Hotărârea nr. 357/2010

Hotărârea 357/2010 - Atribuirea, prin închiriere, a spaţiului cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I. Micu Klein nr. 21, în favoarea Partidului Uniunea Naţională pentru Progresul României.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind atribuirea, prin închiriere, a spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.M. Klein nr. 21, ap. 1, în favoarea Partidului Uniunea Națională pentru Progresul României

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea, prin închiriere, a spațiului cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.M. Klein nr. 21, ap. 1, în favoarea Partidului Uniunea Națională pentru Progresul României - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Horea Ioan Florea, Nicoleta Niculescu, Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 202758 din 09.09.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea, prin închiriere, a spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str I.M Klein nr. 21, ap. 1, în favoarea Partidului Uniunea Națională pentru Progresul României;

Având în vedere prevederile art. 21 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activităților partidelor politice;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă atribuirea, prin închiriere, a spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I. M. Klein nr. 21, ap. 1, în suprafață de 38,76 mp., în favoarea Partidului Uniunea Națională pentru Progresul României.

Termenul închirierii este de la data adoptării prezentei hotărâri, până la data de

31.12.2015.

Chiria va fi calculată în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 238/2009.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Jr. Csoma BotomNr.357 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


ContrasetfiheaZay * Secretarul jnunicipiuluj Jr. A urmă Țărmureipi