Hotărârea nr. 381/2010

Hotărârea 381/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 500/2001 (modificarea şi completarea Hotărârii nr. 437/2001 – asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu Auxiliar de Componentes Electricos S.A.).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 500/ 2001

(modificarea și completarea Hotărârii nr. 437/ 2001. asocierea

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu Auxiliar de Componentes Electricos S.A.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 500/ 2001 - proiect

din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 231248 din 06.10.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și

evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 500/ 2001;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Â R Ă Ș T E:

Art.I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 500/ 2001, în sensul schimbării denumirii

asociatului din S.C. AUTOMOBILE COMPONENTE ELECTRICE S.R.L. în S.C. FUJIKURA

AUTOMOTIVE ROMÂNIA S.R.L.

Art.I 1. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr.381 din 14 octombrie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)