Hotărârea nr. 383/2010

Hotărârea 383/2010 - Vânzarea spaţiului cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, către S.C. Florina Import Export S.R.L., în baza Sentinţei civile nr. 1977/2009.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre privind vânzarea spațiului cu altă destinație situat în municipiul CIuj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, către S.C. Florina Import Export S.R.L., în baza sentinței civile nr.

1977/2009

Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea spațiului cu altă destinație, situat în municipiul CIuj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, către S.C. Florina Import Export S.R.L. în baza sentinței civile nr. 1977/2009 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Somogyi Gyula, El Hayes Roland și Vușcan Ioan;

Analizând Referatul Comisiei de Aplicare a Legii nr. 550/2002 prin care se propune vânzarea spațiului cu altă destinație situat în municipiul CIuj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, către S.C. Florina Import Export S.R.L.;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă vânzarea spațiului cu altă destinație situat în municipiul CIuj-Napoca. B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, ap. 1 , în suprafață de 66,06 mp. către S.C. Florina Import Export S.R.L. Prețul de vânzare, conform sentinței civile nr. 1977/2009, este de 200.114 lei, care va fi achitat cu plata în rate. în următoarele condiții: avans 126.114 lei, iar diferența de 74.000 lei, în rate lunare eșalonate pe termen de 24 luni fără acordarea unor termene de grație.

Art.2 - Cumpărătorul va constitui garanții pentru asigurarea plății ratelor conform prevederilor ari. 12 din Legea nr. 550/2002.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr.383 din 14 octombrie 2010 ( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)