Hotărârea nr. 368/2010

Hotărârea 368/2010 - Aprobarea P.U.D. casă unifamilială parter, str. Remenyik Sandor nr. 6A; beneficiar: Augustini Vasile.


Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu casă unifamilială parter, str. Remenyik Săndor nr. 6A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu casă unifamilială parter, str. Remenyik Săndor nr. 6A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 206770 din 21.09.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - casă unifamilială parter, str. Remenyik Săndor nr. 6A, beneficiar: Augustini Vasile;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 172224/286 din 18.03.2010. precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit."c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Â Ș T E :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - casă unifamilială parter, str. Remenyik Săndor nr. 6A. beneficiar: Augustini Vasile. prin care se stabilesc reglementările privind amplasarea clădirii în retragere la min. 5.0 m. de la traseul regularizat al drumului de acces, la min. 3,0 m. lateral și min. 5.0 m. posterior. Accesul auto și pietonul se asigură direct din drumul propus pentru regularizare la 6.0 ni. carosabil, plus trotuare de 1.5 m. In vederea autorizării, în C.F. vor li operate dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru regularizarea drumului, respectiv la 4.5 ni. din axul drumului.

Parcarea auto va li asigurată în incintă. Ocuparea terenului se înscrie în valorile specifice ale zonei de încadrare IJTR-L3c cf. P.U.Z.; POT max. - 35% și ('UT max. -0.6.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 172224/286 din 18.03.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Ing. loan Durea Florea

Nr. 368 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)