Hotărârea nr. 382/2010

Hotărârea 382/2010 - Însuşirea documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr 6-10.


CONSILIUL LOCAL Al MUNICIPIULUI CLUJ-NAPO( \

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Traian Vuia nr. 6-10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 6-10 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 230959/45/05.10.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului situat in municipiul Cluj-Napoca. str. Traian Vuia nr. 6-10:

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006. ale l egii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. ’’c", al. 5 lit. “b'\ 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215 '2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 6-10. compus din teren în suprafață de 1029 mp. identificat prin nr. topo. 14827. înscris in CI- nr. 256898 Cluj-Napoca, provenită din conversia de pe hârtie a CI- nr. 11164. în proprietatea Statului român. în administrarea operativă a G.I.G.C.L.. în cotă de 1026 3090, Pop Nicolae și soția Pop Maria, ca bun comun, in cotă de 1030'3090 și Ciupe Ioan și soția Ciupe Leontina. ca bun comun, in cotă de 1030/3090 și construcțiile cu nr. topo 14827-CI: casă din cărămidă nearsă. acoperită cu țiglă, cu o cameră și o bucătărie, cu nr. topo 14827-C2: casă din cărămidă nearsă, acoperită cu țiglă, cu o cameră și o bucătărie și. respectiv, cu nr. topo 14827-C3: casă din cărămidă nearsă, acoperită cu țiglă, cu o cameră și o bucătărie. înscrise în proprietatea Statului român, in administrarea operativă a I.C.R.A.L., în cotă de 1030/3090. Pop Nicolae și soția Pop Maria. ca bun comun. în cotă de 1030/3090 și Ciupe Ioan și soția Ciupe Leontina. ca bun comun. în cotă de 1030/3090. in trei imobile, astfel:

imobilul cu nr. topo. 14827/1, 14827/1-CI. format din teren în str. Traian Vuia nr. 6. în suprafață de 343 mp. și casă din cărămidă nearsă. acoperită cu țiglă, cu o cameră și o bucătărie, care se va înscrie în CF nou Cluj-Napoca. in favoarea: Ciupe Ioan și soția Ciupe Leontina. ca bun comun;

imobilul cu nr. topo. 14827/2, 14827/2-C2, format din teren în str. Traian Vuia nr. 8. în suprafață de 343 mp. și casă din cărămidă nearsă. acoperită cu țiglă, cu o cameră și o bucătărie, care se va înscrie în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Statului român. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

imobilul cu nr. topo. 14827/3. 14827/3-C3, formal din teren în str. Traian Vuia nr. 10. in suprafață de 343 mp. și casă din cărămidă nearsă. acoperită cu țiglă, cu o cameră și o bucătărie, care se va înscrie în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea: Pop Nicolac și soția Pop Maria, ca bun comun.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică de dezlipire întocmită de inginer cadastru Buzea Eugen-Cosmin, ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 382 din 14 octombrie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU DEZLIPIRE TEREN

(IEȘIRE DIN INDMZIUNE)

AMPLASAMENT:

8TR. TRAIAN VUIA, NR. 6-10 MUN. CLUJ - NAPOCA, JUD. CLUJ

C.F. NR. 256898(11164) CLUJ-NAPOCA

NR. TOPO. 14827

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR. NR. 1-3

CIUPE IOAN

CIUPE LEONTINA

STR. MOȘ ION ROATĂ. NR. 12. AP. 4

POP NICOLAE

POP MARIA

STR. TRAIAN VUIA, NR. 10

MUN. CLUJ - NAPOCA, JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C. Str. Lazăr Gheorghe, nr. 9, ap. 14, mun. Cluj-Napoca.

Telefon: 0741/152064

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

» »

PARTEA SCRISĂ:

 • ■  Fișa proiectului

 • ■ Conținutul documentației

 • ■  Memoriul tehnic

 • ■ C.F. 256898 Cluj-Napoca

 • ■ Tabel de mișcare a parcelelor

PARTEA DESENATĂ:

 • ■ Plan de încadrare în zonă

 • ■ Plan de situație conform C.F.

 • ■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului

cu propunerea de dezlipire

 • ■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului

  1 pag

  1 pag

  • 1 pag

  • 2 pag

  1 pag.


  planșa 1

  planșa 2

  planșa 3

  3 planșe


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru dezlipire terenpeșire din indiviziune), lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidență la nr. 18/2010

 • 2. Beneficiarii lucrării: Consiliul Local al mun. Cluj Napoca prin primar Sorin Apostu. cu sediul in mun Cluj - Napoca, str Moților, nr 1-3, jud Cluj, Ciupe loan și soția Ciupe Leontma. cu domiciliul în mun Cluj-Napoca. str Moș Ion Roata, nr. 12 ap 4. Pop Nicolae și soția Pop Maria, cu domiciliul în mun. Cluj-Napoca, str Traian Vuia, nr. 10

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eucen - Cosmin, P.F.A str l azăr Gheorghe. nr 9, ap. 14. mun. Cluj-Napoca. certificat de autorizare Seria CJ, Nr 187, Categoria B, C

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în mun Cluj - Napoca, str. Traian Vuia, nr 6-10, având ca suprafață măsurată 1029 rip.

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru dezlipire terenfieșire din indiviziune).

 • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se află situat în mun. Cluj -Napoca, str. Traian Vuia, nr 6-10 , între vecinii la:

 • - Nord - Str. Traian Vuia.

 • - Est - Duca Liliana.

 • - Sud - lușan Maria,

 • - Vest - Str. Tulgheșului.

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este Intabulat pe beneficiari, în C.F nr 256898(11164) Cluj-Napoca. nr. topo. 14827, având suprafața de 1029mp Conform prezentei documentații se propune dezlipirea imobilului în trei imobile: imobilul cu nr. topo. 14827/1, cu suprafața de 343mp, imobilul cu nr. topo. 14827/2, cu suprafața de 343mp și imobilul cu nr. topo. 14827/3. cu suprafața de 343mp , conform tabelului de mișcare anexat.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

Au fost culese date privind actele pe care le deține proprietarul și au fost notate vecinătățile

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificării punctelor necesare determinării suprafețelor și redactării planului de situație.

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de triangulație: 1 (Punct vechi) și 2 (Punct vechi). Din punctele de stație 1 și 2, cu ajutorul telemetrului electro-optic, s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970. iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul acordului de orientare și a coordonatelor punctelor radiate:

 • - s-a făcut calculul suprafeței in mod analitic;

 • - au fost elaborate planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor;

a fost întocmit tabelul de mișcare al parcelelor;

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

Octombrie 2010

Cluj - Napoca


întocmit:

ing. Buzea Eugen-Cosmin

/C CERTIFICAT /A DE AUTORIZARE SERIA CJNR 187 * B'CBUZEA

.O.


Nr. cerere

P9S88

Ziua

30

Luna

09

Anul

2009

-ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru

INFORMARE

 • A. Partea I. (Foaie de avere)

x         CARTE FUNCIARA NR. 256898

Comuna/Oras/Municpiu Cluj-Napoca (provenita dn conversia de pe hârtie a CF Nr. 11164 )casă din cărămidă nearsă, acoperită cu cu: 1 cameră, 1 bucătărie


Al.3


CAD: C2

Top 14827/C2


CAD C3 Top 14827/C3


Cluj Napoca, Zona Colonia Bău


casă dm cărămidă nearsă acoperită cu țiglă, cu: 1 cameră, 1 bucătărie casă dm cărămidă nearsă acoperită cu țiglă, cu 1 cameră, 1 bucătărie


TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Zona Colonia Băii

ai 1

Top 14827

1029

 • B. Partea II. (Foaie de proprietate) • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 256898

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita d<n conversia de pe hârtie a CF Nr. 11164 )-■■■: .J--- ----£------:_____•_ •. ____:_____

NU SUNTAnexa Nr. 1 la Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 256898

PARCELE

-------.— _


Comuna/Oras/Muniop'u Cluj Napoca (proven<ta din conversia de pe hârtie a CF Nr. 11164 )

-■ >

.. . < >.v

-.1' îl

1

altele

DA

ltvi

14827

Curte


CONSTRUCȚII

i^-" -

-Sj■

țir*?.’1            -1 tTM

Al 1

: ah

Top: 14827/ CI

construcții de locuințe

14827/Cl

casă din cărămidă nearsă, acoperită cu țiglă, cu: 1 cameră, 1 bucătărie

Al.2

CAD: C2 Top: 14827/ C2

construcții de locuințe

14827/C2

casa din cărămidă nearsă acoperită cu țiglă, cu. 1 cameră, 1 bucătărie

Al 3

CAD: C3 Top: 14827/C3

construcții de locuințe

14827/C3

casă din cărămidă nearsă acopentă cu țiglă, cu 1 cameră, 1 bucătărie

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 179 RON, chitanța nr. 30115/29-09-2009, pentru serviciul de publicitate imobiliara 232,

Asistent - registrator, DANA SOUCA


Plan de situație conform C.F.

scara: 1:2880i ’b?F4

_J '57®5

*.5762

15767        '

__________i

W

V.%9

15775

«6771

15772 _


J      l$5l)S

____

j  MM

:uo7

— —

_

15EOS b— —

•sws

- -—

1SS70

iscn

— •

15CI2

---------

W3

.___—


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SLP

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F.

CAI).

TOPO.

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ-CONFORM C.F.

256898

Cluj-

Napoca

14827

1029

Teren

Drept du proprietate. în favoarea: STATUI. ROMÂN în administrarea operativă a G.I.G.C.L. .lud. Cluj. în cotă de 1026/3090;

POPNICOLAEși soția

POP MARIA. ca bun comun, in cotă de 1030/3090:

CIUPE 1OAN și soția

CIUPE LEONTINA. ca bun comun. în cotă de 1030/3090;

14827-CI

Casă din cărămidă ncarsă, acoperită cu țiglă, cu: 1 cameră, 1 bucătărie.

Drept de proprietate, in favoarea: STATUL ROMÂN în administrarea operativă a I.C.R.A.L. Cluj-NAPOCA. in cotă de 1030/3090;

POP N1COLAE și solia

POP MARIA. ca bun comun. în cotă de 1030/3090;

CIUPE IOAN și soția

CIUPE LEONTINA. ca bun comun. în cotă de 1030/3090;

I4827-C2

Casă din cărămidă nearsă, acoperită cu țiglă, cu: 1 cameră.

1 bucătărie.

14827-C3

Casă din cărămidă nearsă, acoperită cu țiglă, cu: 1 cameră.

1 bucătărie.

SITUAȚIA 1

>ROPUSÂ - DUPĂ DEZ EȘIRE DIN INDIVIZ1U

LIPIRE T EREN

NE

NOU Cluj Napoca

14827/1

343

Teren în str. Traian

Vuia, r.r. 6

Drept de proprietate, in favoarea: CIUPE IOAN și soția

CIUPE LEONTINA. ca bun comun.

14827/1-CI

Casă din cărămidă nearsă. acoperită cu țiglă, cu: 1 cameră.

1 bucătărie.

NOU Cluj-Napoca

14827/2

343

Teren în str. Traian

Vuia. nr. 8

Drept de proprietate. în favoarea: STAT! II. ROMÂN în administrarea

CONSILIULUI LOCAL al mun. Cluj-Napoca.

14827/2-C2

Casă din cărămidă ncarsă. acoperită cu țiglă, cu: 1 cameră.

1 bucătărie.

NOU

Cluj

Napoca

14827/3

343

Teren în str. Traian

Vuia, nr. 10

Drept de proprietate, în favoarea: POP NI COLA F. și soția POP MARIA. ca bun comun.

--------*-- —---

14827/3-C3

Casă din cărămidă nearsă. acoperită cu țiglă, cu: 1 cameră.

1 bucătărie.

Intocm^ ‘

fsș? I

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZUPIRE Sco'c i SCO

Nr. codosuoi    .    Suprototo mot_rata

• Cr«*O r-op.lutu*

1

1029mp

Str V«>cn Vu <j, nr 6-8-10

Corfec runcioro nf.

2i6B9B

JAT

CIJ.-NAP0C*

TABEL DE MIȘCARE AL =>ARCELE..CR

SduOliO actucio ( noinlt de oezlipirt)

S tuotia wtoore (dupo dezlipire)

s* cod

SjpfO’ctc

(fTX»)

Coțofene «e *o«»n;s

uttc'-t'to

COC

Suplețe ("*)

Co» efor-o ce fe«oi«*.e

Oeccre'ta -mob-'u'

25M98

Î02S

Ce

’trt-

3*3

’t't-

25BB98 -C«

Cote din eo-amda reo*to ocoperitc eu tfto. cu. 1 contra, 1 oucato’t

Cote d*r caronMo rtorca. acopt'to cu tpio. cu 1 contre. PuCOtC' t.

23MM -C2

C«»a «« corenvac itorte, ococer-to cu bțio. cu 1 carrt'c ‘ buc olărit

343

*«ren

Cstc     «t'tn-ot

'to'sc. ccoptr.ta cu tifle. eu 1 contra, 1 Pucctorie

2S6698 -C3

Cota din caronifla "•arta, ocoperita cu t>7t. eu 1 eornero. 1 bUCOUnt

3*3

Tt'»r>

Cete C" corende occpt'to cu $ a c. • cene»a. < bucătărie

Totoi

1029

>029

£ «teuton*.

Ccto

Octomort 20'C


B-zee Eu9**--Cosrr..n
Nr cadastral


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:500


Suprafața masurataUAf


Adresa imobilului


Str. Troian Vuia, nr 6


CLUJ-NAPOCA

Total


4 DATE REFERITOARE LA TEREN


Valoare de impozitare (lei)


Mențiuni


Parțial împrejmuit


343


Ii DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Suprafața construita la sol (mp)


Valoare de impozitare (lei)62


62


INVENTAR Dl COORDONATE

Sistem de proiecte Stereografic 1970

Pct.

E (m)

N (m)

151

396514.517

587927 713

152

396523.782

587937 012

146

396538.242

587924 167

155

396542 610

587919.734

H2

396533.023

587910 234

Suprafața totala masurota - 343mp

Suprafața din act = 343mp


—=Mc^tiuni E ----'\£      B'uZcA

% euge^cos»*Data

Octombrie 2010

Se confirma suprafalo dm mosuratori si introducerea imobilului m boze de dote


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1 500

Nr. cadastral

Suprafața masurota

Adresa imobilului

343mp

Str Troian Vuia, nr B

Cartea Funciara nr.

UAI

CLUJ NAPOCA

DA TE REFERITOARE 1.A TEREN

Nr. parcelo


ICc


Cod constr.


Total


Pct


20?


203

162


248

163


Categoro de folosința


Curti-constr.


fota


Suprafața (mp)


343


3*3


Valoare de impozitare (lei)


~H DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Suprafața construita la sol (mp)


54


54


Mențiuni


Parțial împrejmuit


Voloare ce impozitare (lei)


INVENTAR DE COORDONATE


Sistem de proectie Stereogrofic 1970


£ (m)


396523.782


396533.509


396552.081


396542 61 (

396538.242


N (m)


587937.012


587946.773


587929 179


587919 734

587924.167


Suprafața totala mosurata = 343mp

Suprafota d n act ■ 343mp? rERT1F'CAT

X£p«n CosrfWl _      RUZfcA p//

% EU(3E^>SM'N7


Data:

Octombrie 2010

Se confirma suprofoto din mosurotori si introducerea mobilului in bozo de date


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1 500


X

xim

Duca

k. 1     u_p j Q«.n

ICc

't   oo• 3 JU

’/k

* x

S«34Jmp