Hotărârea nr. 373/2010

Hotărârea 373/2010 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.


CONSILIUL LOC AL AL Ml N1CIPII LUI CLUJ -NAPOC \

HOTĂRÂRE

privind aprobarea avizelor

Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 216215/433/23.09.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, emise in conformitate cu prevederile Legii nr. 350'2001 cu modificările și completările ulterioare:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare:

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 Iii. c. 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II OTÂ R Ă ȘT E :

Art.l. - Se aprobă avizele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr:

150816/866/08.09.2010- LA TIS MARIUS

Extindere locuință, schimbare tâmplârie. modificări și amenajări interioare pentru 3 apartamente, modificări la acoperiș, la regim de înălțime D+P+E

str. Gruia nr. 12:

15.3838/867/08.09.2010 - DEVIAN DECF.BAL pentru SC C'ANYON SRL

Amenajare terasă de consumație aferentă spațiului de alimentație publică

str. Detunata (Complex “Mercur”):

147127/871/08.09.2010- SC DOLAND SRL pentru RL’SU VASILE

Amenajări aferente refuncționalizării subsolului și parterului pentru spațiu comercial (servicii-alimentație publică) str. fabricii de zahăr nr. 50:

150406 882 16.09.2010 TAI OS ANC A

Amplasare locuință uni familială St P I str. Măceșului nr. 19:

165868/884/16.09.2010- RA AEROPORTUL CLUJ-NAPOCA

Construire suprafețe de mișcare aeroportuare in RA AEROPORTUL Cluj-Napoca;

168475/885/16.09.2010-SPITALUL CLINIC DE ADULȚ1 nr. 1 CLUJ-NAPOCA Amenajare intrare Clinica de ortopedie și traumatologie str. Traian Moșoiu nr. 47.

Al t. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 373 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)