Hotărârea nr. 397/2010

Hotărârea 397/2010 - Darea în administrarea Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21, în suprafaţă de 596 m.p., în vederea extinderii căminului studenţesc.

CONSILII L LOCAL AL Ml XICIPIl LI I CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Academiei de Muzică ..Gheorghe Dima" Cluj-Napoca a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Albac nr. 21. în suprafață dc 596 mp..

în vederea extinderii căminului studențesc

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul dc hotărâre privind darea în administrarea Academiei de Muzică ..Gheorghe Dima" Cluj-Napoca a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Albac nr. 21. în suprafață de 596 mp., in vederea extinderii căminului studențesc - proiect din inițiativa primarului;

.Analizând Referatul nr. 202117 din 08.09.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune darea în administrarea .Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Albac nr. 21, în suprafață de 596 mp., în vederea extinderii căminului studențesc;

Reținând prevederile l egii nr. 50/1991. republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din l egea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. Se aprobă dezmembrarea parcelei cu nr. topo. 22978/1 1/1 1/1. teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21. în suprafață de 88.225 mp., in două parcele, respectiv: parcela cu nr. topo. 22978/1/1/1/1/1/I. teren în suprafață de 87.629 mp., drept dc proprietate a Statului Român. în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca; parcela cu nr. topo. 22978/1/1/1/1/1/2, teren in suprafață de 596 mp., drept dc proprietate a Statului Român. în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art .2. Se aprobă darea in administrare Academiei de Muzică ..Gheorghe Dima” Cluj-Napoca. pe o perioadă de 99 de ani. a terenului în suprafață de 596 mp., situat in municipiul Cluj-Napoca. str. Albac nr. 21. în vederea extinderii căminului studențesc.

Art.3. Se însușește Documentația cadastrală în vederea dezlipirii, întocmită de S.C.

Arhitop S.R.L., terenul ce face obiectul dării în administrare urmând a fi înscris în C.F. nr. nou Cluj-Napoca, cu nr. topo. 22978/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 596 mp.

Arț4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Contrasemnez

Secretarul

Jr. Aurora

Nr. 397 din 14 octombrie 2010

(I lotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXA I.A HOTĂRÂREA NR. 397/2010

FISA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA PENTRU DEZLIPIRE TEREN IN VEDEREA PRIMIRII IN ADMINISTRARE

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE DIN:

LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA,

STR. ALB AC, NR.21,

JUD. CLUJ

BENEFICIAR: ACADEMIA DE MUZICA „GHEORGHE DIMA”

BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE
 • 1.  Fișa proiectului.

 • 2. Borderou de piese.

 • 3. Memoriu tehnic.

 • 4. Adresa Primăria mun. Cluj-Napoca.

 • 5.  Extras C.F.

 • 6. Tabelul de mișcare a parcelelor.

B. PIESE DESENATE
 • 1.  Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, scara 1 : 500.

 • 2.  Plan de incadrarc in zona, scara 1 : 5.000

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: - Documentație cadastrala pentru dezlipire, având în caietul de evidența

nr................../2010.

 • 2.  Beneficiarul lucrării: Academia de Muzica „Gheorghe Dima” cu sediul in mun. Cluj-Napoca, str. Ion I. C. Bratianu, nr. 25, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării : S.C. ARHITOP S.R.L., având certificatul de autorizare Sr. B Nr. 568.

 • 4. Obiectivul lucrării: PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE din mun. Cluj-Napoca, str. Albac, nr. 21, jud. Cluj.

 • 5. Scopul lucrării: Documentație tehnica pentru dezlipire teren in vederea darii in administrare de către Statul Roman prin C.L. Cluj-Napoca.

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Terenul este situat in intravilanul mun. Cluj-Napoca, str. Albac, nr. 21, jud. Cluj.

 • 7. Situația juridică a corpului de proprietate : Dovada deținerii corpului de proprietate se face cu :

- C. F. nr. 27685, nr. Top. 22978/1/1/1/1/1, S = 88.225 mp.

 • 8.  Operațiuni topo cadastrale : Terenul l-am identificat în, mun. Cluj-Napoca, str. Albac, nr. 21, jud. Cluj.Pentru întocmirea documentației s-au folosit ca puncte vechi 251 si 304, iar ca punct nou SI00. Nu s-a efectuat materializarea punctelor pe conturul proprietății.

Calculul punctelor și a suprafeței au fost efectuate pc calculator.

Sistemul de proiecție - Stercografic 197O.Sistem dc cote Marea Neagra 1975

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

L-34-48-C-a-4-IV

SCARA: 1:5000

CALCULUL SUPRAFEȚEI

PUNCTE PE CONTUR

Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

11

585888.27

394649.43

10

585891.41

394664.42

18

585881.51

394666.50

17

585884.05

394578.56

16

585867.93

394681.82

15

585863.24

394558.64

14

585863.46

394656.65

13

585865 03

394654.80

S = 596 m.p.

întocmit: S.C. ARHITOP S.R.L.

Data: 09.09.2010

TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

CORPUL DE PROPRIETATE :Loc. Cluj - Napoca,
Str. Albac, nr.21, jud. Cluj

A. SITUAȚIA CONFORM CÂRTII FUNCIARE :

NR.

C.F.

NR. SER.

NR. CAD.

NR. TOPO.

DESCRIERE IMOBIL

SIJPRAF.

(m.p.)

PROPRIETARI

27685

A+7

22978/1/1/1/1/1

Teren alei spatii verzi

88.225

Drept de proprietate in favoarea: Statului Roman, in administrarea operativa a Consilului Local Cluj.

B. SITUAȚIA

PROPUSA - DEZV EMBRARE :

NR.

C.F.

NR. SER.

NR. TOPO.

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF. (m.p.)

PROPRIETARI

27685

A+7

22978/1/1/1/1/1/1

Teren alei spatii verzi

87.629

Drept de proprietate in favoarea: Statului Roman, in administrarea operativa a Consilului Local Cluj.

NOU

A+l

22978/1/1/1/1/1/2

Teren alei spatii verzi

596

C. SITUATEI PROPUSA - ADMINISTRARE:

NR.

C.F.

NR. SER.

NR. CAD.

NR. TOPO.

K_- k-Z a M        X» JLA X ’ 1 ■ 1 «A *

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

( m.p.)

PROPRIETARI

NOU

A+l

22978/1/1/1/1/1/2

Teren alei spatii verzi

596

Drept de proprietate in favoarea: Statului Roman, in administrarea Academiei de Muzica „Ghcorghe Dima” pe o perioada de 99 ani


0P

ceR-ilHCAȚ >\ DE

aUTORIZARE -i SenaCJN^ -;ABORVI°»e ’•/ */

Nr. cerere

100427

Ziua

08

Luna

09

Anul

2010

WCPI

IC.I V TM V >’ 40* U 4 w -                    >•


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE
 • A. Partea I. (Foaie de avere)

  TEREN Adresa: Clui-Napoca


CARTE FUNCIARA NR. 272391

Comuna/Oras/M unici cu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 27685 )

■ •• ..

Nr. cadastral / Nr. topografic

j Suprafața (mp)

Observații /'Referințe      ]

Al

Top: 22978/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1

Din acte.88225;

Măsurată: 88225

i

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)


 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)


  50866 / 23.11.2006


  CARTE FUNCIARA NR. 272391 Comuna/Oras/Muniopiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 27685



  Act act de vânzare cumpărare, 1912, 22.11.2006, emis de BNP CÂRLĂNARU


  Intabulare, drept de CONCESIUNE, asupra 62 mp de teren pe 99 de ani


  Al


  ZZI


  1 STEGĂR01U CĂLIN V01CU și soția


  (provenita din conversia CF

  27685)


  2 STEGĂROIU M1RELA



AXCPI


Nr. cerere

100427

Ziua

08

Luna

09

Anul

2010


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 272391

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

'provenita din conversia de pc hârtie a CF Nr. 27685 )

TEREN

Adresa: Cluj-Napoca

Nr. Crt.

Nr. cadastral / Nr. topografic

Suprafața (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 22978/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1

Din acte:88225;

Masurata: 88225

1

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 272391

Comuna/Oras/Municip'u: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 27685 )

înscrieri privitoare la proprietate                         ..... ,\,.y  .

Observații / Referințe j

4593/23.12.1973

Act decret. 469, 31.05.1969

i

Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

----------------------------------r--------------------------------- Al

(provenita din conversia CF

27685)

1

STATUL ROMÂN în administrarea

2

CONSILIULUI POPULAR AL MUN. CLUJ

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 272391 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 27685 )

1 înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe    1

50866/ 23.11.2006

Act act de vânzare cumpărare, 1912, 22.11.2006, emis de BNP CÂRLĂNARU

1

Intabulare, drept de CONCESIUNE, asupra 62 mp de teren pe 99 de ani

Al

(provenita din conversia CF 27685)

1

STEGĂROIU CĂLIN VOICU și soția

2

STEGĂROIU MIRELA

Anexa Nr. 1 la Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 272391

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-fJapoca (provenita din conversia dc pe hârtie a CF Nr. 27685 )

PARCELE

Categoria de folosința

Intravilan

Suprafața

Nr.tftfu

Nr. tarta

Nr. parcela

Nr. Topografic

Observații/

1

altele

-

M

Din acte 88225, isu rata: 8821

5

2;

978/1/1/1/1

/I    TEREN ALEI

SPAJII VERZI ÎN MICRORA1ONUL III GHEORGHFNI

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara origirala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tanful de 20-RON, chitanța nr. 28454/07-09-2010, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,

ADRIAN