Hotărârea nr. 387/2010

Hotărârea 387/2010 - Prelungirea unor contracte de închiriere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLU.I-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Horea Ioan Horea. Nicoleta Niculescu. Csoma Botond. Ioan Ghcorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 230939 din 05.10.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

li O T Ă R Ă Ș T E :

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Pentru spațiile ce fac obiectul unor revendicări, contractele de închiriere încetează de drept la momentul predării lor către revendicator.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Președinte de ședință, oan 1 lorea Horea îNr. 387 din 14 octombrie 2010 (I lotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

.Anexă la Hotărârea nr. 387/2010


Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății

1.Prelungiri contracte de închiriere pentru spații nerevendicate

Nr.

crt.

Titular contract de închiriere

Adresa spațiului

Suprafața

(mp)

Chirie conform Hcl 238/2009 (lei)

Valabilitate contract (data expirării)

Termenul închirierii

1.

Asociația Nevăzătorilor Cluj

Trai an Moșoiu nr 45

25.46

19.21

21.10.2010

31.12.2012

2.

Societatea "Pro vi ta”

Observator nr. 1, bl. OS1

376.98

188.49

12.12.2010

31.12.2012

3

R A.T.U.C. Cluj-

Napoca

Bucegi nr. 5

4,33

24.98

12.12.2010

31.12.2012

4

Ungureanu Radu

I.C. Brătianu nr. 49

35.62

82.56

12.12.2010

31.12.2012

5

Ruian Marius

St. I.. Rotii nr. 5

58.28

136

21.10.2010

31.12.2010

6

Tecoantă S., Rusii

Maria, Rus Marius,

l.upșa Dorel

Horea nr. 42-44

73.10

297.22 (red. 50 %)

26.02.2010

31.12.2012

7

Universitatea de Artă și Des ian

Observator OS3

383.71

191.85

30.09.2010

30.06 2011

8

SC.M Prestarea Socom

1 lorea nr. 94

20.99

253.41

30.09.2010

31.12.2012

9

Forumul Democrat al

Germanilor din

România

Memorandumului nr. 8

166.61

83.3

01.07.2010

31.12.2015

10

Borș Felicia

Napoca nr. 23

8.62

119.95

30.06.2010

31.12.2012

11

Asociația Națională a

Surzilor-Filiala Cluj-

Napoca

Traian Moșoiu nr 74

423.88

399,86

30.09.2010

31.12.2012

12

Societatea “Avram lancu”

Dorobanților nr. 70 (Nasăud nr. 2)

195.69

131,53

30.06.2010

31.12.2010

13

PSD Cluj

Eroilor nr. 2

99.46

49.73

30.09.2010

31.12.2015

14

Societatea Colecționarilor de Artă

P-ța Unirii nr. 1

152.05

115.16

30.09.2010

31 03.2011

15

Uniunea Creștină din România

Dorobanților nr. 70 (Năsăud nr. 2)

249.02

221.58

01.01.2010

31.10.2010

Năsăud nr. 10.

(relocare cu diminuare de suprafață)

68

34

01.11.2010

31.12.2012

II.Prelungiri contracte de închiriere pentru spatii revendicate

Nr. cri.

Titular contract de închiriere

Adresa spațiului

Suprafața (mp)

Chirie conform llcl 238 2009 (lei)

Valabilitate contract (data expirării)

Termenul închirierii

1

Grec Gavril

llerman Oberth nr. 5

14.40

33,64

30 09.2010

31.12.2012

2

S.C. Farmavet SRl

Tipografici nr. 13

37,57

504.41

12.12.2010

31.12.2012

3

Electromecanica SCM

IIie Măcelarii nr. 3

402.67

2606.98

30.06.2010

31.12.2012

4

S.C M Anex SRl.

S. Brassai nr. 7

304.48

2759.52

31 12.2009

31.12.2010

5

Budai Oliver

Universității nr. 3

6.8

15.5

30.06.2010

31.12.2012

6

Prof. dr. Boloșiu Horațiu

luliu Maniu nr 1

47,1

541.76

30 06 2010

31.12.2012

7

Universitatea de Ana și Design

Universității nr 8

82.98

41.49

30 09 2010

31.12.2012

8

Universitatea de Medicina și Farmacie

Avram lancu nr. 5

37.34

18.77

21.102010

31.12.2012

9

S.C. Prichindel SRl

luliu Maniu nr. 3

180.23

3186.56

30.09 2010

31.12.2012

10

Asociația de studii Aromâne

Universității nr. 3

75.00

188.54

30.06 2010

31.12.2012

II

Uniunea Artiștilor

Plastici-Filiala Cluj-Napoca

Samuel Brassai nr. 7

422.43

814.17

30.06.2010

31 12.2012

12

Universitatea de Artâ și

Design

Roosvelt nr. 2

161

40,4

30.09.20)0

31.12.2012

13

Lorincy Lehel-artist plastic

Petroșani nr. 6

34.28

6-1.51

30.09.2010

31.12.2012

14.

Sărăcuț Vasile

Moților nr. 38

14.17

114,87

30.09.2010

31.12.2012