Hotărârea nr. 386/2010

Hotărârea 386/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 222/2001, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Hasdeu nr. 2, deţinut de S.C. Antilopa Prod S.R.L.


CONSII H I I OCAL AL MUNICIPIU! I I

CLI J-NAP()( A

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 222/2001. pentru spațiul cu altă destinație, situat in municipiul Cluj-Napoca. str. Hasdeu nr. 2. deținut de S.C. Antilopa Prod S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungiea unui contract de asociere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Nicoleta Niculescu. I lorea loan Horea. C’soma Botond. Gheorghe loan Vușcan și Claudiu Teofil Peter:

Analizând Referatul nr. 230910 din 05.10.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 222/2001, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Hasdeu nr. 2. deținut de S.C. Antilopa Prod SRL:

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36. 39 alin. 1 și 45 din l egea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART.I - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 222 2001. până la data de 31.12.2012 pentru spațiul cu altă destinație, situat in municipiul Cluj-Napoca. str. Hasdeu nr. 2. deținut de S.C. Antilopa Prod SRL., în suprafață de 19,36 mp., cu destinația de atelier reparații.

ART.2 - Cota de asociere de 300 Ici/lună. indexabilă cu rata inflației, va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 222/2001. adică 30.06.2010.

AR 1.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 386 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)