Hotărârea nr. 363/2010

Hotărârea 363/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 138/2010 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351/2010 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăştur-Piaţa Gării în municipiul Cluj-Napoca”).


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIUI.I I CLUJ- NAPOCA

li OTĂ RÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 138/2010 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351 / 2010 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Vlănăștur- Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 138/2010 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351 / 2010 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-domeniul „Poli de creștere”. Categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: C laud ia Anastase. Steluța Gustica Câtăniciu, Brîndușa Alina Mândru, Manuel Chira, Csoma Botond, loan Horea Florea, Florin-Valentin Gliga. lrsay Miklos, Lâszlo Attila. Rcmus Gabricl Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin. Molnos Lajos, El Hayes Artur Rol and. Petru Iacob Pântea, Nicoleta Niculescu, Claudiu Peter Teolîl. loan Pop. Adrian Popa, l.iviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suciu. Gheorghe Șurubaru, Constantin loan Tomoș și Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 235934 din 11.10.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune rnodificărea Hotărârii nr. 138/2010 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351 / 2010 (aprobarea bugetului și a cheltuielilor bugetare ale proiectului „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca”). in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară I „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Ari. I. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 138/2010 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 351 / 2010. in sensul modificării bugetului și a cheltuielilor bugetare aferente proiectului „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca”, articol care va avea următorul conținut:

„Art.2.

  • (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare loială de 76.848.324,42 Ici. din care 55.196.614,92 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de

1.126.461,53 lei reprezentând un procent de 2% din total cheltuieli eligibile

  • (3) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 5.827.997,73 lei

  • (4)  Se aprobă contribuția de 14.697.250J4 lei ce reprezintă valoarea totală a TVA aferentă proiectului.

  • (5) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.”

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategic și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția economică.

Nr. 363 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)