Hotărârea nr. 395/2010

Hotărârea 395/2010 - Mandatarea primarului pentru a intreprinde demersuri în vederea reglementării situaţiei juridice a proiectului Cartierul Lomb.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPC )CA

11 O T Ă R Â R I:

privind mandatarea Primarului pentru a întreprinde demersurile neeesare în vederea reglementarii situației juridice a proiectului Cartier Lomb

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea Primarului pentru a întreprinde demersurile necesare in vederea reglementării situației juridice a proiectului Cartier Lomb - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 233398 din 07.10.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune mandatarea Primarului pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea reglementării situației juridice a proiectului Cartier Lomb;

Reținând votul pentru Informarea nr. 233398 din 07.10.2010 j

Văzând av izul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. I și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II O T Ă R Â Ș T E:

Art.l. Se aprobă mandatarea Primarului municipiului Cluj-Napoca pentru a efectua. în scopul reprezentării intereselor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. demersurile în vederea reglementării situației, astfel:

  • - să solicite S.C. I omb S.A. ca. în termen de 45 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri, să revoce hotărârile Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor de anulare a acțiunilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și de schimbare a componcței Consiliului de Administrație;

  • - in caz contrar, sâ efectueze demersurile pentru rezilierea contractului-cadru încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. Impact Developer & Contractor S.A.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-Napoca și aparatul de specialitate al primarului.


Nr. 395 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)