Hotărârea nr. 371/2010

Hotărârea 371/2010 - Aprobarea P.U.D. imobil sediu firmă – birouri P+E şi hală parter, str. Elicei nr. 6; beneficiară: S.C. Megamix S.R.L.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil sediu firmă - birouri P+E și hală parter, str. Elicei nr. 6

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil sediu firmă - birouri P+E și hală parter, str. Elicei nr. 6 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 212610 din 30.09.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu imobil sediu firmă - birouri P+E și hală parter, str. Elicei nr. 6. beneficiară: S.C. Megamix S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriul ui și de urbanism nr. 75835/590 din 03.06.2010. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c". 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. L- Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - imobil sediu firmă - birouri P f E și hală


parter, str. Elicei nr. 6, beneficiară: S.C. Megamix S.R.L., prin care se stabilesc reglementările privind amplasarea construcției, în aliniere cu construcțiile vecine, la 1.0 m față de limita lateral-nordică și la min. H. comișă/2 față de cea sudică. Față de limita posterioară. construcția va fi amplasată la o distanță între 0.60 și 1.60 m. Regimul de înălțime este parțial P+E, partea de birouri dinspre stradă, parțial parter -zona posterioară de hală, iar înălțimea maximă {propusă de 6,3 m.) se va încadra în condițiile impuse prin avizul ni’ 5807/334/09.07.2009 al Autorității Aeronautice Civile. Accesul auto se face direct din str. Elicei. Manevra auto și parcarea se rezolvă în incintă. Parcările se vor realiza din dale ecologice.

Ocuparea terenului se înscrie în valorile maxime ale zonei L I R=CM3: PO’l max. = 85% și CUT. Max. = 2.2.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 75835/590 din 03.06.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ. Ing. loan Horea FLiriya


Nr. 371 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)