Hotărârea nr. 354/2010

Hotărârea 354/2010 - Modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 120/2010 (aprobarea Regulamentului privind activitatea de comerţ stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 120/2010 (aprobarea Regulamentului privind activitatea de comerț stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 120/2010 (aprobarea Regulamentului privind activitatea de comerț stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 200880/452/07.09.2010 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 120/2010 (aprobarea Regulamentului privind activitatea de comerț stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 8 alin. (1) din Anexa la Hotărârea nr. 120/2010, în sensul modificării termenului, articol care va avea următorul conținut:

“Art. 8. alin. (1). Comisia tehnică de urbanism și de amenajare a teritoriului va stabili, în baza inventarului întocmit de Direcția Poliția Comunitară, amplasamentele pe care este permisă desfășurarea de activități comerciale pe domeniul public și privat al municipiului, în termen de 9 luni de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.”

Art. II. Se completează art. 15 din Anexa la Hotărârea nr. 120/2010, cu un nou alineat, care va avea următorul conținut:

„Art. 15. alin. 2. Contractele de închiriere/abonamentele de comerț stradal își încetează de drept valabilitatea în cazul în care, în cursul aceluiași an calendaristic, organele de control abilitate din cadrul primăriei, prin procese-verbale de contravenție, constată 3 abateri de la normele de comerț săvârșite de către titularul de contract/abonament. ”

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția urbanism. Direcția tehnică, Direcția Poliția comunitară și Direcția economică.

Nr. 354 din 14 septembrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)