Hotărârea nr. 366/2010

Hotărârea 366/2010 - Aprobarea P.U.Z. parcelare pentru locuinţe unifamiliale în cartierul Lomb; beneficiar: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Pata Rât est

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Pala Rât est - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 211807 din 27.09.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Pala Rât est. beneficiară: S.C. Eda Comtrans S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 150515/883 din 16.09.2010, Avizul de oportunitate nr. 227947/32/21.01.2010, aprobat prin Hotărârea nr 33/2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit/'c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Pata Rât est. beneficiară: S.C. Eda Comtrans S.R.L., prin care se stabilește încadrarea funcțională și reglementările urbanistice necesare în vederea construirii, amenajării și dezvoltării în zona incintelor industriale. Prin P.U.Z., pe un teritoriu delimitat, aparținând persoanelor fizice și juridice, se modifică actuala încadrare din P.U.G. de UTR S = zona cu destinație specială, în UTR AS* = zonă mixtă de servicii, depozitare, transport.

Se aprobă regularizarea str. Pata Rât la profil de 12,0 m. (min. 7.0 m. carosabil) și a str. Canionului, la 11.0 m. (7.0 m. carosabil).

Construcțiile din incinte vor fi menținute sau desființate, după caz. refuncționalizate. extinse ele. cu respectarea normelor tehnice, de proiecție a mediului, juridice, sanitare. PSI ele. în vigoare, cu destinația de sedii, birouri, spații de producție nepoluante, depozitare ele, inclusiv spații de cazare ocazională (cu circuit restrâns). Amplasarea pe teren va respecta distanțele minime de aliniere de 6 m. la stradă, egale cu jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 3.0 metri față de limitele laterale și 5 m. față de limita posterioare.

Indicii urbanistici aprobați: POT max. = 45% și CUT max. - 1.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 150515/883 din 16.09.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G. Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 367 din 14 octombrie 2010

(1 lotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)