Hotărârea nr. 391/2010

Hotărârea 391/2010 - Retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca asupra unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca şi trecerea acestora în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL Al. MUNICIPIUL li

CLUJ-NAPOCA

II OTÂ R Â R E

privind retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome a Domeniului Public asupra unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca și trecerea acestora în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome a Domeniului Public asupra unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca și trecerea acestora în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 232816/45/07.10.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome a Domeniului Public asupra unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca și trecerea acestora în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Â R Â Ș T E:

An. 1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare a Regiei Autonome a Domeniului Public (R.A.D.P.) Cluj-Napoca asupra unor imobile care figurează în inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. în administrarea R.A.D.P.. după cum urmează:

  • -  Amfiteatru cartier Gheorgheni, af.at în inventarul domeniului public la poziția 4576, cu valoare de inventar de 313,65 lei;

  • -  Colț pentru recreație Gheorgheni II, aliat în inventarul domeniului public la poziția 4577, cu valoare de inventar de 5,61 lei,

  • -  Construcție bibiliotccă, aflată în inventarul domeniului public la poziția 4599, cu valoare de inventar de 8.679,19 lei;

  • -  I’eren în str. Băișoara f.n.. suprafața 106,49 mp., aflat în inventarul domeniului public la poziția 4562, cu valoare de inventar de 105.425,10 lei.

Imobilele enumerate mai sus trec în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 391 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)