Hotărârea nr. 384/2010

Hotărârea 384/2010 - Prelungirea Contractelor de asociere nr. 311/2004 şi nr. 272/2003, pentru spaţiile cu altă destinaţie situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 17 şi str. Rene Descartes nr. 11.


CONSILIUL LOCAL Al MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractelor de asociere nr. 311/2004 și nr. 272/2003, pentru spațiile cu altă destinație situate in municipiul Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 17 și str. Rene Descartes nr. 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractelor de asociere nr. 31L'28.12.2004 și nr. 272/20.10.2003. pentru spatiile cu altă destinație situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Croitorilor nr. 17 și str. Rene Descartes nr. II - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin. Nicolela Niculcscu, 1 dorea loan Horea. Csoma Botond. Vușcan Gheorghc loan și Peter Teofil Claudiu;

Analizând Referatul nr. 230771 din 05.10.2010 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune prelungirea contractelor de asociere nr. 311/28.12.2004 și nr. 272/20.10.2003. pentru spațiile cu altă destinație situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Croitorilor nr. 17. in suprafață de 34.69 mp., deținut de SC SUI. ȚIN IOC SRL și str. Rene Descartes nr. 11. în suprafață de 49.00 mp.. 6.84 mp. terasă de protecție și curte aferentă în suprafață de 50.00 mp. deținut de dl. Berindeiu losif;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II O T Ă R Â Ș T E :

Art.l Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 31 I din 28.12.2004. până la data de 31.12.2012. pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Croitorilor nr. 17. în suprafață de 34.69 mp., având destinația de atelier de producție marochinărie și reparații încălțăminte, deținut de SC STIL ȚIN IOC SRL. Locuțiunea încetează la data predării imobilului către revendicator.

Art.2 Se aprobă prelungirea Contractului de asociere nr. 272 din 20.10.2003. până la data de 31.12.2012, pentru spațiul cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rene Descartes nr. II. în suprafață de 49.00 mp., terasă de protecție 6.84 mp. și curte aferentă în suprafață de 50.00 mp. având destinația de atelier de creație, terasă de protecție și curte aferentă, deținut de dl. Berindeiu losif.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 384 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi 1