Hotărârea nr. 359/2010

Hotărârea 359/2010 - Numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 205.806 din 13.09.2010 al Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune numirea a doi reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca;

Luând în considerare prevederile art. 186 alin (2) lit. „b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se numește d-l Chira Manuel și d-l Gliga Florin-Valentin, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliu! de Administrație al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

ART. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.


Președinte de ședință,

* Jr. CSOMA BQȚOND

' A zL--gj    —

' Contrasemnează:

• 7 UN. cV§^cretarul municipiu lui, AUROR>ĂRMUR

Nr. 359 din 14 septembrie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi, prin vot secret)