Hotărârea nr. 36/2010

Hotărârea 36/2010 - Diminuarea suprafeţei concesionate în favoarea SC INVESTICON SRL conform contractului de concesiune nr. 166/1999, cu suprafaţa de 2000 mp. din terenul în suprafaţă totală de 5350 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele – Mirăslău, bdul. 1 decembrie 1918 f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind diminuarea suprafeței concesionate în favoarea S.C. Investicon S.R.L. conform

Contractului de concesiune nr. 166/05.01.1999, cu suprafața de 2.000 mp., din terenul în suprafață totală de 5350 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. F'ânlânele-Mirăslău. B-dul I Decembrie 1918 f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind diminuarea suprafeței concesionate în favoarea S.C. Investicon S.R.L, conform Contractului de concesiune nr. 166/05.01.1999. cu suprafața de 2.000 mp., din terenul în suprafață totală de 5350 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. 1 antânele-Mirăslău. B-dul 1 Decembrie 1918 f.n. - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 28835/09.02.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune diminuarea suprafeței concesionate în favoarea S.C'. Investicon S.R.L. conform Contractului de concesiune nr. 166/05.01.1999. cu suprafața de 2.000 mp., din terenul în suprafață totală de 5350 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fântânele-Mirăslău, B-dul 1 Decembrie 1918 f.n.;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă diminuarea suprafeței concesionate în favoarea S.C’. Investicon S.R.L. conform Contractului de concesiune nr. 166/05.01.1999. cu suprafața de 2.000 mp., din terenul în suprafață totală de 5350 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. l antânele-Mirăslău. B-dul 1 Decembrie 1918 f.n.

Minuta nr. 31436/12.02.2010. se constituie în anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 36 din 16 februarie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la I Iotărârea nr.36/2010

Primăria municipiului Cluj-Napoca

Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății

Nr. 31436/45/12.02.2010

MINUTA

încheiată azi, 12.02.2010, cu ocazia întâlnirii reprezentaților SC Investicon SRL și SC PROEI ROM FOOD SRL cu cei ai Primăriei municipiului Cluj-Napoca

La întâlnirea stabilită ca urmare a adresei înregistrate la nr. 28802/45/09.02.12010 a SC Investicon SRL participă:

  • - din partea SC Investicon SRL și SC PROFI ROM FOOD SRL:

dl. Caius Leqqida Crișan, admnistrator

  • - din partea Primăriei municipiului Cluj-Napoca:

dl. Radu Moisin, viceprimar dna. Aurora Țărmure, secretar al municipiului dra. Dacia Crișan, director D.P.M.E.P. dna. Liana Henț, șef serviciu Investiții

I. Cu privire la contractul de concesiune nr. 166/05.01.1999 încheiat cu SC Investicon SRL:

Având în vedere interesul public declarat de Primărie în realizarea pentru locuitorii cartierului Grigorescu a unei Piețe Agroalintentare, ținând cont de contractul de concesiune susmenționat, se iau în discuție următoarele:

  • - retragerea concesiunii pentru o suprafață de 2000 mp. din suprafața totală de 5350 mp., conform schiței anexate. Pe acest amplasament se va menține un număr dc locuri de parcare cel puțin egal cu cel existent în acest moment pe suprafața retrasă, cu respectarea orientării actuale față de str. Mirăslău, destinația dc parcare menținându-se pe toată durata contractului de concesiune, asupra căreia SC Investicon SRL va avea un drept comun de folosință cu titlu gratuit cu clienții pieței, care va lî notat în cartea funciară;

  • - predarea amplasamentului de 2000 mp. (retras din concesiune) de la SC Investicon SRL către Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca se va face doar după încetarea pe cale amiabilă înainte de termen a tuturor contractelor dc închiriere încheiate de către SC Investicon SRL pentru spațiile comerciale existente pe amplasamentul afectat de diminuarea concesiunii;

  • - dc la data semnării prezentei minute, SC Investicon SRL se obligă să nu mai încheie și să prelungească nici un contract de închiriere sau de altă natură pe amplasamentul afectat de diminuarea concesiunii.

II. Cu privire la contractul de asociere nr. 41/20.11.2001 încheiat cu SC PROFI ROM FOOD SRL, s-a prezentat proiectul de hotărâre de Consiliu Local din data de 16.02.2010 privind cesiunea parțială a contractului de asociere în parlicipațiune nr. 41/20.11.2001 încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și SC PROFI ROM FOOD SRL către SC R1P EST SRL conform adresei înregistrate la nr. 150391/2/2009.

Referitor la ambele puncte din prezenta minută, acestea vor lî aduse Ia cunoștința Comisiei Juridice a Consiliului Local pentru a fi însușite și promovate ca amendamente în ședința Consiliului Local din data de 16.02.2010 la cele două proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi.

SC Investicon SRL și SC PROFI ROM FOC dl. Caius Leonida Crișan, administrator


Primăria municipiului CI dl. Radu Moisin, viceprimar dna. Aurora Țărmure, secreta^al î dra. Dacia Crișan, director J^PME dna. Liana Henț, șef serv/iu Investiții