Hotărârea nr. 355/2010

Hotărârea 355/2010 - Completarea Hotărârii nr. 442/2006 (modificarea Hotărârilor nr. 694/2004 şi 791/2005).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii nr. 442/2006 (modificarea Hotărârilor nr. 694/2004 și 791/2005)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 442/2006 (modificarea Hotărârilor nr. 694/2004 și 791/2005) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 183315/453/19.08.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Hotărârii nr. 442/2006 (modificarea Hotărârilor nr. 694/2004 și 791/2005);

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006, modificat prin Ordinul nr. 134/2008 și Ordinul nr. 415/2008, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, modificată și republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I, Se completează pozițiile 1. și 2. de la art. 1 și 2 din Hotărârea nr. 442/2006 (modificarea Hotărârilor nr. 694/2004 și 791/2005), cu datele de identificare în regim de carte funciară ale spațiilor, după cum urmează:

“1. Str. Petofi Sandor nr. 10, ap. 4, nr. topo 4737/1/IV, înscris în CF individuală nr. 142882, cu părți indivize comune în cotă de 32,38/100, înscrise în CF colectiv nr. 142881, compus din două birouri, o magazie, două wc-uri, în suprafață utilă de 44,64 mp.

2. Str. Petofi Sandor nr. 10, ap. 5, nr. topo 4737/1/V, înscris în CF individual nr. 142882, cu părți indivize comune în cotă de 17,45/100, înscrise în CF colectiv nr. 142881, compus din două birouri, un wc, în suprafață utilă de 24,06 mp.’’

Art.II. Se completează Hotărârea nr. 442/2006 (modificarea Hotărârilor nr. 694/2004 și 791/2005) cu două noi articole, care vor avea următorul conținut:

„Art. 4. Se aprobă descrierea unității locative situată în str. Petofi Sandor nr. 10 ap. 4, cu nr. topo 4737/1/IV, înscris în CF individuală nr. 142882, astfel: „compus din trei camere și două wc-uri, în suprafață utilă de 44,64 mp.

Art. 5. Se aprobă descrierea unității locative situată în str. Petofi Sandor nr. 10 ap. 5, cu nr. topo 4737/1/V, înscris în CF individuală nr. 142882, astfel: „compus din cameră, bucătărie și un wc, în suprafață utilă de 24,06 mp.

Art. 4 din Hotărârea nr. 442/2006 (modificarea Hotărârilor nr. 694/2004 și 791/2005) va deveni art. 6.”

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Președinte de ședință, Jr. Csoma B


Contrasemnează:


Secretarul municipi Jr. Aurora /Marmure


Nr. 355 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)