Hotărârea nr. 365/2010

Hotărârea 365/2010 - Aprobarea P.U.Z. str. Lombului nr. 9 – extindere cimitir; beneficiar: Berindean Vasile.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Lombului nr. 9 - extindere cimitir

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Lombului nr. 9 - extindere cimitir - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 213518 din 28.09.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Lombului nr. 9 - extindere cimitir, beneficiar: Berindean Vasile:

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 178627/868 din 08.09.2010. Avizul de oportunitate nr. 122606/673/2010. aprobat prin Hotărârea nr. 267/2010, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lil.”c". 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Â R Ă Ș T E :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Lombului nr. 9 - extindere cimitir, beneficiar: Berindean Vasile, pentru stabilirea reglementărilor urbanistice necesare organizării, amenajării și construirii elementelor specifice în extinderea cimitirului Lomb.

Prin PUZ se modifică încadrarea funcțională din UTR Al = zona de activități agroindustriale, în UTR G2X = subzona cimitirelor, similară cu cea învecinată, a actualului cimitir Lomb.

Accesul se face direct din str. Lombului, iar în incintă vor fi amenajate, pe lângă parcelele destinate mormintelor, alei, platforme, zonă de parcare auto, puncte gospodărești, degajamente cu locuri de odihnă, plantații perimelrale de protecție sanitară, de fixare a terenului și de agrement. In zona intrării va fi construită o clădire parter cu destinație de capelă, spații administrative și anexe sanitare.

Cimitirul va fi realizat în mod ctapizat. pe sectoare ce vor fi amenajate conform normelor specifice, cu toate elementele de echipare, sistematizare verticală și plantare cu arbori și arbuști care dezvoltă coronament bogat. Circulațiile interioare vor peniiile accesul cu mijloace specifice ceremoniilor funerare, precum și pentru întreținerea curentă și vor avea zone de supralărgirc cu bănci, plantații și elemente specifice funcțiunii.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 37310/593 din 27.05.2010.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


COglTRASEMNEAZA: ^aruLmunicipiului. ora Țărm urc


Nr. 365 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)