Hotărârea nr. 378/2010

Hotărârea 378/2010 - Aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Cluj-Napoca şi Clubul de Fotbal Feminin ,,Olimpia’, în vederea înfiinţării Academiei de Fotbal Feminin din România, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Cluj-Napoca și Clubul de Fotbal Feminin „Olimpia”, în vederea înființării Academici de Fotbal Feminin din România, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Municipiul Cluj-Napoca și Clubul de Fotbal Feminin ..Olimpia", în vederea înființării Academici de Fotbal Feminin din România, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 200850 din 29.09.2010 al Direcției comunicare, relații publice și turism prin care se propune aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Cluj-Napoca și Clubul de Fotbal Feminin „Olimpia”, în vederea înființării Academiei de Fotbal Feminin din România, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Având în vedere dispozițiile ari. 3 alin. 1 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 7 lit. a. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare între Municipiul Cluj-Napoca și Clubul de Fotbal Feminin „Olimpia". în vederea înființării Academiei de Fotbal Feminin din România, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează Clubul de Fotbal Feminin „Olimpia". Serviciul Juridic-contcncios și Direcția comunicare, relații publice și turism.


Nr. 378 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la I lotărârea nr. 378/2010

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nr._____________/20I0


CLUBUL DE FOTBAL FEMININ

„OLIMPIA” CLUJ-NAPOCA


PROTOCOL DE COLABORARE

între Municipiul Cluj-Napoca și Clubul de Fotbal Feminin „Olimpia” Cluj-Napoca, având ca obiect înființarea Academiei de Fotbal Feminin din România

încheiat la data de_____

Părțile:

Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca str. Moților, nr. 3. județul Cluj, cod fiscal 4305857. reprezentat prin primar, domnul Sorin APOS I U

Și

Clubul de Fotbal Feminin „Olimpia”, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca. str.

Mecanicilor, nr. 48, județul Cluj, tel.: 0264.439.262> certificat de identitate sportivă nr. 27319290, reprezentat prin domnul Radu Ioan MUNTEANU, președinte Consiliu director.

Având în vedere importanța dezvoltării mișcării fotbalistice feminine în România, convin să încheie prezentul protocol, in următoarele condiții:

Art. 1. Obiectivul colaborării:

înființarea primei Academii de Fotbal Feminin din România, printr-un proiect aprobat de

către Federația Română de Fotbal și U.E.F.A si dezvoltarea acestui proiect.

Art. 2. Atribuțiile părților:

  • 2.1. Atribuțiile Municipiului Cluj-Napoca sunt următoarele:

  • a) sprijină Clubul de Fotbal Feminin „Olimpia" Cluj-Napoca. in limita competentelor ce îi revin potrivit legii. în vederea obținerii de informații, acorduri, ele. din partea altor autorități sau instituții publice, necesare în vederea înființării primei Academii


România, printr-un proiect aprobat de către Federația Română de Fotbal dezvoltarea acestui proiect;

  • 2.2. Atribuțiile Clubului de Fotbal Feminin „Olimpia” Cluj-Napoca

  • a) înființează Academia de Fotbal Feminin din România, printr-un proiect aprobat de către Federația Română de Fotbal și U.E.F.A.;

  • b) organizează și coordonează activitatea Academiei de Fotbal Feminin din România:

  • c) asigură selecția și pregătirea specifică sportivilor pentru participarea la competițiile de fotbal feminin;

  • d) asigură dezvoltarea bazei materiale care să susțină activitatea sportivă.

Art. 3. Durata protocolului de colaborare:

Prezentul protocol se încheie pe o perioadă nedeterminată.

Art. 4. Dispoziții finale:

  • 4.1. Fiecare parte semnatară poate propune, în orice moment, amendamente la prezentul protocol și va iniția consultări în acest sens. Amendamentele convenite vor intra în vigoare după semnarea lor de către ambele părți și vor constitui parte integrantă a acestui protocol, după aprobarea lor în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

  • 4.2. In cazul in care Clubul de Fotbal Feminin „Olimpia" nu respecta prevederile prezentului protocol. Municipiul Cluj-Napoca are dreptul de a notifica incetarea protocolului de colaborare in termenele si condițiile prevăzute la art. 4.3.

  • 4.3. Fiecare dintre părți poale denunța Protocolul în orice moment, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părți. în acest caz. Protocolul își va înceta valabilitatea în termen de 30 de zile de la data primirii respectivei notificări.

Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat in 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Municipiul Cluj-Napoca

Primar,

Sorin APOSTU                              Clubul dc Fotbal feminin „Olimpia"

Președinte Consiliu director.

Radu loan MUNTEANU

Serviciul juridic-contencios, cons. Juridic Raluca Bogdana FEREZAN


Direcția Comunicare, relații publice si turism, Director,

Grigore Florin MOROȘANU