Hotărârea nr. 393/2010

Hotărârea 393/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 78/2010, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 123/2010 (aprobarea proiectului şi a bugetului pentru proiectul „LA PAS PRIN ORAŞUL COMOARÃ, CLUJ-NAPOCA”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operaţional Regional Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice).


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 78/2010, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 123/2010 (aprobarea proiectului și a bugetului pentru proiectul „LA PAS PRIN ORAȘUL ('OMOARĂ, CLUJ-NAPOCA”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.3 - Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea -Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 78/2010, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 123/2010 - proiect din inițiativa primarului;

.Analizând Referatul nr. 234570/423/08.10.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 78/20 !0? astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 123/2010;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTÂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 78/2010, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 123/2010, în sensul majorării bugetului proiectului de la 997.322,55 ici, la 1.038.863,19 lei. din care 822.042,33 lei reprezintă suma solicitată în cadrul programului, 16.776,37 lei reprezintă cofînanțarea de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca la cheltuielile eligibile și 200.044,49 lei, valoarea TVA, cheltuială neeligibilă.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategic și dezvoltare locală, evaluare proiecte, Serviciul Turism și Muzeul de Speologie și Direcția economică.


Nr. 393 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)