Hotărârea nr. 358/2010

Hotărârea 358/2010 - Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a concesionării, prin licitaţie, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădăşel f.n., în vederea amenajării unei baze sportive şi de agrement, precum şi a documentaţiei de atribuire în scopul concesionării.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate, a concesionării, prin licitație, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădășel f.n., în vederea amenajării unei baze sportive și de agrement,

precum și a documentației de atribuire în scopul concesionării

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a concesionării, prin licitație, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădășel f.n., în vederea amenajării unei baze sportive și de agrement, precum și a documentației de atribuire în scopul concesionării - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 202406 din 08.09.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate, a concesionării, prin licitație, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădășel f.n., în vederea amenajării unei baze sportive și de agrement, precum și a documentației de atribuire în scopul concesionării;

Reținând prevederile Ordonanței de urgență nr. 54/2006;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă Studiul de oportunitate pentru concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădășel f.n., înscris în C.F. nr. 271015 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 271015, imobil teren aflat în proprietatea municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea amenajării unei baze sportive și de agrement, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă concesionarea, prin licitație, a imobilului teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nădășel f.n., înscris în C.F. nr. 271015 Cluj-Napoca, în suprafață de 1500 mp., teren aflat în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, în vederea amenajării unei baze sportive și de agrement.

Art.3. Se aprobă documentația de atribuire pentru concesionarea prin licitație, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Perioada concesionării este de 49 ani.

Prețul de pornire a licitației este de 50 EURO/mp.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică. Serviciul juridic-contencios și Direcția tehnică.Secretarul municipiului, jr. Aurorafțfărmure

Nr. 358 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)