Hotărârea nr. 394/2010

Hotărârea 394/2010 - Darea în administrarea A.P.D.R.P. a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 18.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRI

privind darea în administrare Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală

și Pescuit a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. ( alea Baciului nr. 18/a,

pe perioada desfășurării activității

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în administrare Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Calea Baciului nr. 18/a. pe perioada desfășurării activității - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 226824/30.09.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune darea în administrare Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Calea Baciului nr. 18/a, pe perioada desfășurării activității:

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991. republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă darea în administrare Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. ('alea Baciului nr. 18/a. identificat prin nr. topo 8317 și nr. topo 20288-parțial, înscris în CE nr. 16037 Cluj, compus din construcție cu regim de înălțime S+P. cu suprafața construită de 649 mp., și teren în suprafață de 4800 mp.

Art. 2. Administrarea imobilului de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit va fi pe perioada desfășurării activității specifice, potrivit avizului Ministerului Educației. Cercetării, Tinerelului și Sportului.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 394 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)