Hotărârea nr. 398/2010

Hotărârea 398/2010 - Conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului general de flotilă aeriană (r), Dragomir P. Constantin.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca" domnului general de flotilă aeriană (r) Dragomir P. Constantin

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului general de flotilă aeriană (r) Dragomir P. Constantin - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 133.223 din 12.07.2010 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune conferirea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului general de flotilă aeriană (r) Dragomir P. Constantin;

Luând în considerare curriculum vitae al domnului general de flotilă aeriană (r) Dragomir P. Constantin, recomandările prezentate și strălucita sa activitate de militar și inginer, puse în slujba serviciului public, prin care a contribuit la impunerea unei bune imagini a municipiului Cluj-Napoca pe plan național și internațional;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 8, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. Se conferă titlul de “Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului general de flotilă aeriană (r) Dragomir P. Constantin.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, T^Jng. HdreaJFlorea

* /       \  /v/

Nr. 398 din 9 noiembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi, prin vot secret)