Hotărârea nr. 356/2010

Hotărârea 356/2010 - Atribuirea, în regim de comodat, a spaţiului cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa Unirii nr. 1 ap. 7, în favoarea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind atribuirea, în regim de comodat, a spațiului cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 1 ap. 7, în favoarea Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea. în regim de comodat, a spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 1, ap. 7, în favoarea Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Radu-Marin Moisin, Nicoleta Niculescu, Horea Ioan Florea, Csoma Botond, Ioan Gheorghe Vușcan și Claudiu Teofil Peter;

Analizând Referatul nr. 202656 din 09.09.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea, în regim de comodat, a spațiului cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 1 ap. 7, în suprafață de 103,50 mp., în favoarea Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Se aprobă atribuirea, în regim de comodat, a spațiului cu altă destinație, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 1, ap. 7, în suprafață de 103,50 mp., în favoarea Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj.

Art.2 - Durata contractului de comodat este de la data adoptării prezentei hotărâri, până la data de 31.12.2012.