Hotărârea nr. 364/2010

Hotărârea 364/2010 - Aprobarea P.U.D. extindere cămin studenţesc şi spaţii administrative P+5E str. Albac nr. 21; beneficiară: Academia de Muzică „Gheorghe Dima”.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere cămin studențesc și spații administrative P+5E str. Albac nr. 21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinara.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere cămin studențesc și spații administrative P+5E. str. Albac nr. 21 proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 229352 din 14.10.2010 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere cămin studențesc și spații administrative P+5E, str. Albac nr. 21. beneficiară: Academia de Muzică "Gheorghc Dima";

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 219190/932 din 30.09.2010. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 Iii.’c", 39 al. 1 și 45 din I egea nr. 215 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere cămin studențesc și spații administrative P+5E. str. Albac nr. 21, beneficiară: Academia de Muzică "Gheorghe Dima". pentru extindere cămin studențesc și spații administrative, Corpul nou de construcție va fi legal funcțional de cel existent, va 1! configurat astfel încât să preia parțial o posibilă aliniere cu clădirea Poliției (P • 5F.) dinspre vest și parțial alinierea cu clădirile blocurilor vecine (str. Albac nr. 17 și 25). La parterul clădirii vor fi rezervate spații de utilitate publică. Se menține accesul auto dinspre str. Albac și va fi amenajată platformă de parcare dalată în incinta creată între imobilele aliate în folosința unităților de învățământ superior: .Academia de arte vizuale și Academia de muzică. In incintă și perimetral. va fi amenajat și plantat spațiu verde cu rol de agrement și proiecție.

Indicii de ocupare a terenului se înscriu în \alorile maxim admise pentru zona UIR _ L5: PO I max. - 20% și CUT max. = 1 (pe ansamblul zonei respective).

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 219190/932 din 30.09.2010

Se slabi leșie perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 364 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)