Hotărârea nr. 39/2010

Hotărârea 39/2010 - Instituirea unui drept de servitute, de trecere în favoarea imobilului cu nr. cadastral 7927/2, înscris în CF nr. 261656 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 20.


CONSILII I I OUAI Al MUNICIPII I l I CI.UJ-NAI’CK A

HO I \R \RI

privind ir.sliluiiva unui drept du servitute de treme in luvoarva imobilul.n cu ruină! cadastrul 79?'.-"2. înscris ii: ( I iii '(•1656 ( |,ij Napoca. Minut în municipiul ( luj-Napoua, str .Avram lancu :r 20

Consiliul local al municipiului t Iu - Napoca întnmii n șcdinț. ordinară.

Examinând proiectul de holărâic privind instituirea unui drept de servitute de trecere în favoarea imobilului cu număr cadastral 792? iiisciis in ( 1. nr. 261656 Cluj-Napocâ. situai in municipiul Chij-NâțXKm. str. Avram lancn iii 20 proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 6012/452.1 I9,<î| 2010. al Direcție, patrimoniul municipiului șt evidenta proprietății, prin care se propune instituirea mmi drept de servitute de trecere in favoarea imobilului cu număr cadastral 7927'2. înscris in C.l'. m 261656 Cluj-Napoca. situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram lancn nr 20;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634.-2006 și ale Leg i cadastrului și publicității imobilarc nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor an. 36 al 2 Iii. ’c al 5 Iii ’ l-”. 39 al I >i 4s din l egea nr. 2I5-2OOI a administrației publice locale, republicată, cu modi.'icarilc și . >>mp Ic țâri Ic ulterioare.

Ari. I. Se aprobă insiiiuirea unui drept de •civil.ne de treme ;:i lavoatea imobilului cu număr cadastral 7927'2. înscris in C I nr. 261656 < lui-Napucu. silim! în municipiul Cluj-Napoca str. Avram lancn nr. 20. pe un culoar cu lungimea sic de 11.40 metr: și lățime de 4.52 meni, peste terenul proprietatea Stalului Român in folosința Slutului Popular al orașului Ului, identificai cu număr cadastral 15642. înscris in CI 261798 Clui-Napoca și pe un culoar cu lungimea dc 16.10 metri și lățime de 4.52 metri, peste terenul proprietatea Stalului Rmnân in folosința •sfatului Popular al orașului Clui-Napoca. identificai cu .număr cadastral 15643. înscris în CI 261760 Cluj-Napoca, potrivit documentației tehnice cadastrale întocmită de Vfamara Nicolae Claudiu. documentație care lâce parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Pivșvdmu' de ședință.

Adrian Pijpa


Nr. 39 din 16 februarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată eu 27 volum

DENUMIRE PROIECT:

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Situat in

STR. AVRAM IANCU NR.20

i OC CI.U.J NAPOCA

JUD CLUJ

BENEFICIAR:


FARCASANU ILEANA CORINA NEU-LH M-OFFENHAUSEN 89231 OFFENBACHSTRASSE 1/5 GERMANIA


MAMARA CLAUDIUCERTIFICAT DE AUTCtflZARF NRlGJpSODENUMIRE PROIECT:

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

A IMOBILULUI Situat in

STR. AVRAM IANCU NR 20

LOC GLUJ NAPOCA

JUD CLUJ

BENEFICIAR:


FARCASANIJ ILEANA CORINA NEU-ULM OFFENHAUSEN 89231 OFFEN8ACHSTRASSE 1/5 GERMANIA

EXECUTANT:

/

I

>.l t î.A

CERTIFICAT DF AUTORIZARE NR CJ 080


MAMA R A CLAUDIU


• • • ’X .•

*■*/*•• \ z\

*.r •

/

4U/


//

*4


DENUMIRE PROIECT:

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBIlULUI Slinul in

STR AVRAM IANCU. NR 20

* Oi CI UJ NAPOCA

JUD CLUJ


BENEFICIAR:

FARCASANU ILEANA CORINA

NEU-ULM-OFFENHAUSEN 89231

OFFEMBACHSTRASSE 1/5

GERMANIA


EXECUTANT:

MAMARA CLAUDIUCERTIFICAT DE AUTORIZARE NR CJ G30


Ark xfi h llotdrâreu nr. ?<) 2010

DENUMIRE PROIECT:

PI AN DE AMPLASAMENT SI DLLIMITARE A IMOBILULUI situat in

STR AVRAM IANCU. NR 20

•13 . Ql IU NAPOCA

JUD CLUJ

BENEFICIAR:


FARCASANU ILEANA CORINA

NEU-ULM-OFFENHAUSEN 89231

OFFENBACHSTRASSE 1/5

GERMANIA

EXECUTANT:

«AMARA CLAUDIU
u. (

i>.! fi .u.'DRi/


CERTIFICAT DE AUTCR17ARF NR GJ 089


Ancxfi la I lo!:'i.’ai ca nr. 39.’2()ID

DENUMIRE PROIECT:

PLAN DE AMPLASAMEN I Sl DELIMITARE

A IMOBILULUI situat in

STR. AVRAM IANCU NR 20

loc. cluj napoca

JUD. CLUJ

BENEFICIAR:


FARCASANU ILEANA CORINA NEU-Ul M OFFENHAUSEN 89231 OFFENBACHSTRASSE 1/5

GERMANIA

EXECUTANT:

«AVARA CLAUDIU

CERTIFICAT DE AUTORIZARE NR. CJ 080

BORDEROU DE PIESE

1 CERERE OF SOI IClTARF INFORMAȚII SI CONVENCIII

2CERERE DE RECEPȚIE SI INSCRIFRF

 • 3 PAGINA PRF7ENTARF

 • 4 BOROERO'J PIESE

 • 5 MEMORIU TEHNIC

 • 6 PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA 1 5000

 • 7 CALCUL SUPRAFAȚA

 • 8 EXTRASE DECF

 • 9 PI AN DE AMPLASAMENT SI DELIMITAREA IMOBILULUI SC '500

 • 10 TABEL MIȘCARE PARCELARA

MEMORIU TEHNIC

1.DENIMIREA LUCRĂRII:

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIM IARE

A IMOBILULUI sduat m

STR AVRAM IANCU, NR 20

LOC CLUJ NAPOCA JUD CLUJ

Numărul lucrai > m registrul ce evidenta propriu

2 BENEFICIARUL LUCRĂRII:

FARCASANU ILEANA CORINA NEU-ULM OFFENHAUSEN 89231 OFFENBACHSTRASSE 1/5 GERMANIA

3.EXECUTANTUL LUCRĂRII:

MAMARA CLAUDIU

CERTIFICAT DE AUTORIZARE CJ 080

4.OBIECTUL LUCRĂRII:

Ridicare tepu-cadastrala pentru delimitarea corpului de

prop’ietatc situat in tm avrammncu np "o

ir. scopul înscrierii servitutii in favoarea imobilului din c f

261656. asupra imobilelor din r.f 261798 si cf 26'760

5.SCOPUL LUCRĂRII:

Lucrarea sa executat pentru obținerea OPERA T/l/M SC. F

6.AMPLASAMENTUL:

Zona ndicata se del miteaza la -Norc-NR CAD 7922 la -Sud-NR CAD.2893 la-Est-NR CAD 7923

ta -Vest-NR CAD 156*3

7.SITUAȚIA JURIDICA A

CF 251656

CORPULUI DE PROPRIETATE:

8.OPERAȚIUNI TOPO CADASTRALE EFECTUATE:

Ridicarea detaliilor

Datele topocadasl-'Jle ale lucrării s-au preluat d •• baza de date a OCPl Cj Np. pe baza avizărilor anterioare ale arnplasuinenluk.1

Aparatul folosit Nikkon NPL352. cu precizie de 2 secunde Redactarea planuliKS-a făcut p* n coordonate 'eclanguiare faknnrtu nie:o«!e set* iar pianul n test redactai a imprimanta. Suprafața a fes! calculata din coordonate, punctele de contur fiind consemnate pe plan

Sistem de prorectie:STEREOGRAFIC 1970

Sistem de cote: MAREA NEAGRA 1975

//


ANCPI


I Nr. cerere


Ziua

Itirw

Anul

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru

INFORMARE

 • A. Partea I. (Foaie de avere)


  B. Partea II. (Foaie de proprietate)


  CAHF6 FUNCIARA NR. 2616% Comuns/Oras/Munlciplu: Ckij-Napaca (provcrrîa din conversia de ne harbe a CI Nr. 171/42 )


  Inictieri privitoare In pt'uprjetntc  91411 7 1S.11.20Q7___

  A.t-.cnt.ru. ..la • 167, <)! . IU        <!.■..•  .. 4 I I.'OL'

  1 Intabulam, drept do PROPRIETATE, dobairdlț pnn lege, cola inițiala 1/1, cota actuala 1/1


  • 1 SFATUL roman In folosința

  • 2 I SFATULUI POPULAR Al, ORAȘULUI CU»  C. Partea III. (Foaie de sarcini)


  CARTE FUNCIARA N-t. 261556


  CARTF FUNCIARA NR. 261556 Ciyixins/Oreî/Mun <>0i<i: Cluj-Napoca  Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 la Partea I

CARTE H.-NUAKA Nil. 701656 K-umuno.'oras/Municiplu Llu|-Napoca (im/wnlui din v.iiivi-i'J.i iîe pe hanii* a Cf R'r. 171742 !

PARCELE

Nr. Crt. ■ CMeflorî-de folosința

TntravWaa,

Suprafața Nr. till j (mp)    . \

- Nr. tarta.

■ parcata'.

Topografic

Obiarvatii / Referințe

~| altoie

OA    |

1____1..___—

i______l

1_

teren curte

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile n vigoare din < .iitea funciara originala, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate unobilia-d 272,

Pagina 2 din 2


AN(1PI


•ii . cerere I li1204

Ziua         10

um     12

And

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

A. Partea I. (f oaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 261?‘J8

CorrynJ/Oi0VMuniclplu: CU) Napoca

(provenita din curivema de t>e haitie a CF Nr, 102 )


TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Avram Iancu, nr. 20

| Nr.Crț.    Nr. wdMtral ANrJtopograffqH-lfyji

Suprafața (mp)

. Observații / Refednt#’; ■,

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 261798

Comura/Urasymuniupiu CJuj-Nnpoco

(provenita din conversia de pe hârtie a CF N-. 107 )

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

5756/ 09.11.1956

..

Act decret, 92.1950

T

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cil titlu de naționalizare, dobândit prin '. eqe. cota inițiala J/l. cota actuala 1/1

Al              |

(prevenita din conversia CF 102)

L

1 [STATIIt ROMÂN ÎN -OLOSÎNJ7. SFATULUI ’OPU.AR AL ORAȘULUI TUI

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 261798

Ccmuna/Oras/MufilG£>iu: Chi}-Napacn

____ ________('J| O venita din conversia de pe haitie a CF Nr. 10? )

| înscrii

srl privitoare la sarcini            țrtjy -

Obsarvatil /. Referința

44245 / 20.12.2005

Ili'.jo.- tir. z/.:", 1 7.0'1./00/-, Ilr.     ițb- '!■                r.r                1 1 .'IUI ,

r

1

intabulate, crept do FOLOSINȚA, dobândit plin . ixje, cota inițiali 1?‘2. cot.» aclua'-n 1/2

Z ZZI —

(Orovenita d n ctxiveisia CF in.';

i.

I |fXrcă$anu ileana-corîna

Anexa Nr. 1 la Partea r

r ARTE fl.lNt.IARA NR 2bl '93 C<Nnu<>.xOrd$yMunic>p<u: CluJ-Nnpocu (piovenit.i ilin ronvcrsi.1 de ye haiti® <1 CF Ni. 11)2 )

PARCELE

f Nr. Crt. Catigoria

Intravilan

Suprafata-iffr.Htfu'i’. Nri tarla

Nr.

'1-

Observații /

do

(mp)                    :!

- parcela .

Topografic

>1'; Referințe

I___________ folosința

mh

1—

W—11

Certific ca prezentul extras corespunde mtrulot.il cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrara de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. 51 337/10 12 .‘009, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,


ANCEI

M.»% Al HixAKK I* i                  ■     • !

•• •• • • • «U •• ..!*•%


Ni. ce'Crc

1n'9t>

Zw

10

. .na

12____

A nul

2209


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE


A. Partea I. (Foaie de avere)


CARTE FUNCIARA NR. 261/60

Comuna..'0’O5/Munk'Plu: Cltj-Naprza (provenea J r- conversul de pe hârtie a CF Nr, 175172 ) TEREN Intravilan

Adresa: Cluj-Napoc.i, Strada Avram Iaticu, nr. 20                 ____________________


Nr.Crt. Nr. cadastral / Nr. topografic__SuprafaU (mp)_______ Observat» / Referințe


Al               CAD 15M3          |          Dlnacte:215;                      teren curte

|_________Top 1243? 7,' 1/ 2  _________ Ma$urata:215___________|__


B. Partea II. (Foaie de proprietate)


CARTE FUNCIARA NR. 261 TfiO

C. omi. r a,;Ores,■'Municipiu: Clu;-NOpOC9 ■'provenita din co-ivc-si.i de jc hârtie a C-F Nr. 175172 )

înscrieri privitoare la proprietate

• Observații / Referințe

32649 7 17.P3.200B

Act decret, 92.1950

1

Intabolarc, drept de PROPRIETATE, cu titlu de națloraltiare. dobândit pnr Lege, cota inițiala i;i. colo actuala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 175172)

1 STATUL ROMÂN in folosința

2 SFATULUI POPULAR A! ORAȘU.UI CI U) NA’OCA


C. Partea III. (Foaie de sarcini)


CARTE FUNCIARA NR 261760

Comjna.'C-as.'Muncpiu Ciuj-Napoca (provenita din ecoverva de pe hârtie a CF Nr 175172 )


înscrieri privitoare la sarcini


Observații / Referințe


32549 ■■ .7.O3.2OOE

Act decret, 92-1950


se noteaza contractul de cencesiune nr. 613561/201)2. net adițional nr, 1.-14 01.CB , nchciot intre Cc’is. locacal Cluj , cancedent. SI Ileana COiina fjrcaumu, concesionar . pe o durata de 4? ani                                           ,. ..


1*1______I__________

lprovenita din conversia CF

1175172)__calcul suprafața

Arca: 619.4680

Location

X= 392472 9695

Y=

586103 1336

Z=

0 coco

Location

X= 392488 4365

Y-

586103 1121

Z=

0 COOU

Locatan

X= 392488 4321

Y=

586*06 3860

Z=

0 0000

Location

X- 392493 4890

Y=

565106 3961

Z=

0 00-00

Lccation

X= 392493 6710

Y=

586110.1623

Z-

0 0000

Location

X= 392496 3653

Y=

586109 8f371

Z=

0.0000

Location

X= 392499 3723

Y=

586109 7281

Z=

0 0000

Locabon:

X= 392503 2604

Y=

586087 5383

z=

ocooo

Location:

X= 392504 0484

Y=

5860B0.3444

z=

0 0000

Lccation

X= 392405 2403

Y=

586081.3214

z=

oocoo

Lccation

X= 392485 3325

Y=

586088 3955

z=

0.0000

Location:

X= 392486 6105

Y=

586088 3126

z=

0.0000

Locatar:

X= 392486 7330

Y-

586096 8629

z=

ocooo

Location:

X= 3924 Bl.7285

Y=

586097 0979

z=

0 0300

Location

X= 392481 517?

Y=

566081 5147

z=

cocoo

Location

X= 392472 9695

Y=

586082 0517

z=

0.0000

Location

X= 392472 S695

Y=

586-385.4051

z=

0.0000

Location:

X= 392473 7719

Y=

586085.3824

z=

0.0000

Location:

X= 392477 *800

Y=

5B6085 2459

z=

0.0000

Locotion:

X- 302477.3847

Y=

SR6090 3756

z=

ocooo

Location

X= 392473 9765

Y=

586090 5121

z=

ocooo

location

X= 392473.7719

Y=

586085.3824

z-

coooo

Lccation

X= 392472 9695

Y=

586085 4051

z=

0.0000Plan de amplasament si delimitare a imobiluluin<

yi>r:<;’r- Itl

■•• ‘1-

c.r


CAD

7X91


CAD

7922CAD.

7927.2


CAD. 7926


CAD 15613 ;


5-215


Ff 1

f»k«*c»*a

f-i       • 1»

<AU>C««C«

Z.ercv»«4 !~ '

.‘kircrvc x «•evț't’Z* >9 *

•.

ut. :a»5r».cni

iii

Crt

---r.<M

a*<v*«tz

16 <fi <      .

m*.


• 1

r • * »

>..

<•

<1 •»>

#JW

y.

’W»,

»)»**/*.

•/4Y«1 «U»

V**f ;<>*

v ■

$Mtt« 4 la

u;»?j

r.

VW ’M ’**>

•4JM» O»

¥•

IKMa •*»«.

>il«n4|K

*•

>»’« :h-

v

wwsm

«•> ■

Ut.

••

>*»*«

•>/.

»w* «/.

-

>N«P MV

••

'WirtW’

*•

W1

• "V •..

•».<*. ,*%

••

;r

••

• «4-

•».< >

>*Z ■

’Wk

*•*

l».-« .• /X-

••

’v.

W-WCAD

1 7926l AD.


CAD.

7922


CAD.

7927/2


CAD.


j*j

I»>1 •rl

i - *5 M


l:c

'» V> î »\> •

«W

*»«•/*• w • e •

' , 7J •

•r*.

--------------:

—---

---------

-Zr * -

. . ■■■ . *1 •

r*»r ? • S ;• H.•I

r*-l

C < * .

. ,

»•    •» 'iw

>K9> M«*

V.

U*»t 1«M

WW .«.1

••

iMOBi

»*?-■>.•••% *■

■>•*1 h:«

U?5

»•

•v -»

ii* .•••: •

,-Kl»

<• •••>»'«•

*•

1-21

rti*’? >p- v.

•HOW J'U

!•••»* '|#J

M?*‘> 1J»

«■

>K“«« > • ’•* • •

imbxhv. Mvnfe-

4M W

*•

’^r/.h

r

••

>*z« -.u

5^- ' ’*•» *•

■MW »<*'

i-

»Kfi

••1 W

■>*«■ in-

’M'.'Ml -

.1$ <-.->

t. *


Plan de amplasament si delimitare a imobiluluiCAD.

7927.2


CAI)


? 7924


A Cate

,- f-'pi» •_<’;j • -■  1 £,

tet-f/-

•*

• • rț/x < »•'

-vr»»'», a*

'iNtlMt

< "P ■•

-<i »••.«••- • •/.

lu»l

:om.%

1

•ni-*.

)WH

E Dale

r orr-r tca'-p I-

CC5 •. • >..


:<XAV-

2H»*Cr««« C4*WvtC •• 414 < ry »

!

L

IKVLNIA< L'L i. iPDRl.V r

■•< •.

r : - •

•* • * •


4$4»>*JC

521%* X4J

MX)ÎW


>?U%24.I

• ».W wtr'* '

»«•   >•

W4». >••.* z. x:<r;     '•

QMS ••


JW«’ v i« •ze *• •-*•

-t.H

*»•«« w*x>î*f za».’ ;r mmcu


TABEL
Cuprinzând situația actuala si cea propusa pentru imobilele cu nr. cadastral 7927/2 inscris in CE nr. 201656, nr. cadastral 15642 inscris in C'F nr. 261798, nr. cadastral 15643 inscris in CF nr. 261760. situate in mun. Cluj-Napoca str. A. lancu nr. 20.

SITUAȚIA EXISTENTA

Nr CF

Nr cadastral Nr

ser

A

Descriere imobil

N'r

ser

Proprietar

Sup mp

Sarcini

Calce dc folosința

Obs/

Ref

261656

7927/2

1

Teren intravilan, str. Avram lancu nr

20

1.

2

dreptul de proprietate in favoarea: STATUL ROMAN in folosința SFATULUI POPULAR al orașului Cluj

619

Se intabulează dretul ie folosința speciala n fav:

l. FARCASANT ILEANA CORIN A

altele

lercn curte

261798

15642

1

Teren intravilan. Str Avram lancu nr.

20

1

2

Dreptul de proprietate in favoarea STATUL ROMAN in folosința SPAIULUI POPULAR al orașului Cluj

405

Se intabulează dietu. de folosința speciala .n fav:

1 FARCASANU

LF.ANACORINA

altele

261760

15643

_

1

Peren intravilan, str. Avram lancu nr.

20

1

-

Dreptul de proprietate in favoarea. slATUL ROMAN in folosința SFATULUI POPULAR al orașului Cluj

215

. Se notcaza contractul de concesiune inchci.it intre Consiliul Local Cluj si Ileana Cori nu 1 arcasanu. concesionar pc o durata dc 49 ani

altele

SITUAȚIA PROPUSA

Nr CF

Nr cadastral

ser A

Descriere imobil

Nr

ser

Proprietar

o.

A E

Sarcini

Caicg dc Ohs/ folosința Ref

261656

7927/2

1

Teren intravilan, str. Avram lancu nr. 20

1.

2

Dreptul de proprietate in favoarea: STATUL ROMAN in folosința SFATULUI POPULAR al «rasului Cluj

619

Se intabulează dreptul de folosința speciala in fav:

 • 1. I ARCASANU LE ANA CORINA

 • 2. se notcaza dreptul de servitute dc trecere )e un culoar lung dc 11.40 ni. lat dc 4,52 m asupra imobilului cu nr. cadastral 15642 înscris in CF nr. 261798

 • 3. se notcaza dreptul de servuilutc dc rcccre pe un culoar ung dc 16.10 mp. la', ic 4.52 tn asupra mobilului cu tu. cadastral 15643 înscris n CF nr. 261760

altele

Teren :urtc !

261798

15642

1

Teren intravilan, str. Avram lancu nr.

20

 • 1

 • 2

Dreptul de proprietate in favoarea: STATUL ROMAN in folosința SFATULUI POPULAR al orașului Cluj

405

Se intabulea/a dretul dc folosința speciala n fav:

 • 1. FARCASANU LEANA CORINA

 • 2. se notcaza dreptul

altele

L____

261760

1

15643

1

Teren intravilan, str. Avram lancu nr.

20

de servitute dc trecere x un culoar lung dc

11,40 m. lat dc 4,52 ni in favoarea imohilu ui cu nr. cadastral 7927/2, inscris in CF ar. 261656

Drept il dc proprietate in favoarea: 215 STATUL ROMAN in folosința SFATULUI POPULAR ai orașului Cluj


1 .Se notcaza          pilele

contractul dc concesiune inchciat intre Consiliul Local Cluj si Ileana Corina Farcasanu, concesionar pe o durata de 49 uni 2. sc noteaza dreptul de servitute de trecere pe un culoar lung dc 16.10 ni. lat dc 4,52 m in favoarea imobilului cu nr.

cadastral 7027 2. inscris in CF nr.

261656


Întocmit, Mamara Claudiu

ANCPi


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARI FUNCIARA NR 2S382O-C1-U7

Cornjna/Oras/Municipiu! Cluj-Napoca

(provenita dr conversia de pe hârtie a CT Nr. 159*115 I

Unitate individuala

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Avram lancu, nr. 20, scara etaj subsol, nr. ap. boxă pivniță

Partl comune: terenul , accesul imobil, fundația, podul, acces la pod, acoperișul, șarpanta, invelitoarea, fațada, acces pivnița, coridor pivnița, casa scării, coridor exterior la ct. I, coridor et. I, instalațiile de apa, canal, gaz metan, electricitate__

Nr. Crt.

Nr. cadastral /

Suprafața

//.Suprarpt*-;1; *

Coteparti

i'45țote toron

Observații /

_

Nr. topografic

con®trurtjȚtJ

<w

comune

Referințe

i.".iU<l0O

y

Zi

cu suprafața utilă de 10 mo. cu p.i.c în cotii

Uk 0.72/100 porte, înscrise in cf colectivă nr 12 5889.

Teren atribuit in <oltxs>nță b.55/90-1 porte.

CAP: 7691/

VI (1/2

i Top: 1243/ l/VIlt.' 2
B. Partea II. (Foaie de proprietate)


I ns cri «rlpriv (tete le',pri


AU act, W3,_K.U8.20D6. ei” ș de r-CMr PCI- SCU C-Afi

Intabutarț, drept de PROPRIE ATE. lege 5 tarta; dobândit prin Convenție, cala miti.11.1 t/1. rota acrnala l/l

iȚfĂACAȘANij I. I AN,-. C0RINA

Anexa Nr. 1 l.i Paitea I


CARri: ‘UNCIARA NR. 25W0-CI-U7

Cu—u.'id/Oras/MunicipAi: Cu.j ’Mpoc.»


■ Iiri roiivvis j de pe hur'.ie d CC Ni l'j'l'Jt1: '•


Unitate individuala

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Avram lancu, nr. 20, scara etaj subsol, nr. ap. -, boxa pivniță

Parti comune: terenul , accesul imobil, fundația, podul, acces la pod, acoperișul, șarpanta, invclitoarca, fațada, acces pivnița, coridor pivnița, casa scării, coridor exterior la et. I, coridor et. I, instalațiile de apa, canal, gaz metan, electricitate
Certific ca prezentul extras corespunde nf i'ciij! c.i poziții e ir vigoare d n cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este va ab I la indieierea actelor ai.tenți'icate de notanal public. S-a achitat tariful de 20 RON, chitartii nr 5 UJb/10-12-2009, pentru serv c. ui de pjbliCitate imobiliara 272.


Asis" ’ 1 qistrator,
SIL’        CIUN
gr

AXCI’l


Ni cer eu;

Ziua

11 m.i

Anul


131199

10_ _ L?_ 21109


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE


A. Partea I. (Foaie de avere)


CARII FUNCIARA NR. 253820

Comvna.'Oras/Muniriplu: CluJ-Napoca (provenita de» converna de ;ie hârtie o CI Nr. 12S899 ) TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Avram lancu, nr. 20  ___ ____________________


Nr. Crt. Nr. cadasttsl / Nr.                                                   • Obaorvatil / Referințe


| Al ___________________ ■ .                                                                                                                                                           -r.'ii ■


B. Partea II. (Foaie «le proprietate)


CAICE FUNCIARA NR. 2S392C

r.nnunn/Oras/M.iriicipiu Cluj-Naaoca

(provenita d n conversia de pe hârtie a CE Nr. 12S8B9 }

Inter,t-n ptlvitoare !a proprietate                                               '

V'A'jQbtijtvatli / ReforirUe 1

F

16392/ 14 10.1997

-   —J

r

Act cerere, documentația tehnica

1

Intabula'?. drept de PROPRIETATE. dabaM " prin Lege, rota inițiala 1/1 cota actuala 10769/11300

AI

(provenita din converti» CF 125389}

1 STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA OPERATIVA A CONSILIULUI 1 DCAL A. MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA


C. Partea III. (Foaie de sarcini)


înscrieri privitoare la sarcini


CARTE FUNCIARA NR. 253820 Oornuna/Oras,'Municipiu: CluJ-Nspoca i ,i ::vei ita d i conveis ••» de pe hârtie J CF Nr. 125889 j


J1121 ? 15.08.200b


IAtt act 398,14.09 2006, emu șe notar POȘț LI DAN

lntabulare, drept da FOLOSINȚA, dobândit privi Convenție, cota > tuta •.3i.,lBO8U. cola actuala lîl/'BUBO


LLL I rĂHCASANIJJLf AțIA - CORINA


___L____ —I

(prevenita din conversia CF 125889) cota 6,55/904 pate !

Wren <il pivniței cu nr cad

>391.1/2


Pan na 1 din 2 ff

4?

Anexa Nr. 1 l.i P.utr.i I

Certific ca prezentul extras corespunde intrutoiul u. puzitule în v goare din cartea funciara originale, pastraia de acest birou.

Prezentul extras de tarte funciara nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public, s-d achitat tariful de 20 ROM, chitanța nr. St.336/10-12-2009, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,

ROMÂNIA

JlIDEI l l.CLL.I

MIMCIPIt I < I I .1 NAI’O( \

I» R I M A R


Privind soluționarea dosarului întocmit it. bazj Nolificâii. nr. 9787/3/452 din I 5 02.2002 și iii 21419’452 din 25.03.2003, prin care dna I ÂR( Â.ȘAM' ILEANA CORI NA, cetățean german, domiciliată in Germania X‘;2‘'| Neu-1’lti •Offvi.lijusen. Ollcijbachstrase 175, notificări depuse piin avocat Farkas Zriluu*. Luxzl > ;r n reprezentanta acesteia ii-na avocat Mibaela Rurzo cu sediul iu municipiul Cluj-.Napuca. B-du! 2' Deca: brie 1989    93, ap 62, in baza împuternicirii

avocațiale nr. 54 Jiu 25 martie 2004, solicită restituirea in natură a apartamentelor neinslrâinate și acordarea de măsuri reparatori pnn echivalent, ir principal despăgubiri bănești pentru apartamentele înstrăinate din imobilul situat in municipiul Chij-N.ipncn, str. Avram luncu nr. 20.

Având în vedere notificările nr 112 și nr. -I i din 08 02.2002, depuse prin Biroul Executorului judecătoresc (im plan Miliai. prin care se solicită cele mcnționaic mai sus.

Analizând -tete depuse la dosarul m:cm nr. 2896 aferent notificărilor, se constată că pclenta, cetățean german. are taltlatea de pn-somă mlic-piațilă conform dispozițiilor ari 5. ulm I, lil a. coroborat cu ari 4, alin 1 din Legea nr.l 0/2001, mmlilîca'.ă și completată prin Legea nr.247/2005, Titlu 1, fiind moștenitoarea ib.cnl proprietar al cotei (ic 1/2 parte din imobilul revendicat, in baza Ccrtificauilm de moștenitor nr ''•>? din 9 iulie 1982, a Certificatului de moștenitor nr. 1426 din 24 septembrie ll}8.' eliberate .ic Notariatul de Stat Județean Cluj și conformC.F. nr.l02.

Reținând faptul că imobilul a trecut in proprietatea stalului in baza Decretul nr. 92/1950, de la Lupan Alexandru fii soția ni: cută I I::niciip,m L'ien.i, i.u d-ti totalul de 26 apartamente din corpul I de clădire, mai sunt în administrarea Consiliului local ai municipiului iui tir de 7 apartamente, respectiv apartamentele- 8, 9, 10, 1 \ .4 și 26, din totalul de 7 apartamente din corpul '! de clădire, mai sunt în administrarea Consiliului local al municipiului un nr. de 5 apartamente, respectiv nr 3,4, 5,6, și 7; cele 2 apartamente din corpul III. sun: în administrarea Consiliului local al municipiului, de asemenea ș- corpurile ii: IV. V și VI. sunt ir. administrarea Consiliului local al municipiului, restul apartamentelor iîind însiriiirnre in baza I cgi nr. 112/1995, iar ap I din corpul 1! de clădire este proprietatea S.C. l’ri'dvinaka S A..

Având in vedere Referatul nr. 9787'2002 ș ÎMI O/W/3/452 din 27 06 2005 ai Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10;2(XH, prin care se propune această măsură.

în conformitate cu dispozițiile art. 7. ari 9 alin i și ari. 23 alin l și 3 din Legea nr. 10/2001. modificată și completată prin Legea nr. 247.'2(;f.'5, l jtlu 1.

în temeiul art. 68 alin. ’. art 7! ii i I agea administrației publice locale nr.215/2001 și al art.20 alin 3 din Legea nr. 10/20-31. modificată și completată prii: I egea nr 247/2905, Titlu I.

PRIMARI LMUNlt IPIUI II CLI l-NAI’Ot A

DISPUNE:

Ari. 1 Se restituie ii*, natură cola ideală de 36,91 ’7« din imobilele - construcții, reprezentând apartamentele .lin imobil ullitie in ndrmnrfaicu Consiliului local municipiului, după cum urmează:

apartamentul nr. 4, ci r_r lop» l243.'l/iV. corp I. la «uter. compus din: 3 camere. I bucătărie, 2 antree, 1 baie, ! boxă pivnița. cu suprafața utilă de 141,62 mp, cu cota indiviză de 10,25/100 parte, apartamentul nr. 8. cu :ir topo 12.43'1 VIII, corp I, Ia parter, compus din- I cameră. I bucfitărie, 1 cămară alinrefl’.e. I boxă pivniță la sulșo:. cu suprafața utilă de 37,53 mp. cu cota indiviză de 2,72/100 parte, apartamentul nr. 9.. u nr. Uipo 1243/1'IX. corp 1. la parter.

compus din I cancr-i nr suprai.ița i'j .1. I ;.-X mu. •. cult', indiviza de i).9B/)00 piuit, apartamentul nr. III. cu nr inp" I ' I ■ I X mri I, I parter. a-tîipiis din I cameră, I boxa po uițA la subsol c’.i suprafața utilă .1 l'i. . ■ ip .t> c <:.i '.•.itiiVizi. Je I IV. "0 parte, apartamentul iii. 13, cu nr lup» 124‘î/L’XÎIL c<ii| I. fa clăi. .. uipui- lin I • .i ikt.î l\>xa pi viii l£ la subsol, cu suprafața utilă de 20,bl mp, Cu cota indiviză .1   1 49 lO'.t parte., apartamentul nr. 14, cu nr lopn

12-vl XIV. corp I. la i-tuj. < in.''. ;h' rni-n- I hol buiăti.rie. I boxă pivniță fa subsol cu suprafața ui.fa de t>7.4l> mp. <i. cola i;ui •. z.i .le -I.XS.'IOO put’.e și apartamentul nr. 26. cu iii. lupi» 1 ?43"./XXVl. corp I. la subsol, i ompus din boxă pivnița, cu supralii|ii utilă de ''.20 mp. cu cola indiviză dc O,52.‘K)ii pnilc, insciisu ;n < 'I ; oleclivă i>: 125889 șt (. I imtp. idual-î nr 125890.

apartamentul nr. 3, cu nr tupo I?•. > .' III. corp 2. la purici compus din’ birou, atelier, magazie, cu suprafața utili' iic K-.ui i n. ci c.ot.t indiviză dc 17. IO; 100 parte, apartamentul nr. 4. cu nr. topo ! 243/2/1V, corp 2. I.i portei, campus din; I boxă - garaj, eu suprafața utilă de 15,68 mp. cu cota indiviza de 4.70 KW pariu. apartamentul nr. 5. cu nr. topi» . 24.3/2'V', corp 2, la parter, compus din: 1 boxă gaiaț, cu suprafața ut.fa de 15,68 mp. cu cota indiviză de 4,70/100 parte, apartamentul nr.b, cu nr Wpo 124.3'2 VI. corp I:. parter, compus din I boxă garaj, cu suprafața utilă du iS.oK mp, cu cula indiviză de 4.711 IOC pîtF.e și apartamentul nr. 7, cu tu. topo 1243/2/VII, corp 2,1. , .ii-ter- compus din 2. i amen. 1 hm âtâric, cu suprafața utilă de 25.33 mp. cu cuta iitdivizâ dc 7,60/100 parte, iiucnsciu CLI-, ccdccuvitir. 125S91 și C.F.. iuibv tdua/a ar. 125893;

 • - apartamentul nr. 1, cu nr topo 124 Wl corp 3, ia parte i. compus din: 1‘cantcrâ cu destinație de atelier, cu suprafața utilă dr '*«) z inp. cu coca indiviză dc 20.48'100 parte și apartamentul nr. 2. cu ur. topo 1243'3 II, corp 3. la parter, compus din. 2 camere cu destinație de atelier, I vestiar, 2 magazii, CU suprafața Utilă dc 151.94 mp. cu cota indiviză de 79,52/100 parte, înscrise in C.F. colectivă nr 125984j;-. C F. individuală r.r J ?58'>-;

Casă eu I apartament Compus lin 4 magazii cu suprafața utilă de 59,92 mp corp 4. înscrisă in C.F. nr. J25S96. cu nr top • 1243 4;

 • - Casa cu 1 încăpere cu destinau.' dc garaj, cu suprafața utila de 15,36 mp^corp 5, înscrisă in C.F nr 12 cu nr. topo 1243 5 și

 • - Casă cu I apartament cu dcsiriapc dc siclicr le lâmplărie, cu suprafața utilă de 48,92

mp, corp 6, înscrisă ir, C.F. nr. U25898, cu iu. topo 1243'6, dm imobilul - construcție situat în st r. ÂVkAM IA.NCI nr. 20, iar pentru terenul construit afeicnt apartamentelor restituite menționate mai sus și pentru cota de 36.91 % din tcremtl-cnrlc, înscris în C.F. nr 102, cu nr topo 1243/7. sc acordă un drept dc folosință special, conlum- prevederilor Titlului II. ari II din Ordonanța dc Urgență a Guvernului ur 184 dir. 12 12.21)1'7 pertni modificarea și completarea I egii m. 10-2001, aprobată prin Legea r.r 4X dir 23 manie 2004, il-nei FĂRCĂȘANU ILEANA COR1NA, cetățean german, dmr.ici’iatâ n Germania, 8l>2?l Xcu Ulm - Offenhauscn. Oft'enbachstrase 1/5, posesoare a pașaportului nr              eliberat de autoritățile dir. Germania

Ari. 2 Tcrcnul-curte asupra căn. a se acordă dreptul dc folosință special este grevat de servitute de trecere în favoarea de|-.nâtnrikir construcțiilor.

Art. 3 Proprietarul are obligația respectării prevederilor ari. I 3 $1 15 din Legea nr 10/2001, modificată șt completată prin Legea ni 247/2005. litiu I. cu privire Iu protecția chiriușilur din imobil

Art. I Prezenta dispoziție face dovada proprietății asupra apartamentelor restituite din imobil ș: constituie litiu executoriu pentru punerea n posesie, după îndeplinirea formalităților dc publicitate imobiliară.

Punerea în posesie se fiice prin Prbtoco' de prcdarc-preluarc, itt med obligatoriu. în termen dc 30 de zile de Iu dala rămânerii definitive a dispoziției dc restituire.

//

Ari. 5 Îndeplinirea fnnnalituțiioi de publicitate imobiliara. prevăzute Iu uit 23 alin 4 tini Legea nr. 10/2001, modificată și completată prin Legea nr ",005. litiu 1, cad în sarcina beneficiarului restituirii

Alt. 6 pentru iestul cotei de 13,119 % din imobil urmează sa vă fie comunicată dispoziția privind propunerea de acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent constând in despăgubiri acordate în condițiile legii speciale privind regimul stabilim și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv, I itlu VII din Legea nr. 247/2005.

Art. 7 Prezenta dispoziție poate li atacată în termen de 30 de zile dc la comunicare, la Secția Civila a Tribunalului Cluj.

I‘ R I M A R, EMIL BOC

ROMÂNIA

JUDI: TUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

- PRIMAR -AVIZAI: SECRETAR, MIRCEAJORJ

1.1 t.POOHx

'....../


DISPOZIȚIE

privind modificarea Dispoziției nr. 2229 din 7 septembrie 2005'

Primarul municipiului Cluj-Napoca,

Examinând notificările nr. 312 ți 313 din 08.02.2002, depuse prin Biroul executorului judecătoresc Cîmpian Mihai și cererea înregistrată sub nr. 62789/45 din 09.09.2005, prin care d-na FĂRCĂȘANU ILEANA CORINA, cetățean german, domiciliata in Germania, 89231 Meu - Ulm - Offenhausen, Offenbachstrase 1/5, reprezentată de d-na avocat Mihaela Burzo cu sediul în municipiul Ouj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 93, ap. 62, solicită completarea dispoziției emise, menționată mai sus, în sensul restituirii cotei de 50 % din terenul curte situat în str. Avram Iancu nr. 20, în loc cola de 36,91 % pentru care a fost acordat un drept de folosință special confirm prevederilor Titlului 11, art II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 184 din 12.12.2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 48 din 23 martie 2004, teren - curte care este în administrarea Consiliului local al municipiului,

Având în vedere Referatul nr. 62789/3/452 din 26.10.2005, al Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, prin care se propune modificarea dispoziției menționate mai sus,

Văzând avizul Serviciului juridic-contencios precum și prevederile Legii nr. 10/2001, republicată,

Potrivii dispozițiunilor art. 68 alin.l lit.a și art 71 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

DISPUNE:

Art.l Se modifică art. 1 al Dispoziției nr. 2229 din / septembrie 2005, în sensul că: pentru cota dc 50 °/o din terenul-curte ( în loc de cola de 36,91 %) înscris în C.F. nr.102, cu nr. topo 1243/7, situat in str. Avram Iancu nr. 20, se acordă un drept de folosință special, conform prevederilor Titlului II, art II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 184 din 12.12.2002 pentru modificarea șț, completarea Legii nr. 10/2001, aprobată prin Legea nr. 48 din 23 martie 2004,. d-nei FĂRCĂȘANU ILEANA CORINA, cetățean german, domiciliată în Germania, 89231 Meu - Ulm - Offenhausen, Offenbachstrase 1/5, posesoare a pașaportului nr. -   -•*=• eliberat de autoritățile din

Germania.

Art. 2 Celelalte prevederi ale art 1 și ale dispoziției menționate mai sus rămân valabile.

PRIMAR, EMIL BOC


Nr.         din Z7 za' 2005.

Rc.-J r.AM

//

ROMÂNI \

.IUDE I UI, ( Ll'.l

MUNICIPII 1.(11 J-NAI'tX A

I’ R I M A R

DISI’OZI I II UI. PRO PI M Rl PRIVIND ACORD\RI A I>1 DESPĂGUBIRIPrivind s(>lu*.i<inan.*a dosarului intncim: i.u Iizj NuliJicârilbj înregistrate sub in. 9787/3/452 din 13,02.2002 și nr. 21419/452 ilm 25.1)5 2:;iB. prr caii d na I ARC \Ș \M' ILEANA CORINA, cetățean german, domiciliată iu Gciraaiiia. 89231 Ncu I Hm OffenhaUicn. Urfcnbachstrasc 1/5, notificări depuse prin avocat haikas Zaltan Ijtszlu. pun icpicz.'ntanta acesteia d-na avocat Mihaela Burzci cu sediul în municipiul Cluj-Napoca. B-dul 21 Decsmbnc 1989 nr. 93. ap. 62. în baza împuternicirii avocațiale nr 54 din 25 martie 20W. solicită restituire» in natură a apartamentelor neinstiâiiiate și acordarea de masuri reparatorii prin fcliivftient, în principal despăgubiri bănești pentru apartamentele înstrăinate din imobilul situa', in t.iunk țnul (Jiu Napoca, str. Avram lancu nr. 20.

Având in vedere notificări Ic iu 312 și ni 31 : din 0X.02.2002. depuse prin Biroul Executorului judecătoresc Cimpam Mihm. prin car.- s.- solicită cele menționate mai sus,

AnaJrzâr.d actele depuse la dosarul intern nr. 2896 aferent notificărilor, se constată că jcvendicatoarcu, aic calitatea de persoană îndreptăți:.!. conform dispozițiilor ari. 3. alin 1, lit a, coroborat cu uri. 4, alin 2, din Legea nr 0/2001, icpublicută. fiind moștenitoarea fcstul proprietar al cote, de 1/2 parte din imobilul revendicat, în baza Ceri:ficatului de moștenitor m. 1132 din 9 iulie 1982 și a Cetii ficatului de moștenitor nr. 1126 d:n 2- septembrie 1982, eliberate de Notarialul de Stat Județean Cluj și conform C.F. nr. 102.

Reținând faptul câ imobilul revendicat a trecut ir proprietatea statului in baza Decretului iu 92/1950. de la Lupan Alexandru și soția născută Haracopon Hiena, iar in baza Dispoziției nr.2229 din 7 septembrie 2005. modificată prin Dispoziția nr 2852 din 17 noiembrie 2005. emise dc Primarul municipiului, au fost restituite apartamentele tieanstramate, reprezentând cota ideala dc 36.91 % din imobil, iar pentru terenul construit aferent apartamentelor restituite și pentru cota dc 50 % din terenul - curie, sc acordă un drept dc folosință special, conform prevederilor Titlului II. art 11 din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr.184 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001. aprobată prin Legea nr. 48 din 23 martie 2004.

Având in vedere Referatul nr 9787'2002 și ?14)9/2fi03/3/452 din 03.02.2006 al Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001.

in conformitate cu dispozițiile art. I. ulm 2 și i in 3 și ale nrt. 26, alin I din 1 Cgca nr. 10/2001. republicată,

în temeiul ar". 68 alir 2 și ar. 71 «im I egea administrației publice Iacale nr. 215/2001 și al ari 21 alin 4 din Legea nr 10/2001. rcplublicită.

PRIMARI I. Ml NICIPIULUI C I IJ-NAPOCA

1) I S P I N E

.Art. I Se propune acordare:: dc despăgubiri în cnndițiitc legii speciale privind regimul dc stabilire și plata a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv - litiu VII din legea nr.247/2005. pentru cota (Ic 13,09 % din imobilul - construcție și terenul construit situat în str.Avram lancu nr. 20, înscris inițial in CF nr.'.D?.. cu nr. topo 1241, în favoarea d-nei EĂRCÂȘANl.1 ILEANA CORINA. cetățean german. <l*Miiicil î.ilă în ^Germania, 89231 Ncu-Ulm-Offcnhauscn, Offcnbachsua.sc 1 5. posesoare a pașaportului nr 'W*» eliberai dc autoritățile dm Germania.

dc 1'1 de zile de la comunicare la Secția

3 dm | egea nr 10 2


Art. 2 Prezenta dispoziție poale fi ::<acată ir. tenner.

Civilă a Tribunalului Cluj, conform prevederi lor ari 26, al-

Nr din 2 7 AE/J006

Ked k. ct AMII'Către,

JUDECĂTORIA Cluj-Napoca

Onorata instanța,

Dosar: 19329/211/2009

Termen: 27 ianuarie 2010

Subsemnata EARCASANU ILEANA COR1NA, domiciliata in Germania, Neu-Ulm slr.Offenbachstrasse 1/5, in calitate de reclamanta in dosarul 19329/211/2009, formulez prezenta

CERERE DE RENUNȚARE LA JUDECATA

Având in vedere faptul ca doresc sa obțin servitutea de trecere pe cale administrativa.

Ca urmare a renunțării la judecată, vă rog să dispuneți închiderea dosarului.

EARCASANU ILEANA CORINA
14 ianuarie 2010