Hotărârea nr. 372/2010

Hotărârea 372/2010 - Aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

CONSILIUL LOCAL AL Ml'MC 11*11 LI I (LII - N A POC \

HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședința ordinara.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 216216 433 23.09.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea avizelor de oportunitate ale Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și de urbanism, emise in conformitate cu prevederile Legii nr. 350 2001 cu modificările și completările ulterioare:

Văzând avizul comisiei dc specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350'2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c. 39 al. I și 45 din Legea nr. 215 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se aprobă avizele de oportunitate ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de

urbanism nr:


150054/869/08.09.2010-Cansultare pentru oportunitate întocmire PI’/. str. Veseliei (Colonia

Borhanci)

COMȘULEA CIPRIAN și asociații:


152853 872/08.09.20!0-Consultare pentru oportunitate întocmire PI /.-Colonia Borhanci nr. 2 NAGY JANOS;

141848/7874/08.09.2010-Consultare pentru oportunitate întocmire PI 7-Bd. Muncii Sud-str.

Cpt. Grigore Ignat SC ASIO ROMANIA SRL.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 372 din 14.10.2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)