Hotărârea nr. 40/2010

Hotărârea 40/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 341/2009 (însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale, întocmită pentru delimitarea corpului de proprietate înscris în CF nr. 24517 Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoş Vodă nr. 36-38, în scopul parcelării).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULU I CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 341/2009 (însușirea documentației tehnice cadastrale întocmită pentru delimitarea corpului de proprietate înscris în C.F. nr. 24517 Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoș Vodă nr. 36-38, în scopul parcelării)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 341/2009 (însușirea documentației tehnice cadastrale întocmită pentru delimitarea corpului de proprietate înscris în C.E. nr. 24517 Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoș Vodă nr. 36-38, în scopul parcelării) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 28325/45/09.02.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 341/2009 (însușirea documentației tehnice cadastrale întocmită pentru delimitarea corpului de proprietate înscris în C.F. nr. 24517 Cluj, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoș Vodă nr. 36-38, în scopul parcelării);

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin. 5 lit. „b”, 39 alin. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 341/2009, în sensul că imobilul identificat cu nr. topo 7394/1, înscris în CF nr. 24517 Cluj-Napoca, în suprafață de 2276 mp,, se dezmembrează astfel:

  • a) Imobilul cu nr. topo 7394/1/1, compus din: 1. casă din cărămidă, cu două ateliere, două magazii, una cameră; III. casă din cărămidă cu un local pentru mașini, una sală și un local pentru motor; IV. casă din cărămidă cu una sală dependințe și curte, în suprafață de 1976 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoș Vodă nr. 36-38, în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

  • b)  Imobilul cu nr. topo 7394/1/2, compus din casă din cărămidă, cu un atelier și teren în suprafață de 300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dragoș Vodă nr. 36-38, în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Dezmembrarea se realizează în scopul înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. topo. 7394/1/2, în baza Contractului de vânzare-cumpărare nr. 64/03.10.2005 și a Actului adițional nr. 1/06.05.2008 la Contractul de vânzare-cumpărare nr. 64/03.10.2005, încheiate cu S.C. G&R MECANIC S.R.L.

Art. II. Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Președinte d^ Ședință, Adrian Pop


ContraseTrfn eăză: Secretarul Jr. Aurora Jărmur

Nr. 40 din 16 februarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)