Hotărârea nr. 390/2010

Hotărârea 390/2010 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 851/2007 (diminuarea suprafeţei de teren pentru care s-a delegat dreptul de administrare în favoarea Grădiniţei nr. 23, cu 2025 m.p., şi atribuirea acestei suprafeţe, situate pe str. Herculane nr. 13, în administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creşe, pentru construirea unei creşe cu patru grupe de copii).

CONSILIUL LOCAL AL MUMCIPIULl I CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 851/2007 (diminuarea suprafeței de teren pentru care s-a delegat dreptul de administrare în favoarea Grădiniței nr. 23, cu 2025 mp. și atribuirea acestei suprafețe situate pe str. Herculane nr. 13 în administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, pentru construirea unei crcșc cu 4 grupe de copii)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 851/2007 (diminuarea suprafeței de teren pentru care s-a delegat dreptul de administrare in favoarea Grădiniței nr. 23. cu 2025 mp. și atribuirea acestei suprafețe situate pe str. Herculane nr. 13 în administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe. pentru construirea unei creșe cu 4 grupe de copii) - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 228277/45/04.10.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 851/2007 (diminuarea suprafeței de teren pentru care s-a delegat dreptul de administrare în favoarea Grădiniței nr. 23. cu 2025 mp. și atribuirea acestei suprafețe situate pe str. Herculane nr. 13 în administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe. pentru construirea unei creșe cu 4 grupe de copii):

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006. ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. I lit. "c". al. 5 lit. “a”, 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 851/2007 (diminuarea suprafeței de teren pentru care s-a delegat dreptul de administrare în favoarea Grădiniței nr. 23. cu 2025 mp. și atribuirea acestei suprafețe situate pe str. Herculane nr. 13 în administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe. pentru construirea unei creșe cu 4 grupe de copii). în sensul diminuării suprafeței atribuite în administrare Centrului Bugetar de Administrare Creșe. de la 2025 mp., la 1755 mp.

Art. II. Se completează Hotărârea nr. 851/2007 (diminuarea suprafeței de teren pentru care s-a delegat dreptul de administrare în favoarea Grădiniței nr. 23. cu 2025 mp. și atribuirea acestei suprafețe situate pe str. Ilerculane nr. 13 in administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe. pentru construirea unei creșe cu 4 grupe de copii), cu două noi articole, care vor avea următorul conținut:

..Art. 2. Se aprobă dezlipirea terenului situat in municipiul Cluj-Napoca, aleea Ilerculane nr. 13, înscris in CF nr. 261391 Cluj-Napoca. cu nr. topo. 23041. în suprafață de 9260 mp., intabulat in favoarea Statului român. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. astfel: parcela cu nr. topo 23041/1. in suprafață de 7505 mp.. ..teren’’, care va fi înscrisă în CI nou Cluj-Napoca, în favoarea Statului român. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

parcela cu nr. topo 23041/2. în suprafață de 1755 mp., „teren ', care va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca. in favoarea Municipiului Cluj-Napoca. in administrarea Centrului bugetar de administrare creșe.

.Art. 3. Se însușește documentația topo-cadastrală de dezlipire întocmită de inginer cadastru Buzea Eugen-Cosmin. ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre *.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 390 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU DEZLIPIRE TEREN

AMPLASAMENT:

ALEEA HERCULANE, NR 13 MUN. CLUJ - NAPOCA JUD. CLUJ
C F NR. 261391
NR. TOPO. 23041

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR MOȚILOR. NR 1-3 MUN. CLUJ-NAPOCA
JUD CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ. Nr. 187. Categoria B C.

Str. Lazăr Gheorghe, nr. 9. ap 14. mun. Cluj-Napoca. Telefon: 0741/152064

CLUJ - NAPOCA OCTOMBRIE 2010CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

,                                                                             9

PARTEA SCRISA:

Fișa proiectului

1 pag

Conținutul documentației

1 pag

Memoriul tehnic

1 pag

C.F. 261391 Cluj-Napoca

2 pag.

Tabel de mișcare a parcelelor

PARTEA DESENATĂ:

■ Plan de încadrare în zonă

1 pag.


planșa 1


Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu

propunerea de dezlipire

planșa 2

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

2 planșe

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru dezlipire teren, lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidență la nr. /2010.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al mun. Cluj - Napoca prin primar Sorin Apostu, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, P F A. str. Lazăr Gheorghe, nr. 9. ap. 14, mun. Cluj-Napoca, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B. C.

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în mun. Cluj - Napoca, aleea Herculane, nr. 13, având ca suprafață măsurată 9260 mp.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezlipire teren.

 • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se află situat în mun. Cluj -Napoca, aleea Herculane, nr. 13, între vecinii la:

 • - Nord - Mun. Cluj-Napoca,

 • - Est - Mun. Cluj-Napoca,

 • - Sud - aleea Herculane,

 • - Vest - Mun. Cluj-Napoca.

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este întabulat în favoarea Statului Român, în administrarea operativă a Consiliului Popular al mun. Cluj-Napoca, în C.F. nr. 261391 Cluj-Napoca, nr. topo 23041 și suprafața de 9260 mp. Conform prezentei documentații se propune dezlipirea imobilului în două loturi: LOT 1 cu suprafața de 7505 mp și LOT 2, cu suprafața de 1755 mp. Lotul 1 se va înscrie în favoarea MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA, în administrarea Consiliului local al mun. Cluj-Napoca, iar lotul 2 în favoarea MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA, în administrarea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, conform tabelului de mișcare anexat.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

- Au fost culese date privind actele pe care le deține proprietarul și au fost notate vecinătățile.

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificării punctelor necesare determinării suprafețelor și redactării planului de situație.

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de triangulație: 1 (Punct vechi) și 2 (Punct vechi). Din punctul de stație 2 cu viză pe punctul 1, s-a efectuat o poligonație flotantă prin punctele de stație 3 si 4. Din punctele de stație 1, 2, 3 și 4. cu ajutorul telemetrului electro-optic, s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970, iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul acordului de orientare și a coordonatelor punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - au fost elaborate planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor;

 • - a fost întocmit tabelul de mișcare al parcelelor;

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

Octombrie 2010

Cluj - Napoca


întocmit:

ing. Buzea Eugen-Cosmin


CERTIPICA.T

£ OE AUTORIZARE

 • 5 SERIA CJ 1 &

■          B/C       mj|

 • 6   BUZEA  _ H


ANCEI

•i mim »m»v »


Nr. cerere

17625

Ziua

15

Luna

0?

Anul

2010


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)


TEREN


CARTE FUNCIARA NR. 261391

Comuna/Oras/Munidpiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 27075 )


Adresa: Cluj-Napoca


astral / Nr, topografic

Suprafața f

Observații / .Referințe

Al    |            Top: 23041

9260

[ 1


CONSTRUCȚII


Nr.Crt.

' Nr. cadastral / Nr. topografic

i > ._           Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI Top: 23041-C

Cluj-Napoca

Grădinița


B. Partea II. (Foaie de proprietate)


CARTE FUNCIARA NR. 261391

Comuna/Oras/Muniopiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 27075 )


înscrieri privitoare la proprietate                                 _                      Observații / Referințe

4496/ 15.12.1973

Act decret, 525, 31.08.1964

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al , Al.l

(provenita din conversia CF 27075)

1

STATUL ROMÂN in adm. operativă a

2

CONSILIULUI POPULAR AL HUN. CLUJ


C. Partea III. (Foaie de sarcini)


înscrieri privitoare la sarcini


| NU SUNT


CARTE FUNCIARA NR. 261391 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 27075 ) Tr1

l


Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 la Partea I

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la ir.cheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. 60196/15-02-2010, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,  _

/ \

/ \ )

Asistent - registrator,

ADRIAN PIRVU ȘRAICA

K

Pagina 2 din 2

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA

IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F.

CAD.

TOPO.

V1P

SITUAȚIA ACTUALĂ-CONFORM C.F.

261391

Cluj-Napoca

23041

9260

Teren și Grădiniță

Drept de proprietate, in favoarea: STATUL ROMÂN.

în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ.

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

NOU

Cluj-

Napoca

23041 1

7505

Teren și Grădiniță

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA.

NOU

Cluj-

Napoca

23041/2

1755

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea

CENTRULUI BUGETAR de ADMINISTRARE CREȘE.

întocmit:

ing. Bu/.ea Eugen- Cosmin

certificat A 74.- DF AUTORIZARE !m ^eriaCjnr. 187 5S p       B/c z;i

B'C 0UZEA


H   8UZEA    Și

EUGEN-COSM/N £

Plan de inc a dr or ea in zona scara* 1:5000

L-34-48-C-b-3-I

L-34-48-C-b-3-IIIEUGEN-COSMIN


PROPRIETAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPDCA


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZUPIRE

Scorc 1.1000

Nr. codOStrol

Suprafața mosurota

Ad-eso imobilului

9260mp

Aleea Herculone. nr 13

Cartea Func-ara nr.

261391

1 JAI i

CWJ-NAPOC*

TABEL DE MIȘCARE AL DARCELE-OR

Mu” C P ui Cluj-Napoca


Municipal

Cluj-Nopocc


'’WHÎ----TOT

Situctio actuala (mointe de dezlipire)

Situatic Viitoore (duca dez pire)

Nr. coc.

Sup'afato

(mp)

Categoria de fdosinto

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprcfcta

(mp)

Cotegorio de lolos ntc

Descrierea imobilului

9260

Cc

Teren in str.

Herculone. nr. ’3 si

Crodinita

7505

Cc

Teren in str

Herculone. nr 13 s, G'cd nitc

1755

Cc

Teren

Total

9260

9260


I

Municipiu* Cluj-Nopocc586.500—j—

8


Executant;

ing 9uzea £ug«n-Ccsmn

,/y c&wt'ficat

, f I NR 187 T5'*

fc sewaCJnr.

% eugeSosmin S

Bato:

Octombre 20‘0


Municipiul Ciuj-NopoccPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scoro. 1 1C0C

Sistem de proiecție: Ste'eogrgfic 1970

Pcl.

E (m)

N (m)

201

395058 495

5866'7 3'4

202

54508* 65a

5866’6 299

395H1 662

6866•? 312

204

395iift5«

5866’3 919

705

---595123 381

58661f$60

206

395153 50*

586590 2W

207

395155 702

586588 9fi“

2J2

3951>’ 643

586569 107

23»

395171 48!

586580 395

230

395170 119

586580.335

229

395170.0’4

586572 567

228

395’7! 014

556572 540

227

395170 951

586549 339

213

395170 899

586546 723

2U

395171 964

586541 694

215

395163.247

586541 790

216

395160 979

586541 241

217

395160 69 7

586536.20'

2'8

395’54 764

5865 51 076

219

395152 1 38

586530 b«7

220

395121 9O'i

586530 277

22-

395121 7C.

586532 702

222

J95O93 190

586532 270

223

395090 633

5865’3X5

22«

395091.109

586560 656

225

395C6’ 28*

58656C 920

226

Î95C58 937

586561 866


txecutoni-^;RĂy,.7/>.

ng Ru/țîj^ugen-Ccsmin'

CE«T1F'C^ >'v

\CJNH

B'C

BdZHA c\jG^


fe sero*

Dcto "Octombrie

» -t-oSuce-e^MNr coCCtt’Ol

Swp'a'atc mq«wrotd

Agresa -os-Mm

7505mp

Ateeo t«erculone, nr. 13

Co'teo Func^ro nr

CF "Ou

! u*1 i

ClUJ-NAPOCA

< DA TE REFERITOARE H TERE V

Nr

Cctegoria de

Suprafața

Vo'oore se

Mențiuni

Pd'ceioj

folos-nto

(mp)

importare (lei)

1.

Cc

7505

mpre>muit pon oi cu gord de polon

Totoi

7505

B DATE REFERITOARE LA COSSIRLCTU

Cod

Swpro'atc constru

tc «0 sol

Valoare de mppji’.a'e

Mențiuni

eonstr.

(mp)

(l«i)

CI

1453

Grod.n.ta

1453

INVENTAR D€ COORDONATE

Suprc'ato totdo mcsurcto ■ 75O5mp

Supro’oto din aci = 7505mc4-§


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Sccra V’OOO

N*. cadastral

Suprcfota mceurota

1755mp


Adresa .mob' - ui


Aeea Hercuiare, nr '3


Ccrtea Tune ara nr.


CF nouCLUJ-NAPOCA< :><!r            ’tA’£ .


Nr. parcela

Cctegora de folosința

Suprafața (mp)

Vaioore oe ■mpoztore (i«i)

v«nt<uni

1.

Cc

1755

~p»e,mvit port-ol c. go'O de beton

L .

TotOl

1755


8 DATE HEFEIUTO.AKi l A COMMUC!!!


NopOCO


Cod conolr

SuP'c'ata construite 'a so (mp)

Vaocre ee importare (•*)

Mențiuni

TotC


ISVEN-AR DE COORDONATE

Esecutont

-

,..<r CERCAT

•- OF AUTORITARE

'•5 seRîaCJ nr. i3- * |r-        H'C

7     BUZEA    g.

EOGEN-COSMW */i

S-ster- de proiecție: Stereogrefic *973

Pei

E ("9 l ÎL <?î           1

232

395171.543

586589 -07

208

395209.4 70

586589 457

209

395212 18*

586588 492

2t0

3952’3 040

586585 8’0

211

3952’3 472

586347 746

212

395173.250

586547 810

215

395170 899

586545.723

227

395170 95’

586549 339

228

395171.0’4

586572 543

229

395’70 014

586572 567

237

395170.119

586580 335

231

395171 481

586580 395

Dota Ociomene 20’0

Se tar'.rma supretota da Tosjretcn «i introducerea imobljv m co:o <Je date

Suprofota totc’c masurato ■ l75Smp Suprofala din oct • 1755mp