Hotărârea nr. 376/2010

Hotărârea 376/2010 - Aprobarea Regulamentului-cadru de funcţionare a pieţei agroalimentare Grigorescu, din municipiul Cluj-Napoca.


II O T Â R Â R E

privind aprobarea regulamentului-cadru de funcționare a pieței agroalimentare Grigorcscu din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului-cadru de funcționare a pieței agroalimentare Grigorcscu din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 230907/449/05.10.2010 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea regulamentului-cadru de funcționare a pieței agroalimentare Grigorcscu din municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere prevederile art. 7 al. 1 lit. f. 9 al. 2 și 24 al. 1 din H.G. nr. 348/2004. privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, modificată și completată prin H.G. nr. 1334/2004. privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei comerciale în piețele agroalimentare;

Reținând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 lit. c. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTÂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă regulamentul-cadru de funcționare a pieței agroalimentare Grigorescu din municipiul Cluj-Napoca. prevăzut în anexa 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă taxa de ocupare de 3 lei/masă/zi, pentru ocupanții meselor destinate comercializării produselor agroalimentare. indiferent de forma de organizare a utilizatorilor (producător agricol, persoană fizică autorizată, asociație familială, societate comercială). Perioada de ocupare a meselor se va face pentru maximum trei luni, cu posibilitatea de prelungire.

Art. 3. Vitrinele frigorifice din cadrul spațiului comercial destinat comercializării produselor lactate vor fi ocupate pe bază de abonament, pentru taxa stabilită la art. 2. pe o perioadă de maximum trei luni, cu posibilitatea de prelungire.

Art. 4. Selectarea utilizatorilor spațiilor comerciale, având destinația comercializării cărnii și a produselor din carne, cât și destinația comercializării produselor de panificație, va fi tăcută in urma licitației publice organizate de Primăria municipiului Cluj-Napoca pe baza unui punctaj acordat comercianților interesați, punctaj din care o pondere de 50% o va reprezenta tariful/mp/zi propus, respectiv 50% va fi acordată pentru utilizatorii, producători direcți, înregistrați la Registrul Comerțului Cluj, laxa de ocupare a spațiilor comerciale va fi valoarea cea mai mare oferită de utilizatori pe mp/zi. Valoarea minimă de luare în considerare a propunerii de taxă este de 3.5 lei/mp/zi.

Art. 5. Spațiul destinat comercializării cărnii și produselor din carne (came tocată, pastă de mici, mezeluri, cârnați. specialități, afumături etc.) va fi închiriat pe o perioadă de maximum trei ani, cu condiția desfacerii de produse din carne specifice, pe perioada sărbătorilor religioase tradiționale. Mobilierul frigorific necesar va fi achiziționat pe cheltuiala producătorilor selecționați. Pentru spațiul destinat comercializării produselor de panificație, vor fi întocmite contracte de închiriere pe o perioadă de un an.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică. Direcția urbanism. Direcția Poliția comunitară și Direcția economică.

Nr. 376 din 14 Octombrie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 376/2010

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE.

A PIEȚEI AGROALIMENTARE GRIGORESCU

DIN MlJNICIPIUL CLUJ-NAPt)CA

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE

Prezentul regulament este întocmit in baza Hotărârii Guvernului nr. 348/2004. privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, modificată și completată prin II.G. nr. 1334/2004. privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii și disciplinei comerciale in piețele agroalimentare. precum și în baza Hotărârii Consiliului local nr. 376'2010. scopul lui fiind crearea unui cadru de desfășurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, care să respecte principiile concurenței loiale, de protejare a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului.

Art:l. PIA | A AGROALIMEN I ARĂ GRIGORESCU va funcționa in municipiului Cluj-Napoca. cartierul Grigorescu. str. Mirăslău f.n.. reamenajată și modernizată de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca în baza Autorizației de construire nr. 781 02.07.2010.

An.2. Administratorul pieței este Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.3. Piața agroalimentară Grigorescu este piață permanentă, specificul ci este de piață agroalintentară destinată comercializării legumelor, fructelor, laptelui și produselor lactate, cărnii și produselor din carne, ouălor. mierii și produselor apicole, a florilor, inclusiv artificiale.

Art.4. Piața agroalimentară Grigorescu se organizează și funcționează în baza prezentului Regulament de funcționare a pieței agroalimentare Grigorescu din municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 376/2010.

Amenajarea Pieței agroalimentare Grigorescu s-a efectuat în baza Avizului nr. IO7752/43/2O.O5.2OIO a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și a Studiilor de fezabilitate aprobate prin Hotărârea nr. 225/2010.

Ari.5. Piața agroalimentară Grigorescu deține Autorizația de funcționare nr.


CAPITOLUL II

11PIII. PIEȚEI ȘI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

Ari. I. Tipul pieței este de piață agroalimentară permanentă.

Art.2- Produsele care se comercializează în această piață se încadrează în CAEJ

Ari,3, Orarul de funcționare a PIEȚEI:

 • -  perioada de vară, intre orele 6.3o-2l.oo. de luni până sâmbătă, iar duminica, intre orele 7.00-I4.oo;

 • -  perioada de iarnă. între orele 7,oo-20,oo. de luni până sâmbătă, iar duminica. între orele 7,oo-14.OO.

CAPITOLUL III

PLANUL PIEȚEI

Art.l, Planul pieței este prevăzut în planșa nr. 1. anexă la prezentul regulament, in aceasta se regăsesc: căile de acces, spațiile de parcare și seetorizarea pieței.

Clădirea halei agroal intentare are regimul de înălțime parter, este împărțită funcțional în hala agroal intentară propriu-zisă și un ansamblu de 20 de chioșcuri cu coridor central acoperit.

Hala este prevăzută cu trei accese - pentru cărucioare și pietonale pe laturile est. vest, respectiv sud. Accesul estic este în directă legătură cu platforma de descărcare produse și cu parcarea pentru situații de urgență. Accesul la spațiile comerciale se face din interiorul halei, pentru magazinele de alimente, respectiv din coridorul central pentru chioșcuri.

Accesul carosabil și pielonal spre piață se face din strada Mirăslău. fiind prevăzute parcări atât pentru situații de urgență și intervenție, pentru aprovizionare, cît și pentru cumpărători realizate din dale ecologice.

.Accesul în hală îndeplinește toate exigențele prevăzute în normativul NP 051/2001 cu privire la adaptarea clădirilor și spațiului urban la nevoile persoanelor cu handicap. De asemenea, au fost luate măsurile necesare pentru respectarea normelor în vigoare privind siguranța în exploatare, siguranța la foc și respectarea legii calității în construcții, prinț r-o proiectare judicioasă.

Pe latura estică a ansamblului pieței. între aceasta și str. Mirăslău. este prevăzut un trotuar pielonal și spațiu de parcare pentru marfă.

Căile de acces pentru cumpărători spre punctele de vînzare vor fî realizate pe culoarele dintre mese și pe aleile de circulație din hală.

Structura de vînzare și anexele cuprind:

-1 lală mese legume-fructe

358.25 mp;

- Magazin came

22.75 mp;

- Magazin lactate

15.35 mp;

- Magazin panificație

9.70 mp;

- Magazin ouă și produse apicole

9.50 mp;

- Birouri

17,40 mp;

- Grupuri sanitare și spălător

32.65 mp;

- Magazie

6.65 mp:


Chioșcurile, in suprafață de 6.55 mp. fiecare, au acces individual din coridorul central.

Art.2. Piața este dotată cu o magazie de cântare, unde este amplasat cîntarul de verificare al cumpărătorului, cântare lip balanță sau basculă pentru utilizatorii pieței și un cântar care poate

măsura pînă la 30 kg. la o singură cântărire, necesar mărfurilor vândute in cantitate mare de către utilizatorii pieței, echipamente de protecție.

Art.3. Piața este racordată la energic electrică și la rețeaua de apă-canal cu branșamente proprii.

Aii A Depozitarea deșeurilor va fi tăcută in spațiul special amenajat.

CAPITOLUL IV

PR1 ZI NTAREA ANSAMBLULUI PIEȚEI Șl A PLATOULUI PIEȚEI AGROAL1MENTARE PIAȚA AGROALIMENTARÂ GRIGORESCU.

Art. I. Amplasamentul pieței agreai intentare Grigorescu are următoarele vecinătăți:

 • - la N - magazin Pro fi;

 • - la V - alee acces cartier:

 • - la E - str. Mirăslău (spațiu verde și stație RATUC);

 • - la S - str. Paul loan.

Art,2. Suprafața totală construită este de 720 mp. distribuită astfel:

 • - mese legume-fructe          358.25

 • - magazin came                22.75

 • - magazin lactate                15.35 mp;

 • - magazin panificație             9.70

 • - magazin ouă și produse apicole 9.50 mp:

 • - birouri                           17.40 mp;

 • - grupuri sanitare și spălător      32,65 mp:

 • - magazie                        6.65

 • - 20 chioșcuri individuale        133.00 mp;

Suprafețe destinate circulației - parcări, platformă de descărcare a mărfurilor, alei pietonale exterioare, circulații pietonale interioare.

Art.3. Pavimentul pieței la exterior este din ciment sclivisit. dale ecologice la parcări și platformă de desfacere, iar in interior, este din beton elicoptcrizat in zona meselor de vânzare legume-fructe, gresie in spațiul comercial, spălător, grupuri sanitare și parchet laminat în birouri.

Alt.4. Sectorizarea pieței este realizată astfel:

 • - pe latura estică a halei - spații destinate comercializării produselor lactate, de panificație, respectiv ouă și produse apicole; pe latura vestică a halei un spațiu destinat comercializării produselor din came, o magazie, două birouri administrative și grupuri sanitare compartimentate (femei, bărbați, persoane cu dizabilități);

 • - adiacent laturii nordice a halei propriu-zise - un ansamblu de 20 de chioșcuri individuale deservite de un coridor central acoperit, cu suprafața totală de 212,70 mp;

 • - pe colțul sud-estic și pe laturile de est și vest, accese pietonale.

pe zona centrală a pieței sectorizarea grupurilor de mese comerciale este realizată astfel :

Sectorul A - ocupând un procent de max. 60% din numărul meselor comerciale - destinat producătorilor agricoli.

Sectorul B - ocupând un procent de 15% din numărul meselor comerciale - destinat persoanelor lîzice/asociațiilor familiale autorizate.

Sectorul C - ocupând un procent de 15% din numărul meselor comerciale - destinat societăților comerciale.

Sectorul I)- ocupând un procent intre 5-10% din numărul meselor, dar nu mai puțin de trei mese -destinat comercializării (lorilor.

Art,5, Mobilierul utilizat in piață este din fibra de sticla tip______, având următoarele

d i mensiun i:___.

CAPITOLUL V

DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 • I. DREPTURILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 • 1. Să se poată informa facil asupra tarifelor practicate in piață, prin consultarea unui panou cu prețurile zilnice, cu prețul cel mai mic și cel mai mare pe fiecare tip de produs:

 • 2. Producătorii agricoli să aibă asigurată posibilitatea de a închiria de la administrația pieței cântare veri ficalc metrologic:

 • 3. Să aibă acces gratuit la cântarul tip balanță sau basculă cu o capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare cântăririi mărfurilor vândute/achiziționate în cantitate mare:

 • 4. Să poală practica prețurile pe care le consideră optime pentru mărfurile pe care Ic comercializează:

 • 5. Să aibă acces la toate serviciile oferite de administrația pieței:

 • 6. Să fie informat asupra perioadei și orarului de funcționare a pieței.

 • 2. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR PIEȚEI

 • 1. Afișarea prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale, folosind exclusiv etichetele tip ZI. puse la dispoziție de administratorul pieței:

 • 2. Respectarea legislației privitoare la desfacerea produselor:

 • 3. Etalarea instrumentelor de măsură:

 • 4. I olosirea numai a cântarelor verificate din punct de vedere metrologic oferite de administratorul pieței;

 • 5. Inscripționarea denumirii producătorului agricol, a persoanei juridice, a persoanei fizice autorizate sau a asociației familiale la loc vizibil, ușor de citit, care să nu poală fi ștearsă pe etichetele tip Z2 puse la dispoziție de administratorul pieței;

 • 6. Menținerea permanentă a curățeniei la locul de vânzare și în jurul acestuia și transportarea gunoiului la locurile special amenajate in cadrul pieței, ori de câte ori este cazul;

 • 7. Să nu expună mărfurile în afara locului de vânzare alocat:

X. Să nu ofere, din mers, spre vânzare mărfurile:

 • 9. Să nu olere spre vânzare produsele înainte de deschiderea pieței și după închiderea acesteia:

 • 10. Sâ nu expună spre vânzare martă deteriorată sau stricată;

 • 11. Să efectueze aprovizionarea pieței în afara programului de funcționare. înainte de începerea acestuia.

 • 12. Să părăsească piața după ora închiderii acesteia în max. ’/a h de la ora închiderii;

 • 13. Să păstreze in cele mai bune condiții bunurile închiriate.

 • 14. Sâ aibă o ținută decentă și un limbaj civilizat în relația cu toți cetățenii allați in piețe.

 • 15. Sâ practice prețuri de vânzare care sâ nu depășească dublul prețurilor de referință comunicate zilnic de către SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj.

 • 16. Să expună etichetele puse la dispoziție de Primăria municipiului Cluj-Napoca. la fiecare produs in parte, semnalând, astfel, produsele românești diferit față de produsele din import.

CAPI TOLUL VI

DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI PIEȚEI

Administratorul pieței are următoarele drepturi și obligații:

 • 1. Elaborează regulamentul pentru funcționarea pieței și îl supune spre avizare autorităților publice locale;

 • 2. Verifică dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător/comercianl, conform prevederilor legale și nu permite accesul altor comcrcianți;

 • 3. Verifică dacă utilizatorii pieței au afișate numele și sediul social;

 • 4. Afișează la loc vizibil și în mod lizibil regulamenlul-cadru. orarul de funcționare, precum și tarifele practicate în piață;

 • 5. Sprijină organele de control autorizate:

 • 6. Nu admite in piață un număr de utilizatori mai mare decât limita locurilor de vânzare existente in sectorul de piață destinat desfacerii produselor oferite de aceștia;

 • 7. Stabilește tarifele pentru serviciile prestate și asigură afișarea acestora:

X. Asigură evidența solicitărilor locurilor de vânzare și asigură atribuirea acestora producătorilor agricoli și comercianților produselor de uz gospodăresc în ordinea solicitărilor;

 • 9. Asigură verificarea periodică, din punct de vedere metrologic, a cântarelor pe care le oferă spre închiriat utilizatorilor pieței:

 • 10. Asigură un număr de cântare in stare de funcționare egal cu cel al locurilor de vânzare din piață destinate comercializării de către producătorii agricoli a legumelor, fructelor, cerealelor și semințelor;

 • 11. Asigură gratuit cântare de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;

 • 12. Asigură zilnic și ori de câte ori este necesar salubrizarea pieței;

 • 13. Asigură. în mod gratuit, funcționarea unor cântare tip balanță sau basculă cu capacitate de peste 30 kg la o singură cântărire, necesare mărfurilor vândute în cantitate mare de către utilizatorii pieței:

 • 14. I.a data închirierii locului de vânzare, administratorul pieței este obligat să înscrie in registrul de evidență special înființat datele de identificare ale persoanelor fizice sau juridice care au închiriat locul de vânzare. cantitatea estimată a fi comercializată, precum și dala, seria și numărul chitanței care atestă plata chiriei.

 • 15. La dala închirierii locului de vânzare, administratorul pieței va afișa în mod vizibil, la fiecare punct de vânzare, talonul de identificare a producătorului agricol sau. după caz. a comerciantului persoană juridică.

 • 16. Selecția utilizatorilor pieței va li tăcută astfel:

Selecția inițială a persoanelor juridice, asociației familiale, a persoanei fizice și a producătorilor agricoli, deținători ai certificatului de producător, va ti tăcută in funcție de existența și vechimea abonamentelor eliberate de Primăria municipiului Cluj-Napoca pe vechea locație a Pieței Grigorescu.

Repartizarea meselor va li realizată cu acordul Direcției Poliția Comunitară, in vederea asigurării unui climat dc ordine, disciplină și respectarea legislației privind activitățile comerciale.

In situația in care, după repartizarea meselor către cei care dețin abonamente pe vechea locație a Pieței Grigorescu. rămân mese neocupate, acestea vor li distribuite în funcție de sectorul unde sunt acestea și forma de organizare (producător agricol, persoane fizice/asociații familiale autorizate, societăți comerciale) și in funcție de vechimea cererilor înregistrate la Primăria Cluj-Napoea.

In cazul eliberării unor mese, după repartizarea inițială, acestea vor fi distribuite in funcție de sectorul unde sunt acestea și forma de organizare (producător agricol, persoane lizice/asociații familiale autorizate, societăți comerciale) și în funcție de vechimea cererilor depuse pentru atribuirea inițială.

După o perioadă de trei luni, va fi tăcută o nouă selecție, luându-se în calcul prețul practicat in această perioada și. respectiv, prețul cel mai mic al produselor oferite spre vânzare tuturor utilizatorilor pieței.

Selecția utilizatorilor vitrinelor frigorifice din spațiul destinat comercializării produselor lactate va fi făcută in funcție de vechimea cererilor înregistrate la Primăria Cluj-Napoca.

1 7. Ocuparea locurilor la mese va fi tăcută în baza unui abonament eliberat dc administrația pieței. Instituțiile cu atribuții de control, competente conform legislației in vigoare, vor veghea la respectarea drepturilor și obligațiilor utilizatorilor pieței, așa cum sunt prevăzute in rcgulamentul-cadru.

 • 18. Va afișa și va controla zilnic conformitatea cu prețurile dc referință (piața de gros. SC Centrul Agro 1 ransilvania S/\ Cluj), cu sprijinul Direcției Poliția Comunitară.

 • 19. Va asigura in fiecare piață pc care o administrează mese de referință pentru comercializarea produselor cu cel mai mic adaos față de prețurile de referință comunicate zilnic de către SC Centrul Agro transilvania SA Cluj. Aceste mese vor fi puse gratuit la dispoziția celor interesați.

CAPITOLUL VII

SANCȚIUNI Șl CONTRAVEN | II

 • 1. Constituie contravenție utilizarea unui limbaj neadecvat in relația cu cumpărătorii cât și intre utilizatorii pieței și se sancționează cii amendă cuprinsă intre 100-200 RON și acordarea unui punct de penalizare.

 • 2. Constituie contravenție comercializarea produselor la prețuri care depășesc dublul prețurilor de referință comunicate zilnic de către SC Centrul Agro Transilvania SA Cluj și se sancționează cu amendă cuprinsă intre 500-1000 RON și acordarea a trei puncte de penalizare.

 • 3. La cumularea a cinci puncte de penalizare, utilizatorul pieței va pierde spațiul de vânzare atribuit de către Primăria municipiului ( luj-Napoca.

 • 4. Constituie contravenție nefolosirea etichetelor de semnalizare a originii produselor, folosirea etichetei de semnalizare a produselor românești pentru produsele din import, cât și folosirea etichetei de semnalizare a produselor din import pentru produsele românești și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200-400 LEI și acordarea a două puncte de penalizare.


Chioșc pere, beton S= 645 mp


Chioșc cord, beton $=445'mp


Chioșc beton $=6.55 mp


n mi


1.00

2.KX50


tj» 1.50

110*401


40


Chioșc para beton


1X0

2.10-40


l_____ I.^U _____I Au I 1,00 1____ irJU

210-50 ]    260   j ] 210,50|    260


1X0


Chioșc pgrd. beton S= 445 nrp


Chioșc par d. beton S= 7,15 mp


WilTIlUIft


—cf“ • -□---e---o ~

1

□   B   13   O

1


SPECIFICAȚIE ȘEFPț OIECT PROIECTAT


VERIFICAT

DESENAT


CB

*

’LUJ •


para, beton

5=15.35 mp


f'* -TOT


LSă'


$17-50 rrp


rjeJWiUiWITrtIHva -■*4 rfceilRi


Bene'ioar

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA jud. Cluj


pr. nr.

1712


NUMELE jarh BERCAN D. larh. TIMARIU F. |arh. BERCAN D. !arh TI.VARIU F.