Hotărârea nr. 361/2010

Hotărârea 361/2010 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 139/2010 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 352/2010 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piaţa Gării-Bulevardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca”).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 139/2010 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 352/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gârii-Bulcvardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei ia Hotărârea nr. 139/2010 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 352/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor lehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării-Bulcvardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca’') - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase, Steluța Gustica Cătăniciu. Brindușa Alina Mândru. Manucl Chira. Csoma Botond, Ioan Horea Florca, Florin-Valentin Gliga. Irsay Miklos. Lâszlo Attila, Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland. Petru Iacob Pântea, Nicoleta Niculescu. Claudiu Peter Teofil, Ioan Pop, Adrian Popa. Liviu Popa, Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suciu, Ghcorghe Șurubaru, Constantin Ioan Tomoș și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 235941 din 11.10.2010 al Biroului Strategic și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 139/2010 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 352/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor lehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării-Bulevardul Muncii în municipiul Cluj-Napoca ’);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. L Se aprobă modificarea Anexei ia Hotărârea nr. 139 / 2010 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 352/2010. în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategic și dezvoltare locală, management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Ing. Ioary Horea


Nr. 361 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


ANEXA LA HOTĂRÂREA nr. 361/2010


Indicatorii tehnico-economici ai investiției

„Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Piața Gării - Bulevardul Muncii, municipiul Cluj-Napoca”Bugetul investiției Proiecte care nu cad sub i

schemei de ajutor de stat

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TVA

(1)

(2)

13)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția si amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

1.489.897,32

1.489.897,32

357.575,36

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0,00

2.855,00

2 855,00

685,20

TOTAL CAPITOL 1

0,00

1.492.752.32

1.492.752,32

358.260,56

2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0.00

0,00

3

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistent

tehnica

3.1

Studii de teren

0.00

15.000,00

15.000,00

2 850,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

15.000,00

15.000,00

0.00

3.3

Proiectare si inginerie

0,00

1.205 038.14

1.205038.14

256 843.83

3.4

Consultanta

211 149 40

800.000,00

1 011 149,40

232 218 39

3.5

Asistenta tehnica

3 000,00

1.307 000.00

1.310000,00

314 400 00

TOTAL CAPITOL 3

214.149,40

3J42.03444

3.556.18734

806.312,22 I

4

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2 570 241.73

52 204 896,99

54.775 138.72

13.146 033,29

4.2

Dotări de specialitate

1 960,00

1.728 468.21

1.730.428.21

415.302,77

TOTAL CAPITOL 4

2.572.201,73

53.933.365^0 56.505.566,93

13.561.336,06

5

Cap. 5 - Cheltuieli privind organ

zarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

0.00

1 334 172.84

1.334 172.84

320 201 48

5.1.1

Construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

1 319.576.75

1.319 576,75

316 698 42

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

14 596 09

14.596.09

3.503,06

5.2

Cote legale

0,00

815.270.50

815.270,50

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

2.149.443,34

2.149.443.34

320.201/48

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse si neprevăzute

6.1

Diverse si neprevăzute

84 200,00

5.393.313,87

5.477.513,87

1.314603,33

TOTAL CAPITOL 6

84.200,00

5.333.313,87

5.477.513,87

1.314.603,33

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare si publicitate

7.1

Audit

0,00

500.000,00

500 000,00

120 000,00

7.2

Informare si publicitate

0,00

35.001,10

35.001,10

8 400,26

TOTAL CAPITOL 7

0.00

535.001,10

535.001,10

128.400,26

8

Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0.00

0,00

TOTAL GENERAL

2.870.551,13

66.845.913,97^

\16.489.113,91Cheltuieli la care se aplică TVA 19%

Nr. ' Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli ' Cheltuieli neeligibile I eligibile

TOTAL (RON)

TVA 19%

3

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiec

are si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00

15 000,00

15 000,00

2.850,00

3.3

Proiectare si inginerie (DALI)

0,00

647.306.42

647 306,42

122.988.22

3.4

Consultanta

209 149,40

0.00

209 149,40

39.738.39

Total

209.149,40

662.306.42

871.455,82

165.576,61

Cheltuieli la care se aplică TVA 24%

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL (RON)

TVA 24%

(D

HI

(5)=(3)+(4)

(6)

1

_

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achizit

a si amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0.0000

1.2

Amenajarea terenului

0.00

1 489 897,32

1 489 897,32

357 575,36

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.00

2855,00

2 855,00

685,20

TOTAL CAPITOL 1

0,00

îrna tifilHatilnr

1 >492.752.32

1.492.752,32 |    358.260,56

2 1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

irea utilitarilor

0.00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0^0

_

0,00

0,00

3

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiec

are si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00

0.00

0.00

0.00

3.2

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,00

0.00

0,00

0,00

3.3

Proiectare si inginerie

0,00

557 731.72

557 731.72

133 855,61

PT+DDE. inclusiv venficare PT

0.00

557.731.72

557 731.72

133 855.61

3.4

Consultanta

2.000,00

800 000.00

802 000,00

192 480.00

Consultanta in managementul proiectului

0.00

800.000.00

800.000.00

192.000.00

Organizarea procedurilor de achiziție publica

2.000.00

0.00

2 000.00

480.00

35

Asistenta tehnica

3.000,00

1 307.000,00

1.310.000,00

314 400,00

TOTAL CAPITOL 3

5.000,00

2.664.731,72

2.669.731,72 |    640.735,61

4

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4 1

Construcții si instalații

2.570.241,73

52.204 896,99

54.775 138,72

13 146 033.29

4 2

Dotan de specialitate

1.960.00

1.728 468,21

1 730 428.21

415 302.77

TOTAL CAPITOL 4            2.572^01,73

53,933.365,20

56.505.566,93

13.561.336,06

5

Cap. 5 - Cheltuieli privind organ zarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

0,00

1.334.172.84

1.334.172.84

320.201.48

5 1.1

Construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

' 319 576,75

1 319 576,75

316 698,42

5.1.2

Cheltuieli conexe organizam de șantier

0,00

14.596.09

14.596,09

3.503.06

TOTAL CAPITOL 5

0,00

1.334.172.84

1,334.172,84

320.201,48

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse si neprevăzute

6.1

Diverse si neprevăzute

84.200,00

5.393 313,87

5 477.513.87

1 314 603,33

TOTAL CAPITOL 6

I 84.200,00

[ 5.393.313,87

5.477.513,87

i 1.314.603,33

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit,

nformare si publicitate

7 1

Audit

0.00

500 000,00

500 000,00

120 000,00

Informare si publicitate

0,00

35 001.10

35 001,10

8.400.26 |

HM

8

TOTAL CAPITOL 7

Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibilc

0,00

I

535.001,10

535.001,10

128.400,26 i

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0.00

. o.oo:

TOTAL GENERAL

2.661.401,73

65.353.337,05

68.014.738,78

16.323.537,30 |

Nr. Crt.

Categorie cheltuieli

Cheltuieli

Cheltuieli

TOTAL (RON)

TVA

1

Cheltuieli cu TVA 19%

209 149.40

662.306,42

871 455.82

165.576,61

2

Cheltuieli cu TVA 24%

2.661.401,73

65.353.337,05

68.014.738,78

16.323.537,30

3

Cheltuieli fara TVA - Obținerea de avize, acorduri si autorizații. Cote legale

0,00

830.270.50

830 270,50

0,00

Total Cheltuieli                  2.870.551,13

66.845.913,97

69.716.465,10 | 16.489.113,91

Bugetul proiectului

Sursele de finanțare

86.205.579,01

Nr. Crt.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

I

Valoare totala a proiectului, din care:

86.205.579,01

a

Valoarea neeligibila a proiectului

2 870 551,13

b

Valoarea eligibila a proiectului

66.845.913,97

c.

TVA

16 489.113,91

II

Contribuția proprie in proiect, din care:

4.207.469,42

a

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

1.336 918,29

b

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

2.870.551.13

III

TVA

16.489.113,91

IV

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA

65.508.995,68

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (lei)

Valoarea totală a investiției este de 86 205.579,01 lei (inclusiv TVA), din care, valoarea totală a devizului general al investiției este de 85.542.178 lei (inclusiv TVA), iar lucrările de construcții montaj de 72.209.673 lei cu TVA.

Lei

1 euro = 4,2170 lei

Valoarea totala a investiției cu TVA (devizul general)

85.542.178

20.285 080

Construcții montaj (C+M) cu TVA

72.209673

17.123.470

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Ani

1

2

3

Valoare anuală a investiției cu TVA (lei)

32 594.329.42

37.637.355,80

15.973893.79

Pondere (%)

37.81%

43.66%

18,53%

C+M cu TVA

27 302 477.36

31.526.743,23

13.380 452,41

Devizul general


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

Proiect nr. 47/2009 Modernizarea liniei de tramvai, pe ruta Piața Gării-Bd.Muncii din Municipiul Cluj-Napoca


Nr crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

tara TVA

inclusiv TVA

mu lei

mii euro

mii lei

mu lei

mu euro

1

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0,000

0,000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

1 489,897

353,307

357,575

1 847,473

438.101

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

2,855

0,677

0,685

3,540

0.840

TOTAL CAPITOL 1

1.492,752

353,984

358,261

1.851,013

438,941

2

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică

3.1

Studii de teren

15.000

3,557

2,850

17 850

4.233

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

15,000

3,557

0,000

15,000

3,557

33

Proiectare si inginerie

1 205,038

285,757

256,844

1 461,882

346,664

Studiu de fezabilitate

626.221

148499

118.982

745.203

176.714

Expertiza tehnica

21.085

5.000

4.006

25.091

5.950

PT+DDE. inclusiv verificare PT

557.732

132.258

133.856

691.587

164,000

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000

0.474

0.480

2,480

0,588

^Consultanță

1 009,149

239.305

231,738

1 240 888

294.258

'jcbnsultanta in realizarea documentațiilor de finanțare

209 149

49.597

39.738

248 888

59.020

&\isultanta in managementul proiectului

800 000

189.708

192.000

992 000

235.238

Asiltențâ tehnică

1.310,000

310647

314 400

1.624 400

385.203

JOTAL CAPITOL 3

3.556,188

843,298

806,312

4.362,500

1.034,5034 1

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

Construcții si instalații

54 775,139

12 989,125

13.146.033j

67 921,172

16 106 515

42

Montaj utilaje tehnologice

646,139

153,222

155,073

801,213

189.996

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

1.034.457

245.306

248,270

1 282.727

304.180

4 4

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

4 5

Dotăn

49.832

11,817

11,960

61,792

14.653

46

Active necorporale

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

56.505,567

13.399,470

13.561,336

70.066,903

16.615,344

5

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1 334 1 73

316.380

320.201

1.654 374

392,311

Lucrări de construcții

1 319.577

312,918

316.698

1 636.275

388019

Cheltuieli conexe organizării șantierului

14.596

3,461

3,503

18 099

4,292

5.2

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

815.270

193,329

0,000

815,270

193,329

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

5 477.514

1 298,912

1 314,603

6 792,117

1 610.651

TOTAL CAPITOL 5

7.626,957

1.808,622

1.634,805

9.261,762

2.196,292

6

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

62

Probe tehnologice si teste

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

69.181,464

16.405,374

16.360,714

85.542,178

20.285,080

Din care C+M (1.2+1.3*2*4.1*4.2*5.1.1)

58.233,607

13.809,250

13.976,066

72.209,673

17.123,470

Durata de realizare (luni)

Durata prognozata pentru realizarea lucărilor C+M este de 36 luni. Durata totală a proiectului, de la momentul semnării contractului de finanțare și până la finalizarea implementării a fost estimată la 46 de luni.

Principalii indicatori ai investiției

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare

Rezultate imediate (directe)

Lungime cale simplă de tramvai reabilitată și modernizată până la sfârșitul perioadei de implementare a investiției

0

14 149 m

Refacere integrală sistem rutier adiacent liniilor de tramvai până la    sfârșitul    perioadei de

implementare

0

370 mp

Strat de uzură drum aferent cale de rulare

0

15.547 mp

Suprafață carosabilă refăcută ca urmare a modificărilor de traseu a liniilor de tramvai

0

1.420 mp

Peroane refugiu pentru pietoni

amenajate

2 peroane-refugiu

3 peroane-refugiu

Denuri longitudinale în lungul liniei de tramvai

0

7 609 ml

Spațiu verde amenajat

0

402 mp

Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilități

0

3

Rampe de acces

Locuri de muncă directe temporare    pe    perioada

implementării proiectului

0

285

Locuri de muncă temporare nou create pe perioada implementării proiectului