Hotărârea nr. 360/2010

Hotărârea 360/2010 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 137/2010 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 350/2010 (aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăştur-Piaţa Gării în municipiul Cluj-Napoca”).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 137/2010 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 350/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 137/2010 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 350/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe rula Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca”) - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Claudia Anastase. Steluța Gustica Călăniciu. Brindușa Alina Mândru, Manuel Chira, C'soma Botond, Ioan Horea Florea. Florin-Valentin Gliga, Irsay Miklos, Lâszlo Attila. Remus Gabriel Lăpușan, Valtăr Marcu, Radu-Marin Moisin, Molnos Lajos, El Hayes Artur Roland, Petru Iacob Pântea. Nicoleta Niculcscu. Claudiu Peter Teofil, Ioan Pop. Adrian Popa. Li viu Popa. Radu Florin Rațiu, Mihai Sandu, Somogyi Gyula, Marcelus Lucian Suciu, Gheorghe Șurubaru. Constantin Ioan Tomoș și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 235930 din 11.10.2010 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 137/2010 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 350/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur-Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca”);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 137/2010 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 350/2010, în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte. Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 360 din 14 octombrie 2010

(I lolărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al municipiului          ANEXA LA HOTĂRÂREA nr. 360/2010

Cluj-Napoca

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Mănăștur- Piața Gării în municipiul Cluj-Napoca

Bugetul investiției

Proiecte care nu cad sub incidența schemei de ajutor de stat

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeliqibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL jRON)

TVA

0)

(2)

(3)

(5)=(3)+(4)

(6)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția si

amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

000

0.00

0.00

0,0000

1.2

Amenajarea terenului

000

1.200 886.00

1.200 886.00

288212.64

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.00

187.361,53

187 361,53

44.966,77 |

TOTAL CAPITOL 1

0,00

1388.247,53

1.388.247.53

333.179,41

2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea

utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0.00

0,00

0,00

3

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta te

mica

3 !

Studii de teren

0.00

15 000,00

15 000,00

2 850,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

15.000,00

15.000,00

0.00

3.3

Proiectare si inginerie

0.00

1 072 643,80

1.072 643,80

228 662 75

3.4

Consultanta

188 453.22

750 000,00

938 453,22

215 906 11

3.5

Asistenta tehnica

266.600,00

963.400,00

1 230 000,00

295.200.00

TOTAL CAPITOL 3

455.053,22

2.816.043,80

3.271.097,02

742.618,86

r 4

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4 866 644.51

44 904 902,28

49.771.546.79

11 945.171,23

Dotări de specialitate

22.800,00

32 544,00

55 344 00

13.282,56

MB

TOTAL CAPITOL 4

4.889.444,51

44.937.446,28

49.826.890.79

11.958.453,79

5

Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Orqamzarea de șantier

0,00

1.417.003,34

1 417.003.34

340.080.80

5.1.1

Construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

1 388 755.77

1 388.755.77

333.301,38

5 1.2

Cheltuieli conexe organizam de șantier

0,00

28247,57

28.247,57

6.779.42

5.2

Cote legale

0,00

735.679.72

735.679 72

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

2.152.683.06

2.152.683,06

340.080,80

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse si neprevăzute

6.1

Diverse si neprevăzute

483.500,00

4.493.654.68

4.977 154.68

1 194 517,12

TOTAL CAPITOL 6

483.500.00

4.493.654J68

4.977.154,68

1J94.517.12

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare si publicitate

7.1

Audit

0,00

500.000,00

500.000,00

120.000,00

7.2

Informare si publicitate

0,00

35.001,10

35.001,10

8.400,26

TOTAL CAPITOL 7

0.00

535.001,10

535.001,10

128.400,26

8

Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

5.827.997,73

56.323.076,45

'44.697.250,24

76.848.324,42

Bugetul proiectului

Cheltuieli la care se aplică TVA 19%

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli eligibile

TOTAL

(RON£

TVA 197.

3

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare

si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.00

15 000.00

15 000,00

2 850 00

33

Proiectare si inqinerie (DALI)

0.00

575 435.20

575 435.20

109 332,69

34

Consultanta

186453 22

0.00

186 453.22

35 426.11

Total

186.453,22

590.435,20

776.888,421

147.608,80

Cheltuieli la care se aplică TVA 24%

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeiigibile

Cheltuloll eligibile

TOTAL (RON)

TVA 24%

(D

(2)

13)

14)

(5)=(3)+(4)

l§)

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția si

amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0.00

0.00

0.0000

1 2

Amenajarea terenului

0,00

1 200 886 00

1 200 886 00

288 212 64

1.3

Amenajan pentru protecția mediului

0,00

187.361,53

187 361,53

44 966 77

TOTAL CAPITOL 1

0,00 1 1.388.247.53

1.388.247,53

333.179,41

2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea

utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0,00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0,00

0,00

0,00

3

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tel mica

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

32

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,00

0.00

0,00

0,00

33

Proiectare si inginerie

0,00

497 208,60

497 208.60

119.330,06

34

Consultanta

2 000.00

750 000 00

752 000 00

180 480,00

35

Asistenta tehnica

266 600,00

963 400.00

1 230 000.00

295 200.00

TOTAL CAPITOL 3

268.600,00

2.210.608,60

2.479.208,60

595.010,06

4

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

-• •

Construcții si instalatn

4 866 644,51

44 904 902,28

49 771 546 79

11 945 171,23

4.2

Dotări de specialitate

22 800,00

32 544.00

55 344 00

13 282.56

TOTAL CAPITOL 4

4.889.444.51

44.937.448,28

49.826J90.79

11.958.453,79

5

Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier                         ___

5.1

Orqamzarea de șantier

0,00

1.417 003,34

1 417 003,34

340.080 80

5 1.1

Construcții si instalații aferente organizării de șantier

0,00

1.388 755.77

1.388.755,77

333.301,38

5 12

Cheltuieli conexe organizam de șantier

0.00

28 247,57

28 247,57

6 77942

52

Coteleqale

0.00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

1.417.003,34

1.417.003.34

340.080,80

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse si neprevăzute

6.1

Diverse si neprevăzute

483 500.00

4 493 654.68

4 977 154.68

1 194 517.12 |

TOTAL CAPITOL 6

,  483.500,00

4J93.654.68

4.977.154,68

1.194.517,12

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare si public

7 1

Audit

0.00

500 000 00

500 000,00

120 000,00

7.2

Informare si publicitate

0,00

35 001,10

35.001.10

8 400,26

TOTAL CAPITOL 7

0,00

536.001,10

535.001,10

128.400,26

8

Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL B

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

5.641.544,51

54.981.961,53

60.623.506,04

14.549.641,44

Nr. Crt.

Categorie cheltuieli

Cheltuieli

Cheltuieli eligibile

TOTAL

TVA

1

Cheltuieli cu TVA 19%

186.453.22

590.435,20

776.888,42

147.608,80

2

Cheltuieli cu TVA 24%

5.641.544.51

54 981 961,53

60.623506,04

14 549 641.44

3

Cheltuieli fara TVA - Obținerea de avize, acorduri si autorizații, Cote legale

0.00

750.679;72

?50 679 72

o o o

Total Cheltuieli

5.827.997,73

62.151.074.18

Bugetul proiectului

76.848.324,42

| Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) ________________________________________________

Valoarea totală a investiției este de 76.848.324,42 lei (nclusiv TVA), din care, valoarea totală a devizului general al investiției este de 76 184.923.06 lei (inclusiv TVA), iar lucrările de construcții montaj de 65 160 202 11 lei cu TVA

lei

1 euro = 4,2170 la cursul inforeuro din septembrie 2009

Valoarea totala a investiției cu TVA (devizul general)

76.184.923.06

18.066 142.53

construcții montaj (C+M)

65 160.202.11

15 451 790.87

| Eșalonarea investiției .(ÎNV/C+M)

Ani

1

2

3

Valoare anuala a investiției cu TVA (lei)

28 036.051.69

33.902.290,76

14.246 580,61

Pondere (%)

36,8%

44,5%

18,7%

C+M

23 978 954 38

28 996.289,94

12.184 957,79

Sursele de finanța re

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE (RON)     I

n

Valoare totală a proiectului, din care:

76.848.324,42

la

Valoare neeligibila a proiectului

5 827 997,73

l.b

Valoare eligibila a proiectului

56.323 076.45

Ic.

TVA___________________________________

________________14.697,250.24ll.a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

1.126.461,53

Il.b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

5.827.997,73

III

TVA___________________________________

________________14.697.250,24

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

55.196.614,92Devizul general al investiției

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

1

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

TOTAL CAPITOL 1

2

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

3

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnica

31

Studii de teren

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3

Proiectare si inginerie

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

3.5

Consultantă

3.6

Asistentă tehnică

TOTAL CAPITOL 3

4

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

4.2

Montaj utilaje tehnologice

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

5

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

Valoare

TVA

Valoare

fara TVA

inclusiv TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mu euro

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

1.200,88600

284 77259

288.21264

1.489.09864

353.11801

187,36153

44 43005

44.96677

232.32830

55.09326

1.388,24753

329,20264

333,17941

1.721,42694

408,21127

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

15.00000

3.55703

2.85000

17,85000

4.23287

15 00000

3.55703

0.00000

15.00000

3 55703

1 072.64380

254.36182

228,66275

1 301,30655

308.58585

2.00000

0.4742 7

0.48000

2.48000

0.58810

936,45322

222.06621

215,42611

1.151,87933

273.15137

1 230,00000

291.67655

295.20000

1.525.20000

361 67892

3.271,09702

775,69291

742,61886

4.013,71588

951,79414

49 771 54679

11.802.5958

7

11.945,1712

3

61.716,71802

14 635,21888

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

55.34400

13.12402

13,28256

68.62656

16.27379

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

49.826,89079

11.815,7198

9

11.958,4537

9

61.785,34458

14.651,49267

1 417.00334

336.02166

340.08080

1.757.08414

416.66686

5 / 1

Lucrări de construcții

1.388,75577

329.32316

333.30138

1.722,05715

408.36072

5 1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

28,24757

6.69850

6.77942

35.02699

8,30614

5.2

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

735,67972

174.45571

0,00000

735.67972

174,45571

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

4.977.15468

1.180,25959

1.194.51712

6 171.67180

1 463,52189

TOTAL CAPITOL 5

7.129,83773

1.690,73695

1.534,59792

8.664,43566

2.054,64445

6

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

61.616,07308

14.611,3524

0

14.568,8499

8

76.184,92306

18.066,14253

Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

52.548,55109

12.461,1216

7

12.611,6520

2

65.160,20211

15.451,79087

rDurata de realizare (luni)

Durata prognozata pentru realizarea lucărilor C+M este de 36 luni Durata totală a proiectului, de la momentul semnării contractului de finanțare și până la finalizarea implementării a fost estimată la 46 de luni calendaristice.

Principalii indicatori ai investiției

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct)

Lungime cale simplă de tramvai modernizată până la sfârșitul perioadei de implementare

0

11,496 km

Suprafață carosabilă refăcută pe porțiunile de drum adiacente liniilor de tramvai până la sfârșitul perioadei de implementare

0

630 mp

Strat de uzură drum aferent cale dc rulare și trotuare refăcut

0

10.732 mp

Suprafață carosabilă refăcută ca urmare a modificărilor de traseu a liniilor de tramvai

0

5.723 mp

Peroane refugiu pentru pietoni amenajate

5 peroane refugiu

14 peroane refugiu

Drenuri realizate în lungul liniei de tramvai

0

5.751 ml

Rețele de colectare ape pluviale

1334 ml

955 ml

Spațiu verde amenajat

0

3.200 mp

Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilităti

0

14 rampe de acces

Locuri de muncă directe temporare pe perioada implementării proiectului

0

240

locuri de muncă temporare nou create pe perioada implementării proiectului