Hotărârea nr. 380/2010

Hotărârea 380/2010 - Însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale terenurilor în suprafaţă de 12.200 m.p., respectiv 27.800 m.p., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod f.n.


CONSILIU. LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentațiilor cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale terenurilor în suprafață de 12.200 mp., respectiv 27.800 mp., situate în municipiul C'luj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod f.n.

Consiliul local al municipiului C'luj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale terenurilor în suprafață de 12.200 mp., respectiv 27.800 mp.. situate în municipiul C'luj-Napoca. str. Al. Vaida Voevod f.n. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 157536/45/04.08.2009 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentațiilor cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale terenurilor in suprafață de 12.200 mp., respectiv 27.800 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Al. Vaida Voevod f.n.;

Reținând Ordinul nr. 634 2006 și Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7 1996:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al ? lit ”c’\ al 5 Iii **h”, 39 al I și 45 din I^egea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă modificarea limitelor de proprietate ale terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str Al. Vaida Voevod fn. în suprafață de 12.200 mp. identificat cu nr. cadastral 255104. înscris în CE nr. 225104. în favoarea municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local, respectiv modificarea limitelor de proprietate ale terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str Al. Vaida Voevod fn. în suprafață de 27.800 mp., identificat cu nr. cadastral 255105. înscris în CE nr. 225105. în favoarea municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local.

Art 2. Se însușesc documentațiile cadastrale privind modificarea limitelor de proprietate ale terenurilor identificate la art. I. întocmite de inginer cadastru Buzca Eugen Cosmin. constituite în anexa I și anexa 2. care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 380 din 14 octombrie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

9

PENTRU ÎNSCRIEREA MODIFICĂRII

LIMITEI DE PROPRIETATE ÎN CARTEA FUNCIARĂ

AMPLASAMENT:

STR. ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD. F.N.

MUN. CLUJ-NAPOCA

JUD. CLUJ

C.F. NR. 255104 CLUJ-NAPOCA

NR. TOPO. 255104

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR. NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C.

Str. Lazăr Gheorghe, nr. 9, ap. 14. mun. Cluj-Napoca. Telefon: 0741/152064

CLUJ-NAPOCA OCTOMBRIE 2010

B.E. I0/15/2010CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

* »

PARTEA SCRISĂ:

 • ■  Fișa proiectului

 • ■  Conținutul documentației

 • ■  Memoriul tehnic

 • ■ C.F. 255104 Cluj-Napoca

PARTEA DESENATĂ:

 • ■ Plan de încadrare în zonă

 • ■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului

  1 pag

  1 pag

  1 pag.

  3 pag.


  planșa 1

  planșa 2


MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Documentație tehnică pentru înscrierea modificării limitelor de proprietate in cartea funciară, lucrarea fiind înregistrată în registrul de evidență la nr 19/2010

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul I ocal al mun Cluj - Napoca, cu sediul în mun. Cluj - Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin. P.F.A. str Lazăr Gheorghe, nr 9. ap. 14, mun Cluj-Napoca, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Obiectul lucrării: Terenul este situat în mun Cluj - Napoca, str Alexandru Vaida Voievod, f n , având ca suprafață măsurată 12.200mp

 • 5. Scopul lucrării: întocmirea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru înscrierea modificării limitelor de proprietate.

 • 6. Amplasarea bunului imobil: Corpul de proprietate se afla situat în mun. Cluj -Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, f n.. între vecinii la:

 • - Nord - Municipiul Cluj-Napoca (nr. cad. 255105),

 • - Est - Municipiul Cluj-Napoca (nr. cad. 255105),

 • - Sud - Str. Colonia Sopor,

 • - Vest - Municipiul Cluj-Napoca (nr. cad. 255105).

 • 7. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară: în prezent imobilul este intabulat pe Municipiul Cluj-Napoca în administrarea Consiliului local al mun. Cluj-Napoca în C.F. nr. 255104Cluj-Napoca. cu nr. cadastral 255104, având suprafața de 12.200mp

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

a. Lucrări de teren

- Au fost culese date privind actele pe care le deține proprietarul și au fost notate vecinătățile.

S-a făcut recunoașterea terenului în vederea identificării punctelor necesare determinării suprafețelor și redactării planului de situație.

Pentru realizarea rețelei de ridicare a corpului de proprietate s-au folosit punctele de triangulație: 4 (Punct GPS) și 6 (Punct GPS), precum și stația de referință RTCM0022 Cluj pentru măsurătorile RTK Din punctul de stație 4 cu viză pe punctul 6. cu ajutorul telemetrului electro-optic, s-au determinat punctele de contur ale corpului de proprietate și punctele caracteristice ale terenului. Coordonatele punctelor au fost determinate în sistemul de proiecție Stereografic 1970, iar cotele în sistemul Marea Neagră 1975.

b. Lucrări de birou

 • - s-a făcut calculul acordului de orientare și a coordonatelor punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - a fost întocmit planul de amplasament și delimitare a imobilului;

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

Octombrie 2010

Cluj - Napoca


întocmit:

ing. Buzea Eugen-Cosmin

ce^'F,CALc


te buze* EUGEN-COSM'N *

Nr. cerere

105173

Ziua

21

Luaa

09

Anul

2010

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

 • A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 255104

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Nr. cadastral / Nr. topografic vecin imobil:

Top: -

TEREN intravilan


Adresa: Cluj-Napoca, Strada ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD, nr. FNI.


 • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 255104

Comuna/Oras/Munițipiu. Cluj-Napoca

1 înscrieri privitoare ta proprietate ~

Observații / Referințe 1

86219/ 27 08.2009

Act act administrativ, 381.2009,382.2009, 11.08.2009, emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA, act administrativ nr 85590.26-08-2009 emis de BCP1 CLUJ NAPOCA, înscris sub semnătură privata nr. 5.29-06-2009 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA; inscris sub semnătură privata nr. 667.29-06-2009 emis de CONSIUUL LOCAL CLUJ NAPOCA; act admimstrativ nr. 381.2009,382.2009.11-08-2009 emis de CONSILIUL 1 OCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA.act administrativ nr. 85590.26-08-2009 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; msens sub semnătură privata nr. 5.29-06-2009 ems de CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA, inscris sub semnătură privata nr. 667.29-06-2009 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. J3253.27-08-2009 emis de MIN.AP.NAT.;; act administrativ nr. J3253.27-08-2009 emis de MIN.AP.NAT.,

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al              |

1

MUNICIPIULUI CLUJ IN ADMINISTRAREA OPERATIVA

2

CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)


  CARTE FUNCIARA NR. 255104

  Comuria/Oras/Mumcipiu Cluj-Napoca

  1 înscrieri privitoare te j

  Observații / Referințe ;  86219/ 27.08.2009

  Act act administrativ, 381.2009,382.2009, 11.08.2009. emis de CONSILIUL LOCAL Al MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA, act administrativ nr. 85S9O 26-08-2009 cmi$ de BCP1 CLUJ NAPOCA, înscris sub semnătură privata nr. 5.29-06-2009 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA; înscris sub semnătură privata nr. 66/.29-06-2009 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. J325J.27-08-2009 emis de M IN. AP. N AL;

  1

  se transmite in folosința gratuita către SC. COMPANIA NAȚIONALA OF INVESTIȚII CNI SA pe toata durata construirii obiectivului BAZINE Dt ÎNOT

  Al              |

  .

Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. 19273/21-09-2010, pentru serviciul de publicitate imobiliara 272,

Asistent - registrator, RODICA ABRUDAN

Plan de incadrarea in zona

scara: 1:5000

34—48—C—b-3—III


AT CERTIFICAT

//•- 0E AUTOR-ZARE jfc se^aCJnr.167 șj ••.^7           8/C          nîi

buzea 57/ X^, EUGEN-COSMIN W

PROPRIETAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA5 etern ce proecte

Pct

e (")

*» H)

101

395610 672

586350 031

102

395753 086

586303 424

103

395728.036

586226.975

104

395690 532

586238.534

105

395686 165

586240 136

106

395662 831

586246 868

107

395610.006

586263.696

108

395586 977

586273 B39

109

395586 154

586275 253

10EauT0Ri^7 r\ seriaCJNH- '8'

i ■,


e:c

BUZtA


'< BUZtA £. eugen-cosmin *
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scoro. 1:1000St* *ie»c»'0'u Voioo Voievod. l.n.


< r> 4 JF Kt f-ERITOARi: LA 1 t ut- \


Ca'teo Funciara nr.

CLkK-NAPOCA

Nr porctlo

Co»»țor: <M folosinto

Suprcfcto (mp)

importare (••»}

VoMkini

1.

Cc

12 200

Total

12.200B D.4IE REFERITOARE LA C(>\STRCCrt!


Cod con»t'

Svp/a'ate conelruto 'a »oi (mp)

Voioa'e de .mpoztor» (•*)

-

Total


Nr CCCOIt'Ol 2551OSDOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

9

PENTRU ÎNSCRIEREA MODIFICĂRII

LIMITEI DE PROPRIETATE ÎN CARTEA FUNCIARĂ

AMPLASAMENT:

STR. ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD, F.N.

MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

C.F. NR. 255105 CLUJ-NAPOCA

NR. TOPO. 255105

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B.C. Str. Lazăr Gheorghe, nr. 9. ap. 14, mun. Cluj-Napoca.

Telefon: 0741/152064

CLUJ - NAPOCA OCTOMBRIE 2010

B.E. io-15 20io

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

J                                                                             »

PARTEA SCRISĂ:

 • ■  Fișa proiectului                                                  1 pag

 • ■  Conținutul documentației                                   1 pag

 • ■  Memoriul tehnic                                              1 pag.

 • ■  C.F 255105 Cluj-Napoca                                2 pag

PARTEA DESENATĂ:

 • ■ Plan de încadrare în zonă                            planșa 1

 • ■ Plan de amplasament și delimitare a imobilului        planșa 2

 • - s-a făcut calculul acordului de orientare și a coordonatelor punctelor radiate;

 • - s-a făcut calculul suprafeței în mod analitic;

 • - a fost întocmit planul de amplasament și delimitare a imobilului;

Prelucrarea datelor și redactarea planului de situație s-au făcut cu ajutorul programelor de calculator specializate pentru lucrările topografice.

Octombrie 2010

Cluj - Napoca


întocmit:

ing. Buzea Eugen-Cosmin
Nr. cerere

86221

Ziua

27

Luna

08

Anul

2009


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE


A. Partea I. (Foaie de avere)


TEREN intravilan


CARTE FUNCIARA NR. 255105

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca


Adresa:


Strada ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD, nr. FN


•?

Al

255105

Din acte:27800; Măsurată: 27800


■«]             i


B. Partea II. (Foaie de proprietate)


CARTE FUNCIARA NR. 255105

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

| înscrieri privitoare Ia proprietate.

Observații / Referințe

1

86221 / 27.08.2009

Act act administrativ, 381, 11.08.2009, emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIULUI CLUJ, act administrativ nr. 85590.26-08-2009 emis de BCPI CLUJ NAPOCA; înscris sub semnătura privata nr. 5.29-06-2009 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA; înscris sub semnătură privata nr. 667.29-06-2009 emis de CONSILIUL LOCAL CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. J3253.27-08-2009 emis de MIN.AP.NAT.;

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege, dobândit prin Lege, cota inițiala 1/1, cota actuala 1/1

A1 1.....

1

MUNICIPUL CLUJ in administrarea

2

CUNblUUL LOCAL CLUJ NAPOCA


C. Partea III. (Foaie de sarcini)


înscrieri privitoare la sarcini

•_________________________________________________________:____________


CARTE FUNCIARA NR. 255105

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca


|NU SUNT
Certific ca prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara nu este valabil la incheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de 480 RON, chitanța nr. 6615/31-08-2009, pentru serviciul de publicitate imobiliara 211,

DANIELA GHIUREA xntiAjt--.

“AozS wjr.țug j

I


Plan de încadrarea in zona

scora: 1:5000

L—34—48—C—b—3—III


PLAN Ut AMrLA^AMtNI 5>l DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:1000Nr. ccdostrol

Suprafața mos-’ata

2’.800mp

Cântec funcrorc nr.


CIUJ-S*POC*

Mr

PO'CelO

Categorie de folosința

Suprofata (n-p)

VOOO’e de

■mpari'.a'c (lei) 1

Menlmn.

1.

Cc

27.800

Total

27.800


Cod constr

Suo'ofoto construita la so (mp)

Voloore de mpoxitcre («••)

Toi ci

Vwțs’AU ct COCIOC


2C10


EiSCutont

i<J flureo • ugen-Cosmm

Sster- de proiecte Stereog'c'ic ’970

Pcl

E (")

N (m)

101

395695 530

586404046

102

3958*6 295

586366 «00

103

395B32.066

586356 529

104

395796 002

506329 292

’CS

395784 285

586300 769

106

395782 740

*86266 702

10?

395782 552

586262 557

'08

395787 774

586211 4’9

109

395775 705

586212 650

110

395754.866

586218.706

111

395728 036

586226.975

112

395753 oee

586303 424

113

3U5O-U o?z

500350 081

114

395586 154

586275 253

1’5

395582 3'8

586281 843

116

395576 84’

58629C 163

117

395573 32C

586296 95C

118

39557' 626

586305898

119

395571 716

586319 131

120

395572 91*

586327 452

121

395574 977

586334 777

'22

395575856

586337 894

123

395579 725

586349 014

124

395583 480

586357 555

’25

395587 839

586365 553

126

395590 989

586369.751

127

395635 302

*86408 529

128

395639 «30

5864'1 928

129

395656 477

586428 654

130

395672.2'0

586443 17'

SupreletO totola n-es^-ota - 27 SOOmp Supra’cto Cin OCl - 2“ 8COrrp