Hotărârea nr. 377/2010

Hotărârea 377/2010 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 130/2009 (aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 130/2009

(aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 130/2009 proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 213/481/26.02.2010 al Direcției Poliția comunitară, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 130/2009;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construclii-republicată. ale Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată; ale Regulamentului pentru zonele asupra cărora este instituit regimul de protecție în municipiul Cluj-Napoca, cu Avizul nr. 330/26.31.2001. eliberat de Ministerul culturii - Direcția monumentelor istorice; ale Ordinului nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor; ale O.Ci. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizată; ale Legii nr. 457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografici, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordinului nr. 268/2003 pentru aprobarea Normelor privind definirea, descrierea și prezentarea băuturilor spirtoase; ale O.G. nr. 2/2001 privir.d regimul juridic al contravențiilor, republicată, eu modificările și completările ulterioare; ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadm de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică și se completează Hotărârea nr. 130/2009. după cum urmează:

La art. 31 se introduce pct. 3 și pct. 4 care vor avea următorul conținut:

„Art. 31 pct. 3 Mijloacele publicitare pot fi recuperate de către proprietari în termen de maxim 60 de zile de la data desființării, după ce se face dovada proprietății lor. precum și a achitării taxelor stabilite pentru transportul și depozitarea acestora.”

..Ari. 31 pct. 4 Dacă proprietarul mijoacelor publicitare nu se prezintă in termenul și in condițiile stabilite la pct. 3. in vederea ridicării lor. acestea vor trece de drept in proprietatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin dispoziție a primarului. Mijloacele publicitare vor ti valorificate prin vânzare, în condițiile legii, după evaluarea acestora de către o comisie de evaluare a mijloacelor publicitare aprobată prin dispoziție a primarului. Totodată mijloacele publicitare confecționate din materiale care nu pat li valorificate sau reciclate vor fi casate."

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism. Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția tehnică. Direcția poliția comunitară. Direcția impozite și taxe locale și Direcția economică.

Nr. 377 din 14.10.2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)