Hotărârea nr. 37/2010

Hotărârea 37/2010 - Aprobarea cesionării parţiale a drepturilor dobândite prin Contractul de asociere în participaţiune nr. 41/2001 încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi SC PROFI ROM FOOD SRL către SC RIP-EST SRL.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cesionării parțiale a drepturilor dobândite prin Contractul de asociere în pârtieipațiune nr. 41/ 20.11.2001, încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C.

PROFI ROM FOOD S.R.L., către S.C. RIP-EST S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cesionării parțiale a drepturilor dobândite prin Contractul de asociere în participațiune nr. 41/ 20.11.2001, încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., către S.C. RIP-EST S.R.L. -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 27899 din 09.02.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea cesionării parțiale a drepturilor dobândite prin Contractul de asociere în participațiune nr. 41/ 20.11.2001, încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., către S.C. RIP-EST S.R.L.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cesiunea parțială a drepturilor dobândite prin Contractul de asociere în participațiune nr. 41/ 20.11.2001, încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.. către S.C. RIP-EST S.R.L. potrivit art. 7.2.6. din contract.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 37 din 16 februarie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)