Hotărârea nr. 4/2010

Hotărârea 4/2010 - Aprobarea P.U.D. locuinţă unifamilială D+P+M str. Eclipsei nr. 1; beneficiar: Miclea Răzvan Dan.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu locuință unifamilială D+P+M, str. Eclipsei nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuință unifamilială D+P+M, str. Eclipsei nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 10007 din 18.01.2010 al Direcției urbanism și dezvoltare urbană prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială D+P+M, str. Eclipsei nr. 1, beneficiar: Miclea Răzvan Dan;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 123330/755 din 22.10.2009, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință unifamilială D+P+M, str. Eclipsei nr. 1, beneficiar: Miclea Răzvan Dan. prin care se stabilesc reglementările urbanistice pentru amplasarea construcției la intersecția str. Romul Ladea cu str. Eclipsei și preia reglementările privind ampriza de 7 m. carosabil + trotuare de 1,5 m. și alinierea la min. 7 m. de la traseul regularizat al str. Romul Ladea. Parcela inițială a fost dezmembrată în trei parcele și se face propunerea de amplasare a unei locuințe unifamiliale, D+P+M, plus un corp anexă parter, pe două din cele trei loturi, cu acces din str. Eclipsei, reglementată la 7 m. carosabil + trotuare de câte 1 m. Amplasarea pe parcelă preia retragerea de min. 4 m. de la str. Eclipsei, iar față de limita de sud-est se va rezerva distanța de min. 3 m. Prin documentație se prevede amplasarea locuinței pe parcela vecină, de la colț, retrasă cu min. 7 m. de la traseul regularizat al str. Romul Ladea și de min. 4 m. de cel al drumului lateral, în regim de construire cuplat cu un corp parter pentru anexe al fam. Miclea, ce se poziționează pe limita comună de proprietate.

în vederea autorizării, se va prezenta înscrierea în CF, cu titlu de „drum” a suprafețelor necesare pentru regularizarea circulațiilor - la 4,5 m. din axul drumului lateral.

Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime ale zonei de amplasare; U.T.R. L3c:

P.O.T. max. = 35% și C.U.T. max. = 0,9 pentru P+2E și 0,6 pentru P+E.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 123330/755 din 22.10.2009.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și dezvoltare urbană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 4 din 26 ianuarie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)