Hotărârea nr. 385/2010

Hotărârea 385/2010 - Prelungirea Contractului de asociere nr. 154/2000 pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. N. Cristea (fostă Borzeşti) nr. 1 ap. 1, deţinut de Bonea Laurian.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea Contractului de asociere nr. 154/2000. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. N. Cristea (fostă Borzești) nr. 1. ap. I deținut de dl. Bonea I.aurian

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungiea unui contract de asociere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Nicolcta Niculescu. Ilorca loan Horea. Csoma Botond. Gheorghe loan Vușcan și Claudiu Teofil Peler:

Analizând Referatul nr. 23091) din 05.10.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea Contractului de asociere nr. 154/2000, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. N. Cristea (fostă Borzești) nr. I. ap. 1. deținut de dl. Bonea Laurian;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART.I - Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 154/2000. până la data de 31.12.2012, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. N. ( Ti stea (fostă Borzești) nr. 1. ap. 1 deținut de dl. Bonea Laurian. în suprafață de 71.88 mp., cu destinația de atelier creație și pivniță.

ART.2 - Cota de asociere de 250 lci/lună, indexabilă cu rata inflației. va fi achitată de la data expirării Contractului de asociere nr. 154/2000. adică 30.10.2010.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 385 din 14 octombrie 2010 (I lotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)