Hotărârea nr. 396/2010

Hotărârea 396/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 37/2010 (aprobarea cesionării parţiale a drepturilor dobândite prin Contractul de asociere în participaţiune nr. 41/20.11.2001 încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. către S.C. RIP-EST S.R.L.).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Ă RÂ RE

privind modificarea Hotărârii nr. 37/ 2010

(aprobarea cesionării parțiale a drepturilor dobândite prin Contractul de asociere în participațiune nr. 41/ 20.11.2001. încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și

S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., către S.C. RIP-EST S.R.L.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 37/ 2010 - proiect din

inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 233897/ 07.10.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și

evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 37/ 2010;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 37/ 2010. în sensul schimbării denumirii

societății S.C. RIP-EST S.R.L. în S.C. MIDTOWN RETAII. S.R.L.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 396 din 14 octombrie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)