Hotărârea nr. 41/2010

Hotărârea 41/2010 - Completarea Hotărârii nr. 413/2009 (darea în folosinţă gratuită a spaţiului cu suprafaţa utilă de 249,20 mp din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoş Vodă nr. 36-38, aflat în administrarea Consiliului local în vederea desfăşurării activităţii Direcţiei de Asistenţă Socială organizată ca Serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

privind completarea Hotărârii nr. 413/2009 (darea în folosință gratuită a spațiului cu suprafața utilă de 249,20 mp. din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoș Vodă nr. 36-38, aflat în administrarea Consiliului local, în vederea desfășurării activității Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 413/2009 (darea în folosință gratuită a spațiului cu suprafața utilă de 249,20 mp. din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoș Vodă nr. 36-38, aflat în administrarea Consiliului local, în vederea desfășurării activității Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 28331/45/09.02.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Hotărârii nr. 413/2009 (darea în folosință gratuită a spațiului cu suprafața utilă de 249,20 mp. din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoș Vodă nr. 36-38, aflat în administrarea Consiliului local, în vederea desfășurării activității Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘT E:

Art.I. Se completează art. 1 al Hotărârii nr. 413/2009, în sensul dării în folosință gratuită, din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, Direcției de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pe durata desfășurării activității și a terenului în suprafață totală de 594 mp. (ce include și cota de 83/778 aferentă construcției date în folosință gratuită), identificat cu nr. topo 7394/1/1 (nr. cadastral 261702), înscris în C.F nr. 261702 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoș Vodă nr. 36-38.

Art. II. Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția de Asistență Socială organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.Nr. 41 din 16 februarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)