Hotărârea nr. 392/2010

Hotărârea 392/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 133/2005 (însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 532/2009.


CONSILII L LOCAL AL MUNICIPIULUI < LI J-N \PO( \

II O T Â R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata și completata prin Hotărârea nr. 532/2009

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 532'2009 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 233770/45/07.10.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 532/2009;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând av izul comisiei de specialitate;

Potrivit dispo/.ițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ArtJ. Se aprobă modificarea elementelor de identificare a poziției 1673 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca. aprobat prin Hotărârea nr. 133-2005 privind însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 532/2009. corespunzătoare străzii Moș Ion Roată, din nr. topo 108 (CE 15 Someșeni), in ..nr. topo. 475 și parte din nr. topo 454/7 (CE 1173 Someșeni). 454/8 (CE 1173 Someșeni). 455/1/6 (CI 1164 Someșeni). 455/1/8".

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 392 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)