Hotărârea nr. 374/2010

Hotărârea 374/2010 - Aprobarea actualizării preţurilor pentru activitatea de iluminat ornamental festiv pentru S.C. Elba S.A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II OTĂ RĂ R E

privind actualizarea prețurilor activității de iluninat ornamental festiv, pentru SC ELBA SA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea prețurilor pentru activitatea de iluminat ornamental festiv pentru SC ELBA SA - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 216190/413 din 23.09.2010 al Direcției economice prin care se propune aprobarea actualizării prețurilor activității de iluminat ornamental festiv pentru SC ELBA SA;

Văzând prevederile Cap. 11. pct. 11.2 și 11.3 din Contractul nr. 99764/12.11.2007; Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 4 lit "a" și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Alt. 1 . Se aprobă actualizarea prețurilor cu 3.46%. pentru activitatea de iluminat ornamental festiv cu aplicabilitate din data de 01.12.2010.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică. Direcția tehnică și SC ELBA SA.

Nr. 374 din 14 octombrie 2010 (I lotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)