de la cap. B pct. 1—4 comisia constată că sînt (nu sînt) îndeplinite condițiile pentru ca obiectul să fie supus recepției preliminare. Totodată,

••»•»•••      ...... %.i-,            > •

comisia hotărăște ca lucrările arătate ca neexecutate să fie terminate pină la -___________

C. Calitatea lucrărilor realizate.                                 ■ “         .....

 • I. Th.p■■ <   • ’->ro,rrnroipcti'hii (inclusiv completările și modificările adusei

In urma examinării lucrărilor executate și ă semnalărilor făcute >e pro.ectănr, voim sia a reținut următoarele încălcări ale proiec tului — dintre care cele în dreptul cărora au

•       .                                                              !"•

fost precizate termenele, urmează Săifiț redie diate:'

i i • : I

Concluzie: Comisia consideră că abaterile de Ia proiect care sînt consemnate fără fixarea unui termen pentru refacerea lucrărilor, potrivit proiectului, nu influențează compor-tarea, exploatarea, aspectul și întreținerea obiectului. Lucrările pentru care s-ă făcut mențiune în acest sens, urmează să fie puse de acord cu prevederile proiectului în termenele specifice.

 • 2. Calitatea soluțiilor constructive și detaliilor de execuție folosite în proiect.

In urma examinării lucrărilor și a observațiilor prezentate de executant, au fost reținute următoarele deficiențe de proiectare care influențează comportarea, exploatarea sau întreținerea obiectului, dintre care unele urmează să fie remediate în termenele fixate în dreptul fiecăreia.

Concluzie : Comisia atrage atenția proi ectantului că poartă răspunderea pentru consecințele acestor deficiențe și în același timp hotărăște remedierea în contul proiectantului a deficiențelor pentru care a stabilit termen in acest sens.

 • 3. Calitatea execuției lucrărilor. —-f ------------ —

Din dispozițiile de șantier, buletinele de încercare a betoanelor și a îmbinărilor metalice procesele-verbale de lucrări ascunse certificate de calitate pentru prefabricatele și materialele folosite din constatările scrise ale organelor care au controlat pe parcurs calitatea lucrărilor, precum și din constatările făcute de comisia de recepție la fața locuim, rezultă următoarele :                                                                   .       1

 • 3.1. LA STRUCTURA DE REZISTENȚA                                    2>

Co..i'ue.?          ni nr 1? v-ignn^—:----:---I I'

 • 3.2. LA RESTUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

 • 3.3. LA LUCRĂRILE DE INSTALAȚII

i i 3

conl'onia noi-mativelor in Vigoare

. 1       /                         y: ....

 • 3.4. LA LUCRĂRILE DE MONTAJ AL INSTALAȚIILOR .ȘI„UTILAJELOR TEHNOLOGICE CUPRINSE IN OBIECT               - •               ' ...

Deficiențe ale lucrărilor realizate care se datoresc beneficiarului de investiții.

~    l)0T)2'

 • 5. Alte constatări. S-a întocmit fișa statistică și s-a semnat de cei în drept. "

■      ■ '                                                                    .........’*"* i

i

III. CONCLUZII GENERALE l

HH ii                                   .               ......

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia.de recepție jcu majoritate (în unanimitate) de păreri hotărâș te : ADMITEREA, fOIÎNzSEEî’CCfîESEBSSfe KEA) RECEPȚIEI PRELIMINARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII-MONTAJ AFERENTE OBIECTULUI                      '


’ 1 V- ..

făcînd parte din oartier1 Earăș țj II Cluj» ITapoc ia_________________________

■                                                  .          ’; ■ ' t ■

2. Perioada de, garanție -a lucrărilor recepționate aferente.'fiecărui obiect este de —*7 ,     luni. (Se completează numai în cazul admiterii recepției).

Comisia de recepție apreciază că pentru o cît mai bună utilizare a obiectului recep--ționat mai sînt necesare următoarele măsuri <_________
I

z4. Prezentul proces-verbal, conținînd

o                 ’     ■■■■■ -•

cu un total de _;_______care face parte

3 exemplare originale./


. I

;l


'•                                                                             .              I                          .       ■    ’                       '

l               file și anexe", ~ nuniepotale,

integrantă din cuprinsul lui, a fost încheiat azi in

f ■                                 ■ .....-PREȘEDINTE, (numele întreg și semnătura)

ILtLgvGyn c i s c/ MEMBRII ;

Arh. \î.o>ini.^eUuițregiîtk£?n. in/. Balos Ovidiu i ii/. Da zic Torta iri/.Codrcaț-u Emil ir?,


ASISTENȚI LA RECEPȚIE, (numele întreg șl semnătura)


UăifiElel înl/eȘlșEised in/.Buiiteanu I


ÎNCHEIERE DE LUARE ÎN TRIMIRE -   —

. •       .....- ,-.-H         ......<■ -                                       .. . ...... .

Subsemnați), pe baza calității și a împuternicirilor menționate în dreptul fiecăruia, și ca urmare a jDrezentului proces-verbal de admitere a recepției preliminare, am procedat ■d V'-' o 7 I T o Ț 0 > Z           ■ ■' .                 ' • ii 1 ■ i ' -                                                                      /                   ,1

âzf_____________ y___la predarea, respectiv luarea în primire a obiectului ClneEia 10/2781

;       i!'-          r :/-              5oo locuri

:^v.;ipRIMȚ:T,lf.i i-.Ac

.Beneficiar de Investiții: denumirea unității,—numele, calitatea împuter-, v , nicirea și .șgmnățțira jorimițorului) ÎNTREPRINDEREA CINEMATOGRAFICA

DIRECTO


II ’ |J

Antreprenor general (derșțjmirea;jti-

7 HI 7     ' I* "

nltățil, n.umele| calitatea.: împuter-

nicirea și s

SA1TTT?

SEP &

Iii/. Vr.lcWan'toc
4-7-20 Format A4 coaie, lei 0.3WTABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F.

CAD.

TOPO.

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ-CONFORM C.F.

48268

Cluj-Napoca

23698/1

23700/1

11580

Alei și spații verzi

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a Consiliului popular al mun. Cluj- Napoca

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ÎNSCRIEREA TERENULUI Șl A CONSTRUCȚIEI ÎN CARTEA FUNCIARĂ

48268

Cluj-Napoca

23698/1/1

23700/1/1

10480

Alei și spații verzi

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMÂN în administrarea operativă a Consiliului popular al mun. Cluj- Napoca

NOU

Cluj-Napoca

23698/1/2

23700/1/2

1100

Teren în str. Aurel Vlaicu, nr. 3A CINEMATOGRAFUL MĂRĂȘTI, cu regim de înălțime S+P+E, pe fundații din betonarmat, structura de rezistență din stâlpi și grinzi de beton, planșeu prefabricat și acoperiș terasă compus din: SUBSOL: spațiu tehnic, wc bărbați, wc femei, depozit;

PARTER: sală 350 locuri, hol sală 350 locuri, sală 150 locuri, hol 150 locuri, 2 vestibul, casa scării, casă bilete, birou, depozit, sas, wc bărbați, wc femei;

ETAJ: cabina proiecții I, cabina proiecții 11, casa scării, 5 depozite, atelier, 2 sas, wc, duș, hol, coridor.

Drept de proprietate, în favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ-

NAPOCA în administrarea

CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ -NAPOCA

PLAN


DE AMPLASAMENT


SI


DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:500


1 10Omp


Adresa imobilului

Str. Aurel Vlaicu, nr. 3A

Cartea Funciara nr.


48268 Cluj-Napoca


UAT


CLUJ-NAPOCA
A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1Cc

Curti-constr.

1100

Neimprejmuit

Total

1100

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

777

Cinematograful "Morasti"

Total

777

INVENTAR

DE COORDONATE

Executant.___ Data:

Sistem de proiecție: Stereografic

1970

ing.                        Ianuarie 2010

/C CERTIFICAT

£ DE AUTORIZARE -A\

SERIA CJ NR. 187 -2

P     B/C    Z

\\t.      BUZEA      £?//

Pct.

E (m)

N (m)

101

394554.536

587598.060

102

394581.499

587581.367

103

394563.162

587552.190

104

394535.847

587569.100

EUGENzCOSMIN £//

Suprafața totala masurata = 1100mp Suprafața din act = 1100mp

Se confirma feyWCTkrta spF măsurători si intro^&âsiq^-ira®rfWui in baza de dote

9J-AN              u

-*G.—

s. n—


'5*8:52


DATA M-. /W

SC4ftA.. _J

i

> ■ /

i ’

'         Z7

---4

i

:--h

1 /